8 сынып ашы? саба? жоспары алгебра

8 сынып. Алгебра.

Саба? та?ырыбы: Квадрат ?шм?ше ж?не оны? графигі.

Саба? ма?саты:  у=ах2+вх+с квадратты? функциясына ?ыс?аша зерттеу ж?ргізу ар?ылы оны? басты ?асиеттері ж?не графигі туралы м?селені пысы?тау, ?орытындылау. Алгебралы? берілімдерді пайдала отырып,компьютер ар?ылы модельдеу.

Міндеттері:  1.Білімділігі:

     а) у=ах2+вх+с функциясыны? графигін т?р?ыза білу бейімділіктерін ?алыптастыру;

     ?) Квадрат ?шм?шені пайдаланып, квадрат те?деуді? т?бірлері жайында?ы м?селелерді ?айталап бекіту;

     б) Квадрат ?шм?шені пайдаланып, те?сіздіктерді шешуге даярлау.

                      2.Дамытушылы?ы:

     О?ушыларды? бойына с?ра?тар?а на?ты жауап беруге, ал?ан білімін практикамен ?штастыру?а, тез шешім ?абылдау?а, логикалы? ойлау ?абілетін арттыру?а, д?ст?рлі емес жа?дайлар?а бейімделіп, ?зіні? барлы? ?абілетін, білімін ?олдана білуге ?алыптастыру, шы?армашылы?пен ж?мыс істеуге баулу. 

                     3.Т?рбиелілігі:

    О?ушыларды ал?ырлы??а, шапшанды??а, тап?ырлы??а, тияна?тылы??а т?рбиелеу.

Саба? ?дісі: Де?гейлеп саралап о?ыту.

Саба?ты? жабды?тары: а) Экран

                                         ?) Компьютерлік берілімдер;

                                         б) квадратты? функцияны? графигіні? х осіне ?ара?анда?ы орналасуыны? сызба т?ріндегі моделі.

П?наралы? байланыс:  геометрия, сызу, информатика, тарих, ?дебиет, физика.

Саба? барысы:

І.?йымдастырушылы? с?т

ІІ.Кіріспе

ІІІ.Саба?ты? негізгі б?лімі:

 1. «Жал?асын тап» ?айталау с?ра?тары
 2. «Математикалы? лото » ойыны
 3. Алгоритмдік де?гей.Математикалы? диктант
 4. Есептер шы?ару
 5. Физикалы? есептер

ІV.Тест ж?мысы

           V.Ба?алау

. ?орытынды

І.?йымдастыру кезе?і

ІІ .Кіріспе

           Академик ,профессор-?стаз О.А.Ж?утіков ?ылымында?ы ,білімге о?ытуда?ы ж?не т?лім т?рбие берудегі ?ткен жолы,еткен е?бегі б?гінгі білім с?йер жас ?рпа? ?шін ?лгі етіп ?станар ?неге ?рі ?немі ?йренер мектебі ?ибратнама болып табылады.

           О.А.Ж?ут?ковті?мектеп м??аліміне,ш?кірттеріне ж?не студент жастар?а арнап жаз?ан о?у кітаптары мен ж?здеген ма?алалары басты ай?а? бола алады.Біз б?гінгі ашы? саба?ымызды О.А.Ж?утікоті? ??рметіне арнаймыз.

           Бізді? б?гінгі саба?ымызды? та?ырыбы: «Квадратты? функция ж?не оны? графигіне есептер шы?ару»

           Саба?ымызды? ма?саты: у=ах2+вх+с функциясыны? графигін т?р?ыза білу,алгебралы? білімдерді пайдалана отырып компьютер ар?ылы модельдеу.

ІІІ. Негізгі б?лім

           1.Жалпы сыныпты? ?айталау с?ра?тары. «Жал?асын тап»

А) Квадратты? функция …у=ах2+вх+с формуласымен беруге болатын функцияны квадратты? функция деп атайды.

           М?нда?ы,а-басты м?шені? коэффициенті,в- екінші м?шені? коэффициенті с-бос м?ше, х-аргумент,у-функция.

?) квадратты? функцияны? графигі …

В) Парабола тарма?ыны? ба?ытын ?алай аны?таймыз?ол неге т?уелді?

-Параболаны? тарма?тары а еселеуішке т?уелді.а>0 бол?анда параболаны? тарма?тары жо?ары ба?ытталады,ал а<0 бол?анда парабола тарма?тары т?мен ба?ытталады.

В) Параболаны? т?бесіні? координаттарын ?алай аны?таймыз?

       А (m,n)

Г) Квадратты? функцияны? графигін сызу алгоритмі

1.параболаны? тарма?ын аны?тау

2.парбола т?бесіні? координаттарын аны?тау

3.кесте ??ру

4.Графигін салу

?)  функциясыны? графигі

  Ол ?шін  функциясыны? графигін у осіні? бойымен егер n>0 болса, n бірлікке жо?ары к?тереміз.егер n<0 болса, п бірлікке т?мен к?шіреміз.

Д) функциясыны? графигі …

  Ол ?шін  функциясыны? графигін х осіні? бойымен ,егер m>0 болса,о??а ?арай ,ал m<0  болса, m бірлікке сол?а ?арай  ІІ к?шіреміз

Ж)  функциясыны? гарфигі … бастап?ы  функциясыны? гарфигін екі ІІ к?шіру ар?ылы шы?арып аламыз.

2.Математикалы? лото

Квадратты? функцияны? графигіні? дикриминант?а ж?не а еселеуішк байланысты орналасуын аны?та.

D>0

D=0

D<0

а>0

5

6

2

а<0

1

4

3

Б?л орналасу 2 шартпен у=ах2+вх+с квадрат ?шм?шені?  а еселеуішіні? та?басымен ж?не дискриминантыны? м?німен аны?талады.парабола тарма?тарыны? ба?ыты  а-? та?басына байланысты ; D дискриминантыны? та?басына х ?сіне ?ара?анда?ы параболаны? орны байланысты

 1. D>0 бол?анда параболаны? х ?сінмен екі орта? н?ктесі болады
 2. D=0 бол?анда бір ?ана орта? н?ктесі болады
 3. D<0 бол?анда орта? н?ктелері болмайды.

3.Математикалы? диктант

І н?с?а.

1.С?йлемді толы?тыры?дар

   функциясыны? графигі …ар?ылы ?теді.

2.К?п н?ктені? орнына тиісті с?здерді ?ой.

 функциясыны? графигін салу  ?шін …бойымен т?рлендіру жасаймыз.

3.Мына квадрат те?деулер арасынан толымсыз квадрат те?деуді? астын бір сызы?пен толы? квадрат те?деуді? астын екі сызы?пен сызы?дар.

А) 3(х-2)2=0       ?) -5х2=0      в)

4.С?ра??а жауап бер.

   функциясыны? графигі А(-2,3),В(1;-7) н?ктелері ар?ылы ?те ме?

5.Абсциссасы  -1-ге те?  функциясыны? гарфигіне тиісті н?ктені? с?йкес ординатасын табы?дар.

ІІ –н?с?а

1.С?йлемді толы?тыры?дар.

 функциясыны? графиті . . . ар?ылы ?теді.

2. К?п н?ктені? орнына тиісті с?здерді ?ой.

 функциясыны? графигін салу ?шін . . . бойымен т?рлендіру жасаймыз.

3.Мына квадрат те?деулер арасынан толымыз те?деуді? астын бір сызы?пен, толы? квадрат те?деуді? астын екі сызы?пен сызы?дар.

А)           ?) 5х2=0                 б)-2(х+3)2=0

4.С?ра??а жауап бер.

функциясыны? гафигі А(2;11), В(-3;-12) н?ктелері ар?ылы ?те ме?

5. Абсциссасы 2-ге те?  функциясыны? графигіне тиісті н?ктені? с?йкес ординатасын табы?дар.

4.Есептер шы?ару.Квадратты? функцияны? графигін компьютерде MS Excel  программасы ар?ылы модельдеу.

І-н?с?а.

1.  параболаны? т?бесіні? координаталары А(3;2)

2.

1. а=2>0

2..    n=-5          А.(2;-5)

Х

0

1

2

3

4

у

3

-3

-5

-3

3

3.

4.График салу

ІІ н?с?а.

1.  параболаны? т?бесіні? координаталары А(5;-4)

2.

1. . а=-1<0

2.    n=1          А.(3;1)

Х

1

2

3

4

5

у

-3

0

1

0

-3

3. 

4.График салу.

5. Физикалы? есеп.

1.Горизонт?а  б?рыш жасай 30м/с жылдамды?пен  ла?тырыл?ан дене        10 м биіктікте ?ай уа?ытта болады?

2. Горизонталь ла?тырыл?ан денені? ?оз?алыс траекториясын к?рсетіндер.

ІV.Тест ж?мысы

1.Парболаны? т?белеріні? координаталарын аны?та.

А. (-6;15)    В) (-3;-6)     С) (-3;-3)     Д) (6;3)

2.Функцияны? н?лдерін тап:

А.(2;0,5)    В) (-2;-0,5)     С) (3;-1)     Д) (-2;5)

3. Функциясыны? графигін координаталы? ширектеріні? ?айсысында орналас?ан.

А. ІІ       В. ІV        С. ІІІ          Д.І

ІІ н?с?а.

1.Параболаны? т?белеріні? координаталрын аны?та.

А.(-2;-9)    В) (2;-7)     С) (2;-5)     Д) (8;13)

2.Функцияны? н?лдерін тап.

А.(-1;0,5)    В) (1;0,5)     С) (3;-1)     Д) (2;-1)

3. функциясыны? графигі координаталы? ширектеріні? ?айсысында орналас?ан?

А. ІІ       В. ІV        С. ІІІ          Д.І

?й тапсырмасы: п.3 № 417,419,423

?орытынды: Біз б?гінгі сба?ымызда квадратты? функцияны ? графигін салуды жан-жда?ты ?арастырды? деп ойлаймыз.Б?л функция та?ырыбы математика курсыны? е? бір ?зектік м?селесі.Физикалы? ,биологиялы? ж?не ?о?амды? ??былыстар функция ??ымын ?те ты?ыз байланысты .Сонды?тан б?л та?ырыпты компьютер ар?ылы модельдеу ?азіргі кезе?дегі ?те ?асиетті,?те ?олайлы да тиімді ?діс.

Просмотр содержимого документа

«ашы? саба? алгебра 8 сынып»

312466

материал
жарияланған

Өз тәжірибеңізбен бөлісіп, мыңдаған педагогтың алғысы мен аттестацияға жарамды сертификат алыңыз!

«Ustaz tilegi» Республикалық ғылыми – әдістемелік журналы министірліктің №KZ09VPY00029937 куәлігімен ресми тіркелген.

Жүйелі-әдістемелік кешен

Еліміздің барлық ұстаздардың еңбегі мен тәжірибесін біріктіріп Республика бойынша ең үлкен материалдар базасын жасап, барлық педагогтардың тәжірибе алмасу алаңын қалыптастырып отырмыз. Барлық материалдарды педагогтар жүктеп алып сабағына қолдана алады

Ustaz tilegi – Ұстаз тілегі Республикалық ұстаздар сайтында ашық сабақтар, сабақ жоспарлары, қмж, омж, ұмж, ктп, сценарийлер, олимпиада есептерін, тәрбие сағаттарды, мұғалімдерге керекті барлық құжаттарды таба аласыз. Сайтта барлық пәндерден, қазақ тілінде ақпараттар бар. смк еду кз, ашық сабақтар, қысқа мерзімді жоспарлар, тәрбие сағаттың сцеранийлері жарияланған. Сайтта олимпиадаларға қатысып өз біліміңізді тексеріп көрсеңіз болады. Жалпы, орталығымыздың басты мақсаты: ұстаздарға кез-келген жерде, кез-келген уақытта білім алуына мүмкіндік беру. Ұстаздардың барлық өзекті мәселелеріне инновациялық шешім тауып, шығармашылық жұмыспен айналысуына уақыт сыйлау. «Ұстаздарға сапалы білім бере алсақ, бүкіл Қазақ еліне білім бере аламыз» — деген сенімдеміз.

О?ытуда ?олданылатын  ?діс-т?сілдер  Салыстыру – талдау, ?з бетінше зерттеушілік ж?мыс, диалогты? о?ыту,сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету,о?ыту ?шін ба?алау;

Т?йінді идея  «Те?деулер – математиканы? барлы? ??пия ?а?паларыны?  алтын кілті».                   С.Коваль                                                                     .

І.?йымдастыру   кезе?і

А) сыныпты? назарын  саба??а аудару «мені? к??іл-к?йім»                                                                                                                                                                 

Б) саба? ма?сатын ?ою, о?ыту т?сілдерін талдау

ІІ. О?ушылар білімін жан-жа?ты тексеру

ІІІ.Білім бекіту:   

А)теориялы? б?лімі ж?ппен ж?мыс

                                С?ра? – жауап

 1. ?андай те?деуді квадратты? те?деу  дейміз?
 2. Толымсыз квадратты? те?деулер дегеніміз не?
 3. Келтірілген квадратты? те?деу дегеніміз не?
 4. Квадратты? те?деу т?бірлеріні? дискриминантын ?алай табамыз?
 5. Квадратты? те?деуді? т?бірлеріні? санын ?алай аны?таймыз?

    Квадратты? те?деуде в=2к я?ни ж?п сан болса, т?бірді? формуласын ?алай жазамыз?

Б) жазбаша ж?мыс

О?улы?тан №262 (та?тары)

,   a=3 ,k=-7, c= 16

Жауабы: 2;

3),   a=15 ,k=-11, c= -37

Жауабы: -1;

С) дифференциалды ж?мыс

№1 7z2-20z+14=0       

            2k=-20  k=-10

          D1=100-98=2                             x1/2=;       x1=          x2= 

№2 5×2-16x+3=0                      b=2k16          k=-8    

            D1=64-15=49               

V. ?йге тапс.

VІ.Саба?ты ?орт

Дифферен. тапсырмалар -№285-286

Рефлексия

 • ?зі? ?шін ?андай жа?а білім алды?? Нені білгі? келеді?

Просмотр содержимого документа

«8 сынып алгебрасынан саба? жоспары »

Ұстаздарға арналған оқу әдістемелік материалдар

Пәнін, сыныбын және бағытын көрсетіп 180 000 астам сабақ жоспарларын сайттан тегін жүктеп алуға болады:

Оқу әдістемелік материалдар іздеу

Барлығы материал

Нургалиева Бибигуль Сейтжапаровна

Жетісу облысы Көксу ауданы №12 орта мектебі КММ физика,математика мұғалімі

14.02.2023

72

0

Калкатаева Куляш Амиржановна

ШҚО ББ Глубокое ауданы бойынша білім бөлімінің «№1 Предгорное орта мектебі» КММ

27.01.2023

123

0

Юнусова Нилуфар Худайбергеновна

Түркістан облысы Сауран ауданы Ынтымақ ауылы Молда Мұса мектебінің математика пән мұғалімі Юнусова Нилуфар Худайбергеновна

22.12.2022

107

0

Анарбаева Камила Аубакировна

КГУ ОСШ №3 имени Абая, г. Талгар

26.10.2022

143

0

Айтказинова Лаура Габдуллаевна

ШҚО ББ, Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «Ахмер орта мектебі» КММ, математика пәні мұғалімі

12.05.2022

167

0

Туктасыбай Айнаш Арабовна

Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы №10 жалпы білім беретін мектебі КММ математика мұғалімі

09.05.2022

201

0

Балахан Камила

Алматы облысы,Талғар ауданы,Қ.Әбдіғұлов атындағы №34 жалпы білім беретін орта мектеп-гимназиясының математика пәнінің мұғалімі

23.03.2022

223

0

Балахан Камила

Алматы облысы,Талғар ауданы,Қ.Әбдіғұлов атындағы №34 жалпы білім беретін орта мектеп-гимназиясының математика пәнінің мұғалімі

23.03.2022

217

0

Калыбекова Кларшин Мукамаевна

Алматы облысы,Талғар ауданы,Талдыбұлақ ауылы,Қ.Әбдіғұлов атындағы №34 жалпы білім беретін орта мектеп-гимназиясының математика пәнінің мұғалімі

09.02.2022

344

0

Алданазарова Айнаш Кеулимжаевна

Алматы қаласы Алатау ауданы №169 мектеп-лицейі КММ
математика пәні мұғалімі

30.11.2021

249

0

Квадрат теңдеулер арқылы шығарылатын есептер

(8-сынып)

І.Сабақтың
мақсаты:

1. Мақсаты: Мәтінді есептерді квадрат теңдеу арқылы шешу

       алгоритмімен
таныстыру,квадрат теңдеуге келтірілетін есептерді

         шығаруды
үйрету.

   ІІ.Сабақтың
түрі:
Аралас сабақ.

   ІІІ.Сабақтың
әдісі:
Саралап
оқыту,сұрақ-жауап,

                                            
топпен жұмыс әдістері.

  ІY.Сабақтың
көрнекілігі
:Интерактивті тақта арқылы формулалар,

              тест
тапсырмаларын, есептер көрсету. 

  Y. Пәнаралық
байланыс:
Экономика.

Сабақтың  барысы:

1.Ұйымдастыру.Оқушыларды түгендеу,бүгінгі сабаққа назар
аударту.

                             Сабақтың
тақырыбын,мақсатын хабарлау

                         
(оқушыларды 3 топқа бөліп орналастыру).

2.Үй тапсырмасын 
тексеру.

 Слаид 1.

 Оқушылардың жаңа
сабаққа қызығушылығын ояту және белсенділігін арттыру

      (3 топ оқушылары
жарыса отырып орындайды ).

І-топ

ІІ- топ

            ІІІ -топ

Квадрат теңдеудің 
дискриминантын есептеп,түбірлерінің санын

көрсет:

х-тің қандай
мәндерінде

 үшмүшесі

1-ге тең мән
қабылдайды?

Теңдеуді шешіп,Виет
тео-

ремасына кері
теорема

 бойынша тексер:

Жаңа сабақ
өту.(Мұғалімнің түсіндірмесі).

  Квадрат теңдеу
арқылы шығарылатын кез келген мәтінде есепті шығару үшін

             мына
алгоритмді басшылыққа алған жөн:

1.есептің мәтінінде
берілген шамалардың арасындағы тәуелділікті анықтау үшін

     есептің шартын
білу қажет;

2.бастапқы шаманы
әріппен белгілеу;

3.теңдеу құру;

4.құрылған теңдеудің
түбірлерін табу;

5.табылған
түбірлердің қайсысы теңдеуді қанағатттандыратынын тексеру.

Слаид 2.

 Берліген алгортимді қолданып,есептер шығаруға мысал келтіру.

Мысал. Егер тікбұрышты үшбұрыштың катеттерінің біреуі екіншісінен 4
см қысқа екені және гипотенузасы 20 см-ге тең екені белгілі болса,осы
үшбұрыштың катеттерін тап. 

    Кіші катет х см-ге тең болады.Пифогор теоремасы бойынша
гипотенузасының квадраты катеттердің квадраттарының қосындысына тең
болады,яғни

                           .

Шыққан теңдеуді ықшамдайық:

                         

Бұдан мынаны табамыз: ,

Есептің мағынасы бойынша х-тің мәні оң сан болуы тиіс.Бұл шартты тек
екінші түбір, яғни 12 саны қанағаттандырады.

              Жауабы:12 см,16 см.

    Слаид 3.

Сыныпта орындалатын
жаттығулар.Оқулықтағы жаттығуларды 3 топқа беру.

Оқушылар жұмыстарын
алмастыра отырып,өздері бағалайды.Дұрыс жауабын  тақтамен өздері тексереді.

І -топ

ІІ- топ

            ІІІ -топ

Оқулықтан.№ 201
есеп.

Бірінші сан екінші
саннан

10-ға артық және
олардың көбейтіндісі 56-ға тең.

Осы сандарды тап.

Оқулықтан № 202
есеп.

Бірінші сан екінші
саннан 16-ға кем және олардың

көбейтіндісі 80-ге
тең.

Осы сандарды тап.

Оқулықтан №203
есеп. Біреуі екіншісінен 6-ауы

артық екі натурал
санның

көбейтіндісі 187-ге
тең.

Осы сандарды тап.

Слаид 4.Жаңа білімнің берілуін тексеру.Карточкамен
берілетін тапсырмалар.

 (Жауаптары жасырын
түрде жазылады,оқушылар жұмысты орындап болған соң ашылады)

І- топ

ІІ- топ

            ІІІ-
топ

1-карточка.Тікбұрышты
үшбұрыштың

бір катеті см,ал екінші катеті гипотенузадан 2
см кем. Тікбұрышты үшбұрыштытың екінші катеті мен гипотенузасын тап.

2-карточка.

Тікбұрышты
үшбұрыштың гипотенузасы см,ал катеттерінің
айырмасы

3-ке тең.Осы
үшбұрыштың

катеттерін және
периметрін анықта.

3-карточка.

Тікұрышты
үшбұрыштың

бір катеті  см және

периметрі см болса, онда екінші катеті

мен гипотенузасын
тап.

Слаид 5. Жаңа сабақты бекіту.

Экономикалық
мазмұнды есептер кітабынан.

Екі бригада
бірігіп,тас жолды 18 күнде жөндейді. Егер алдымен жұмыстың -сін

бірінші бригада
жеке, ал қалған бөлігін  екінші бригада жеке орындаса,онда тас

жолды жөндеуге 40
күн кетеді.

Тас жолды жөндеу
үшін әрбір бригадаға қанша күн қажет?

Слаид 6.  Сабақты қорытындылау.Тест тапсырмалары.

             Квадрат
теңдеу арқылы   шығарылатын есептер.

1.Екі санның
қосындысының мәні 15, ал көбейтіндісінің мәні 54.

    Осы сандарды
тап.

А.-6;-9;           
В.3;18;            С.-3;-18;                Д.6;9.

2.Тізбектей алынған
екі натурал санның квадраттарының  қосындысы 1513-ке тең.

Осы екі санның
қосындысын тап.

А.55;             В.53;        
         С.-55;                     Д.54.

3.Бөлшектің алымы
бөлімінен 1-ге кем.Егер осы бөлшекке оған кері бөлшекті

 қосса ,онда  саны шығады. Бастапқы бөлшекті тап.

А.;             В.;                 
С.;                     Д..     

Оқушыларды 
бағалау.

Үйге тапсырма №205,№209.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *