Абай ??нанбаев ?мірбаяны эссе

 • Абай ??нанбаев – ?аза? хал?ыны? ?лы классик а?ыны, а?артушы демократы, ?лтымызды? рухани ма?танышы. Абай ?з ауылында арабша хат таны?аннан кейін, он жасында Семей ?аласында?ы Ахмет Ризаны? медресесінде 3 жыл о?иды. О?у?а зерек, ??ымтал Абай діни саба?тармен ?оса ?з бетінше араб, парсы тілдерін ?йреніп, шы?ыс классиктері: Низами, Са?ди, Хафиз, Науан, Физули е?бектерімен танысып, та?ылым алады.
  Абай а?ыл-ой санасы толыс?ан ша?ында ел билеу ісінен аула?танып, а?ынды? ?нер жолына т?седі. ?з бетінше шы?ыс, батыс, орыс елдері а?ындарыны?, ойшыл о?ымыстыларыны? е?бектерін о?ып, білімін толы?тырады. 1870 жылдарда Петербургтен айдалып келген революционер Михаэлиспен танысып, дос болады. Михаэлис Петербург университетіні? студенті, Чернышевскийді? жолын ?уушы, демократ-революционер еді. Михаэлис ар?ылы Абай айдауда?ы орыс демократтары: доктор Долгополовпен, таби?ат зерттеушісі, тарихшы Леонтьевпен танысады. Солар ар?ылы ол орысты? белгілі а?ын-жазушылары: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Салтыков-Шедрин, Некрасов; сыншыл, ойшыл-демократтары Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов; Батыс Еуропа а?ындарымен: Гёте, Байрон, философ ойшылдарынан: Спенсор, Спиноза, Дарвин, т. б. е?бектерімен танысып, т?лім-т?рбие алады.
  Перевод
  Абай Кунанбаев – великий классический поэт казахского народа, педагог демократов, духовная гордость нашего народа. Абай получил образование в деревне Ахмет Реза в Семипалатинске в возрасте десяти лет после того, как в течение трех лет он получил арабское письмо в своей деревне. Изучая арабский и персидский языки, изучая арабский и персидский языки, он познакомится с восточными классиками: Низами, Сагди, Хафиз, Науан и Физули.
  Во время психического заболевания Абая страна дрейфовала в поэтический способ танцевать. Он самостоятельно читает и воспитывает произведения поэтов, мыслителей, ученых восточных, западных и российских стран. Революционер, который был сброшен из Петербурга в 1870-х годах, был дружелюбным и знаком с Майклом. Михаил был демократическим революционером в Петербургском университете, предателем Чернышевского. Майкл знаком с российскими демократами в битве Абая: доктор Долгополов, натуралист, историк Леонтьев. Через них он известен как русские поэты-писатели: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Салтыков-Шедрин, Некрасов; критики, мыслители Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова; С западноевропейскими поэтами: Гете, Байрон, философские мыслители: Спенсер, Спиноза, Дарвин и другие. познакомиться с его трудами и научить их

 • Абай (Ибра?им) ??нанбаев.
  (1845-1904)
  Абай ?аза?ты? ?лы а?ыны, композитор, философ, ?аза? жазба ?дебиетіні? негізін ?алаушы, оны? ал?аш?ы классигі.
  ?кесі ??нанбай ?скенбай?лы бай, би ж?не ?аза? руларыны? ішіндегі беделді адамдарды? бірі бол?ан. ??нанбай ?ар?аралы дуаныны? а?а с?лтаны бол?ан.
  ??нанбай діншіл бол?ан. М?сылман дініні? ы?палын к?шейту ма?сатын к?здеп Орта Азияны? діндар ?ожаларын, татар молдаларын ?арама?ында?ы ауылдар?а тарат?ан. Оларды? балаларын м?сылманша о?ыт?ан. ?з ауылында ?абит?ан деген молданы ?стап, Абайды да о?ыт?ан. Абайды? саба??а зеректігін бай?а?ан со?, ?кесі Семей ?аласында?ы м?сылман имамы Ахмет Ризаны? медресесіне берген. Ол дін саба?тарына тарих, поэзия, математика, философия сия?ты д?ние тану п?ндерін араластыра о?ытуды ?ажет к?ретін а?ымны? ба?ытын ?ста?ан адам бол?ан. Абай б?л медреседе 4 жыл о?ы?ан кезінде араб, иран ж?не Орта Азия ?дебиеті классиктеріні? шы?армаларымен жа?сы танысады. ?зі ?лгілерінен ?йренген. Абайды? жазу ж?мысында ?лгі еткені 19-шы ?асырда?ы орыс ?дебиеті бол?ан. Абай Семейдегі медреседен кетер алдында ?ш айдай орысша о?ы?ан, осы тілде аздап жаза ж?не с?йлей білген. Еліне ?айт?аннан кейін де Семеймен ?атынасын ?збеген. Семейге саяси к?з?арастары ?шін жер аударыл?ан, орыс о?ымыстылары Н.И.Долгополов ж?не Е.П.Михаэлиспен танысып, орысша білімін терендете т?суге ж?рдем ал?ан. Абай Семейге келіп, айлап жатып Гоголь атында?ы кітапханадан к?п кітаптар о?ы?ан ж?не ауылына да алып кетіп о?итын бол?ан.
  Абай д?ние ж?зіні? бас?а да ?алымдары мен жазушыларыны? е?бектерін о?иды. Мысалы, Ежелгі Грецияны? ата?ты ?алымы Аристотельді? философиялы? ж?не ?деби шы?армаларымен толы? таныс?ан. Ата?ты данышпан Сократты? да шы?армасын б?лген.
  Абай В.Г.Белинскийді? е?бектерін ?натып о?ы?ан. А.С.Пушкин шы?армаларын о?ып, ?лгіге тарт?ан.
  «Евгений Онегин» романынан ?зінділер аударды «Амал жо?, ?айттым білдірмей» / «Татьяна хатына»/ ?нін шы?арды. Сондай-а? И.А.Крылов, М.Ю.Лермонтов, И.Гете шы?армаларынан да аударды.
  Абай ?аза?ты? ?н-к?й творчествосын жете білген. Біржан сал, А?ан сері, Т?ттімбет, Жаяу М?са сынды халы? композиторларын ерекше ба?ала?ан. ?зі «Айттым с?лем ?алам?ас», «С?р?ылт т?ман», «?ара??ы т?нде тау ?ал?ып» та?ы бас?а ?ндер шы?ар?ан.
  Абай «Атаны? баласы болма, адамны? баласы бол» деп, жалпы адамзатты т?гел с?йетін, гуманизм биігіне ша?ырады.
  Перевод
  После возвращения в страну под семипалатинском сообщения во главе. Ссыльный в семипалатинск за политические взгляды, русские ученые Н.И. Е и Долгополов.П. Ознакомиться с Михаэлиспен, русско получения знаний поступить в терендете помощи. Абай Семей, обучающихся в деревню уехал и больше читал книги лежа месяцами в библиотеки имени Гоголя.
  Ученые труды других писателей, читает абая и мира. Например, знаменитый ученый Древней Греции Аристотель философские и литературно ознакомления с произведениями. Социологический анализ современных социальных процессов в б?лген гений знаменитого произведения.
  В Абай.Г. Читал труды Белинскийді? подобных средств. А.С. Читать произведения пушкина, образец отказа от.
  «Евгений Онегин» отрывки из романа обратил «без Подхода, без наблюдения за птицами» / «письма Татьяны»/ песню. Также И. А.Крылова, М. Ю. Лермонтова, И. Из произведений Гете тоже обратил внимание.
  Абая, казахская музыка] детально знал. Биржан сал, Акан сери, Таттимбета, Жаяу Мусы, как особо ценится народных композиторов. «Айттым с?лем ?алам?ас», «Стальной туман», «горные вершины Темной ночью» и другие, выпущенные песни.
  Абая «сын Деда мороза-не радуйся, будь сыном человека», что любит все человечество в целом, призывает к высотам гуманизма.

 • Составьте эссе на казахском на тему абай кунанбаев

  Ответы:

  Абай (Ибра?им) ??нанбаев ??нанбай?лы (1845-1904) — а?ын, а?артушы, жазба ?аза? ?дебиетіні?, ?аза? ?деби тіліні? негізін ?алаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси ?айраткер, либералды білімді ислам?а таяна отырып, орыс ж?не еуропа м?дениетімен жа?ындасу ар?ылы ?аза? м?дениетін жа?артуды к?здеген реформатор. Абай а?ынды? шы?армаларында ?аза? хал?ыны? ?леуметтік, ?о?амды?, моральды? м?селелерін ар?ау еткен.Абай Шы?ыс пен Батыс м?дениеті мен ?ркениетін жетік білген. Бір?атар ?лем ойшылдарыны? е?бектерімен жа?сы таныс бол?ан. Философиялы? трактаттар стилінде жазыл?ан «?ара с?здері» – та?ырып ау?ымдылы?ымен, д?ниетанымды? тере?дігімен, саяси-?леуметтік салма?тылы?ымен ??нды.Орта ж?зді? Ар?ын тайпасыны? Тобы?ты руынан шы??ан билер ?улетінен. ?кесі ?скенбай?лы ??нанбай ?з заманында?ы ата? да??ы алыс?а кеткен адамдарды? бірі бол?ан. Патша ?кіметі XIX ?асырды? ортасында?ы бір сайлауда оны ?ар?аралы ауданыны? а?а с?лтанды?ына бекіткен. Шешесі ?лжан Орта ж?зді? Ар?ын тайпасынан ?аракесек руыны? шешендікпен, тап?ырлы?, ?зіл ?жуамен аты шы??ан шаншарларды? ?ызы «Абай» деп жас Ибра?имді анасы ?лжан еркелетіп ата?ан. Содан бері б?л есіммен Абай тарих?а енді.?ыс?аша шолуОсындай текті ортадан шы??ан ??нанбай мен ?лжаннан ту?ан т?рт ?лды? бірі Абай жастайынан а? ерекше ?абілетімен, а?ылдылы?ымен к?зге т?седі. Бала?а сыншы ?кесі осы баласынан ?атты ?міт етеді. ?кесі оны? зеректігін бай?а?аннан кейін, 10 жас?а тол?ан со? Семейдегі Ахмет Риза медресесіне береді.Медреседе т?рт жыл о?ы?аннан кейін, о?удан шы?арып алып, ?асында ?стап, ел бас?ару ісіне баули бастайды. ?кесіні? т??ірегінде ел жа?сыларымен араласып, ?з хал?ыны? рухани м?дениет ж?йелерімен жете танысады. ?зі билер ?лгісінде шешен с?йлеуге т?селеді. ?тымды с?зімен, ?діл билігімен елге танылып, аты шы?ады. К?п ?замай, жетпісінші жылдарды? бас кезінде ?о?ыр К?кше дейтін елге болыс болады. Билікке араласып, біраз т?жірибе жина?та?аннан кейін ол халы? т?рмысында?ы к?ле?келі жа?тар?а с?уле т?сіруге к?ш салып ба?ады. Біра? онысынан п?лендей к??іл тоятындай н?тиже шы?ара алмайды. Сонды?тан хал?ына пайдалы деп тап?ан істерін к?ркем с?збен, ?сіресе, ?ле?мен насихаттама? болады. Абай бір жа?ынан шы?ыс классиктері Низами, Са?ди, ?ожа Хафиз,Науаи, Физули, Ж?ми та?ы бас?аларды о?ыса, екінші жа?ынан А. С. Пушкин, А.И. Герцен, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.А. Некрасов, М.Ю. ,Л.Н. Толстой, И.А. Крылов, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Н.Г. Чернышевский м?раларын о?ып, тере? таныс бол?ан, Батыс ?дебиетіненГете, Дж. Байрон сия?ты а?ындарды о?ып, Дрепер, Спиноза, Спенсер, Льюис, Дарвин сынды ?алымдарды? е?бектерін зерттейді.

 • Юноша сразу же попал в самую гущу сложных интриг. Тяжбы решались не царским судом, а на основе веками существовавшего обычного права казахов. Вращаясь в кругу изощренных вдохновителей межродовой борьбы, наделенный от природы недюжинными способностями, Абай постигает тончайшие приемы ведения словесных турниров, где оружием служили отточенное красноречие, остроумие и изворотливость.
  Обращаясь к казахской народно-речевой культуре, еще в юношеском возрасте Абай научился высоко ценить значение выразительного поэтического слова и, сумев стать мастером виртуозной ораторской речи, заслуженно стяжал себе славу красноречивого, остроумного оратора. Если Кунанбай и люди его круга обращались к авторитету своих предков — родовых старейшин, и хранили в памяти только их речи, приговоры и афоризмы, то Абай, наперекор отцу тянувшийся к общению с народными, певцами,-.знал почти всех своих предшественников —. поэтов, акынов и участников «айтысов», выступавших перед народом в борьбе за поэтическое первенство.

  Поэтическая жизнь творца

  Рано пробудившийся интерес к классической поэзии Востока породил первые подражательные стихи Абая. Обращение к традиции казахской народной поэзии сделало его новые стихи оригинальными и индивидуально-самобытными. В этих стихах уже наметился будущий самостоятельный облик поэта, творчество которого глубокими корнями уходит в народ. По свидетельству многих своих современников, Абай начал сочинять стихи (в виде импровизаций и песен-посланий) очень рано, с двенадцатилетного возраста, поэтому его поэзия этого периода дошла до нас далеко не полностью.
  Вместе с небольшим количеством юношеских стихов поэта мы находим только ряд упоминаний об отдельных забытых и утерянных произведениях. Так, известны лишь начальные строки стихов, посвященных любимой им девушке Тогжан. Только в. устной прозаической передаче сохранился «айтыс» молодого Абая с девушкой-акыном Куандык.
  Слабое развитие письменности в тогдашнем Казахстане обусловило и отсутствие писем, мемуаров, записей современников, которые помогли бы сохранить юношеские стихи Абая и осветить его биографию. Немалое значение при этом имело и отношение к поэту вообще, характерное для феодально-байской среды того времени.
  Если народ с глубоким уважением относился к поэтическому творчеству и высоко чтил звание акына, то родовитые баи с самодовольной гордостью говорили: «Слава богу, из нашего племени не выходило ни одного баксы и акына». Этим презрительным отношением знати к званию поэта и объясняется то, что в родных аулах Абая не сохранилось ни его ранних произведений, ни даже рассказов о его поэтической деятельности ранней поры. И сам Абай под влиянием таких взглядов на поэтическое творчество часто выдавал свои стихи того времени за стихи своих молодых друзей.
  Втянутый насильно в родовые распри, Абай не мог примириться с несправедливостью и жестокостью отца и часто шел вразрез с интересами и стремлениями Кунанбая, вынося справедливые и беспристрастные решения по многим делам. Кунанбаю были не по душе новые повадки сына и то, что друзей и советников Абай искал себе в народе, среди простых, но мудрых и честных людей, и то, что Абай уже многие годы тяготел к русской культуре.
  Между хитрым властным отцом и правдивым, непокорным сыном все чаще происходили серьезные споры и стычки, угрожающие со временем кончиться прямым разрывом. Этот разрыв и совершился, когда Абаю было — двадцать восемь лет.
  Теперь Абай мог определить дальнейшую свою деятельность по велению собственного разума. Прежде всего он вернулся к изучению русского языка, прерванному в детстве. Его новыми друзьями стали акыны, певцы-импровизаторы, талантливая казахская молодежь, по преимуществу незнатного рода, и лучшие представители русской» Интеллигенции того времени, с которыми,он встречался в Семипалатинске. На тридцать пятом году жизни Абай вновь возвращается к поэзии.
  Но стихи и этого периода он все еще распространяет под именам их друзей. Только летом 1886 года, когда Абаю минуло-уже сорок лет; написав прекрасное стихотворение «Лето», он впервые решился поставить под ним свое имя.
  Остальные двадцать лет жизни Абая прошли в необычайно содержательной, напряженной творческой поэтической деятельности. В течение десяти-двадцати лет Абай (уже зрелый культурный человек) .изучает народное творчество и поэтическое наследие восточных поэтов и главным образом русскую классическую литературу. В годы зрелости Абай окончательно разочаровался е нравах и морали феодально-родовой среды.
  В юности невольный участник бесконечных межродовых раздоров и распрей, разжигаемых главами родов, Абай теперь отчетливо увидел всю пагубность этой родовой борьбы,, всю неимоверную тяжесть ее для народа и начал понимать истинный смысл раздоров, искусственно разжигаемых царизмом, проводившим свой принцип «разделяй и властвуй». Он понял, что управители, бии (судьи) и старшины — это ставленники колонизаторской царской власти. Глубоко задумывается Абай над судьбами своего народа, терзается мыслью об участи темной, угнетаемой» и. бесправной народной массы.

 • Абай (Ибра?им) ??нанбай?лы (1845-1904) — а?ын, жазушы, ?о?ам ?айраткері, ?азіргі ?аза? жазба ?дебиетіні? негізін салушы, либералды білімді ислам?а таяна отырып, орыс ж?не еуропа м?дениетімен жа?ындасу ар?ылы ?аза? м?дениетін жа?артуды к?здеген реформатор.
  Абай 10 тамыз 1845 ж. ?азіргі Семей облысыны? Шы??ыс тауларында ?ар?аралыны? а?а с?лтаны ??нанбайды? т?рт ?йеліні? бірінен ту?ан. Орта ж?зді? Ар?ын тайпасыны? Тобы?ты руынан шы??ан билер ?улетінен. ?кесі ?скенбай?лы ??нанбай ?з заманында?ы ата? да??ы алыс?а кеткен адамдарды? бірі бол?ан. Патша ?кіметі XIX ?асырды? ортасында?ы бір сайлауда оны ?ар?аралы ауданыны? а?а с?лтанды?ына бекіткен. Шешесі ?лжан орта ж?зді? Ар?ын тайпасынан ?аракесек руыны? шешендікпен, тап?ырлы?, ?зіл ?жуамен аты шы??ан шаншарларды? ?ызы «Абай» деп жас Ибра?имді анасы ?лжан еркелетіп ата?ан. Содан бері б?л есіммен Абай тарих?а енді.
  Осындай текті ортадан шы??ан ??нанбай мен ?лжаннан ту?ан т?рт ?лды? бірі Абай жастайынан а? ерекше ?абілетімен, а?ылдылы?ымен к?зге т?седі. Бала?а сыншы ?кесі осы баласынан ?атты ?іт етеді. Сонды?тан да ол абайды медреседе т?рт жыл о?ы?аннан кейін, о?удан шы?арып алып, ?асында ?стап, ел бас?ару ісіне баули бастайды. ?кесіні? т??ірегінде ел жа?сыларымен араласып, ?з хал?ыны? рухани м?дениет ж?йелерімен жете танысады. ?зі билер ?лгісінде шешен с?йлеуге т?селеді. ?тымды с?зімен, ?діл билігімен елге танылып, аты шы?ады. К?п ?замай, жетпісінші жылдарды? бас кезінде ?о?ыр К?кше дейтін елге болыс болады. Билікке араласып, біраз т?жірибе жина?та?аннан кейін ол халы? т?рмысында?ы к?ле?келі жа?тар?а с?уле т?сіруге к?ш салып ба?ады. Біра? онысынан п?лендей к??іл тоятындай н?тиже шы?ара алмайды. Сонды?тан хал?ына пайдалы деп тап?ан істерін к?ркем с?збен, ?сіресе, ?ле?мен насихаттама? болады. Орыс ?дебиетімен танысуы к?п ы?пал етеді.

 • Абай бала кезінде ширак, пысы? болма?анымен, елдегі шешен, а?ын, ертегішілер ??гімесін тез ??ып алатын зеректігімен, ынталылы?ымен ерекшеленген, Шортанбай, Дулат, Б??ар жырау, Марабай, Ш?желерді ты?дап ?скен. Анасы ?лжан да шешен бол?ан, с?з ?адірін білетін ортада ?скен кісі. Оны? а?асы (?кесі Т?рланны? інісі) Тонтайды? ?лерінде кожа-молдалар?а карап: “Жазыла-жаэыла ?ожа-молдадан да ?ят болды, енді ?лмесек болмас”,—дегені халы? аузында м?тел болып кеткен. ??нанбай кажыны?да ке?інен тол?ап с?йлер тере?дігі, ?з т?стастарыны? ?ана емес, шетелдік саяхатшыларды? да назарына іліккен; ??нанбай ?ажы “Ескітам” деген ?оныстан медресе салдырып, ?зіні? ж?не туыстарыны? балаларын окыт?ан. Абай сегіз жасында ?уелі сол “Ескітам” медресесінде д?ріс алып, ауыл молдасы ?абит-ханнан о?ы?ан. ?кесі онын зеректігін бай?а?аннан кейін, 10 жас?о тол?ан со? Семейдегі Ахмет Риза медресесіне береді. Онда 3 жыл окы?ан, Медресені? ?шінші жылында ол осы ?алада?ы “Приходская школа?а” да ?осымша т?сіп, онда 3 ай орысша о?иды. Б?л т?ста М.О. ?уезовті? “?зі т?стас ?лкен-кіші балаларды? барлы?ынан сона??рлым зейінді, ??ымтал ж?не ерекше ы?ыласты бол?ан. Д?рісте арабша кітапты молдасыны? бір окып, бір-а? рет т?рікшеге аударып берген с?здерін кі-тапка ?арамай жат?а айтып шы?а алатындай зерек бола-ды. Сонымен д?ріс ?стінде о?ылатын саба?тарды ??ып білу Абай?а ?зге балалардан ана??рлым о?ай тиген. К?п уа?ытын алма?ан. Сонды?тан барлы? артыл?ан уа?ытын Абай ?з бетімен ?зі с?йген кітаптарын о?у?а ж?мсап, к?п ізденуге салынады. …О?у?а кірген со?-ак, тез есейіп, ілім ?у?ан кісіні? калпына о?ай т?сіп кеткен. О?ы?ан кітапты? к?біне сынмен карай білетін, сезімді окушы бола баста?ан. ?зіні? ?бден с?йіп, тандап о?ы?ан ірі акындары болады. … Сол бала к?нінде жатта?ан кейбір ?ле?дері ?л?айып, к?рілікке жеткен уа?ытына шейін есінен шы?па?ан, ?мы-тылма?ан” деген т?жырымы болаша? ?лы а?ынны? калып-тасу кезе?ін ай?а?тайды. Абай бір жа?ынан шы?ыс классиктері Низами, Са?ди, ?ожа Хафиз, Науаи, Физули, Ж?ми, та?ы бас?аларды о?ыса, екінші жаганан А.С. Пушкин, А.И. Герцен, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.А. Некрасов, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, И.А. Крылов, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенов, Н.Г.Чернышевский м?раларын о?ып, тере? таныс бол?ан, Батыс ?дебиетінен Гете, Дж. Байрон сия?ты а?ындарды о?ып, т?рлі ?ылым салалары бойынша зертгеулер ж?ргізілді. Есейген ша?ында, осы ?зі о?ы?ан философ, а?ын, ?алымдармен те? д?режеде пікір таластырып, оларды? ішінен ірі а?ындарды? ?зіне ?сері бол?ан кесек туындыларын ?аза? тіліне аудар?ан. Аудар?ан ?ле?дері к?ркемдік жа?ынан негізгі н?с?асымен те? т?сіп, кейде асып та жатады. ??нанбай Абайды? ?зге балаларынан ерекше зеректігін ерте сезіп, оны ?рі карай о?ытпай кайтарып алып, ел ісіне араласу?а баулиды. С?йтіп 13 жаста?ы Абай ?ке ы?палымен ?кімшілік-билік ж?мыстарына араласады. Ол ?ке касында бол?ан жылдарда ?аза? даласында?ы ?леуметтік ?мір ?айшылы?тарын жан-жа?ты тани т?седі. Патша ?кметіні? отаршылды? саясаты мен пара-?ор орыс ?кімдеріні?, жергілікті жарамса? болыстар ?рекеттеріні? халы? та?дырына кеселді, зияндылы?ын ай?ын т?сініп, со?ан карсы батыл ?имылдар жаса?ан. Алайда оны? тамыры тере?де жат?анын, отарлау ж?йесіні? бел алып, елді? к?рсауда ?ал?анын сезіп к?йзелген. Патша ?кіметіні? отаршылды? саясаты мен оны? аярлы?ын т?сінбей ?зара ?ым-?и?аш айтыс-тартыска т?скен, танымы таяз болыстар мен ел билеушілеріне ?арсы к?ресуге бел бу?ан Абай болыс сайлауына т?сіп, же?іп шы?ады. 1875 — 78 ж. ?о?ыркекше еліне болыс болады. Б?л жылдары ез ?олында?ы билікті пайдаланып, ?ділдік таразысын те? ?стау?а к?ш салды. Абай кейіннен, 1886 ж. Е.П. Михаэлисті? ?сынысымен, Семей облысты? статистика комитетіні? толы? м?шесі болып сайланды. Абай 1880 ж. И. Долгополов, А. А. Леонтьевпен танысып, олармен ты?ыз ?арым-?атынаста бол?ан. Абай ел ісіне аралас?ан жылдары?да ?ділеттілгімен, білімділігімен к?рініп, халы? арасында беделі ?седі.”

 • Абай (Ибра?им) ??нанбаев.
  (1845-1904)
  Абай ?аза?ты? ?лы а?ыны, композитор, философ, ?аза? жазба ?дебиетіні? негізін ?алаушы, оны? ал?аш?ы классигі.
  ?кесі ??нанбай ?скенбай?лы бай, би ж?не ?аза? руларыны? ішіндегі беделді адамдарды? бірі бол?ан. ??нанбай ?ар?аралы дуаныны? а?а с?лтаны бол?ан.
  ??нанбай діншіл бол?ан. М?сылман дініні? ы?палын к?шейту ма?сатын к?здеп Орта Азияны? діндар ?ожаларын, татар молдаларын ?арама?ында?ы ауылдар?а тарат?ан. Оларды? балаларын м?сылманша о?ыт?ан. ?з ауылында ?абит?ан деген молданы ?стап, Абайды да о?ыт?ан. Абайды? саба??а зеректігін бай?а?ан со?, ?кесі Семей ?аласында?ы м?сылман имамы Ахмет Ризаны? медресесіне берген. Ол дін саба?тарына тарих, поэзия, математика, философия сия?ты д?ние тану п?ндерін араластыра о?ытуды ?ажет к?ретін а?ымны? ба?ытын ?ста?ан адам бол?ан. Абай б?л медреседе 4 жыл о?ы?ан кезінде араб, иран ж?не Орта Азия ?дебиеті классиктеріні? шы?армаларымен жа?сы танысады. ?зі ?лгілерінен ?йренген. Абайды? жазу ж?мысында ?лгі еткені 19-шы ?асырда?ы орыс ?дебиеті бол?ан. Абай Семейдегі медреседен кетер алдында ?ш айдай орысша о?ы?ан, осы тілде аздап жаза ж?не с?йлей білген. Еліне ?айт?аннан кейін де Семеймен ?атынасын ?збеген. Семейге саяси к?з?арастары ?шін жер аударыл?ан, орыс о?ымыстылары Н.И.Долгополов ж?не Е.П.Михаэлиспен танысып, орысша білімін терендете т?суге ж?рдем ал?ан. Абай Семейге келіп, айлап жатып Гоголь атында?ы кітапханадан к?п кітаптар о?ы?ан ж?не ауылына да алып кетіп о?итын бол?ан.
  Абай д?ние ж?зіні? бас?а да ?алымдары мен жазушыларыны? е?бектерін о?иды. Мысалы, Ежелгі Грецияны? ата?ты ?алымы Аристотельді? философиялы? ж?не ?деби шы?армаларымен толы? таныс?ан. Ата?ты данышпан Сократты? да шы?армасын б?лген.
  Абай В.Г.Белинскийді? е?бектерін ?натып о?ы?ан. А.С.Пушкин шы?армаларын о?ып, ?лгіге тарт?ан.
  «Евгений Онегин» романынан ?зінділер аударды «Амал жо?, ?айттым білдірмей» / «Татьяна хатына»/ ?нін шы?арды. Сондай-а? И.А.Крылов, М.Ю.Лермонтов, И.Гете шы?армаларынан да аударды.
  Абай ?аза?ты? ?н-к?й творчествосын жете білген. Біржан сал, А?ан сері, Т?ттімбет, Жаяу М?са сынды халы? композиторларын ерекше ба?ала?ан. ?зі «Айттым с?лем ?алам?ас», «С?р?ылт т?ман», «?ара??ы т?нде тау ?ал?ып» та?ы бас?а ?ндер шы?ар?ан.
  Абай «Атаны? баласы болма, адамны? баласы бол» деп, жалпы адамзатты т?гел с?йетін, гуманизм биігіне ша?ырады.

 • Абай ??нанбай?лы -?лы а?ын.
  Абай ??нанбай?лы– ?аза?ты? ?лы а?ыны, композитор, философ, ?аза? жазба ?дебиетіні? негізін ?алаушы ж?не оны? ал?аш?ы классигі.
  Абай поэзиясы – ?аза? хал?ыны? ?лтты? ма?танышы. Тек ?ана Абай ?ле?дерінен ?аза? даласыны? таби?аты, ?аза? ?міріні? шынды?ы, ?аза? хал?ыны? сезім-сыры, арман-тілегі, ?лтты? ерекшелік ?асиеттері т?гел к?рініп, сезіледі.
  ?лы Абай есімі барлы?ымыз?а жа?сы таныс. Абай — ?лтты? ?дебиетімізді? классигі.Абай ?о?амымызды? ?лы т?л?асы десек ?ателеспейміз. Абай – данышпан, Абай – кеме?гер. Абай — ?дебиеттегі шебер аудармашы.
  Абай шын м?ніндегі жа?ашыл т?л?а. Ол ?амтыма?ан сала жо? сия?ты. Атап айтса? поэзия, ?нер, философия, тарих, музыка, этика, эстетика,педагогика,дін та?ы да бас?а салаларды ме?герген.
  Абайды? м?раты, Абай арманы,Абай ?ні адамды адамгершілік, кісілік жа?ынан жетілдіру ар?ылы ?о?амды жетілдіру, ілгері дамы?ан м?денетті елдер ?аатарына ?осу. ?лы ойшыл ?аза? хал?ыны? к?зін ашумен болды.
  Абай ?аза? хал?ыны? рухани ?лемін тере? ма?ыналы ?рі ?уендік ??рылымы жа?ынан да ыр?а??а ??рыл?ан романсты? сипатта?ы ?ле?дерімен байытты. Абай музыканы? ?зіне композитор болып атсалысты.Абай – ?ле? с?зді? патшасы. А?ынды? ?рнекті, ?уендік ?нерді, Абайдан асып ешкім бейнелей ал?ан жо?. Абай те?десі жо? а?ын, аса дарынды, дара ту?ан, ас?а? ойшыл философ, ?ай жа?ынан да ал?анда да жа?ашыл, д?ниеж?зілік м?дениет тарихынан ерекше орын ал?ан топжар?аны.

 • Окружающий мир напишите пожалуйста вот:
  лёгкие состоят из огромного количества ??икроскопических розовых лёгочных мешков — (………….). Цвет альвеолам придаёт тонкая сеть кровеносных сосудов — (…………………), которые их покрывают. Толщина капилляра не превышает диаметра клетки крови. При каждом вдохе по бронхиолам в альвеолы поступает порция чистого (…………).Из воздуха через стенки альвеол и сеть капилляров кислород переходит в кровь и разносится ею по всему (…………………………….). Когда кровь забирает из альвеол кислород, то взамен она отдаёт им свой (…………). А тот, оказавшись внутри альвеол, при выходе уходит из (…………………..).что такое
  Сократите дробь: а)1105/1326 б)836/2926 в)969/1235 г)1235/1326 д)969/1105 е)836/1235
  Каток работающий на укладке шоссе, оказывает на него давление 400 кПа. Площадь сопр??косновения катка с шоссе 0,12 м в квадрате. Чему равен вес катка? С дано умоляю!)
  Как читается эта формула по Физике P=Fm-Fa ?
  Упростить выражение развёрнуто плиз (3x-2)(3x+2)-(1+x)(x-1)
  Запиши слова чаща роща, щука, часы, туча чудо в том порядке, в каком даны звуковые м??дели
  Помогите, пожааааааааалуйста…… я вообще ничего не понимаю:( 🙁 🙁
  Складіть за схемами питальні речення.Прочитайте відповіді. ___ ___ ___? – Метелик жив н?? озері. ___ ___ ___ ___? – Метелик звернувся до хмар. ___ ___ ___ ___? – Він гостював у хмаринок.
  Помогите пожалуйста!!! В каком году написан стих “Пройдись по Пензенскому краю…” М??трены Смирновой? В учебнике нет!
  А)15!*7!/22!*3!
  б)5!-10!/5!

 • Саба? та?ырыбы:

  Абай ??нанбай?лы, ?мірі мен шы?армашылы?ы

  Жалпы ма?сат:

  Абай ??нанбай?лыны? ?мірі мен шы?армашылы?ы туралы білетіндерін еске т?сіре отырып, о?ушыларды? білімдерін толы?тыру?а жа?дай ту?ызу. ?ле? ??рылысына талдау жасау?а,  критерийлер ар?ылы ба?алау?а ?йрету

  Сілтеме:

  ?аза? ?дебиеті, 6 — сынып, Электронды о?улы?, видеофильм.

  О?ушылар ?шін о?у н?тижелері:

  Білу. Абай ??нанбаевті? ?мірбаяны мен шы?армашылы?ы туралы біледі.

  Т?сіну. Абайды? ?ле?деріні? ма?ынасын т?сінеді.

  ?олдану. Абайды? на?ыл с?здерін с?з арасына пайдаланып, мысал келтіре алады.

  Талдау. Абай ?ле?дерін ?ле? ??рылысына талдау жасай алады. ?ле?деріні? та?ырыбы мен идеясын таба алады.

  Негізгі идеялар:

  ?аза?ты? бас а?ыны – Абай (Ибра?им) ??нанбаев. Онан бас?а б?рын?ы —  со??ы заманда ?аза? даласында біз білетін а?ын бол?ан жо?.

  Ахмет Байт?рсын?лы

  Саба?та ?олданылатын материалдар:

  Презентация, электронды о?улы?

  О?ыту ?дістері:

  Диалог, сыни т?р?ыдан ойлау

  Дерек к?здері:

  О?улы?та?ы та?ырып?а сай берілген материалдар

  ?аламтор м?ліметтері

  Тапсырмалар:

  Топтастыру, инсерт, ми?а шабуыл, ж?пты?, топты? ж?мыс

  Саба? бойынша м??алім мен о?ушыны? іс-?рекеті:

  Тапсырма

  М??алімні? іс-?рекеті

  О?ушыны? іс-?рекеті

  І. О?ушылар?а психологиялы? ахуал ту?ызу

  (2 мин)    

  Тренинг

  О?ушылар бір – біріне тілек айтады.

  ІІ. ?й тапсырмасын с?рау

  (5 мин)

  Топ?а б?лу

  (1 мин)           

  С?йінбай Арон?лыны? «Жа?сы мен жаман адамны? ?асиеттері»

  Стикер ар?ылы

  М?тінге с?йкес ж?не ?з ойларынан жа?сы ж?не жаман адам туралы жазады

  ?й тапсырмасына жауап берген кезде стикер таратып отырамын, содан кейін сол стикерге ?арап, топ?а б?лінеді

  ІІІ. Жа?а та?ырып

  (3 мин)

  (5 мин) 

  (4 мин)

  (4 мин)

  (5 мин)

  (2 мин)

  Ой ша?ыру

  Абай туралы білетіндері туралы топтастыру жасату

  Инсерт

  О?ушылар?а Абайды? ?мірі туралы м?тін беремін. 

  (1-?осымша)

  Та?тадан электронды о?улы?тан Абайды? ?мірбаяны туралы видеофильм к?рсетіледі.

  О?ушылар?а ?ле? туралы о?ып, ж?пта, кейін топта тал?ылау тапсырылады.

  ?ле? туралы м?тімен танысу

  Абайды? т?менгі сыныпта о?ы?ан ?ле?ді еске т?сіріп, талдау тапсырылады.

  Сергіту с?ті

  О?ушылар Абай туралы білетіндерін топтастырады.

  О?ушылар берілген м?тінмен ж?мыс жасайды. ?р жолды? т?сына V – “білемін”,?  — “мен ?шін т?сініксіз”, + — “мен ?шін жа?а а?парат”, ! – “мені та? ?алдырады” белгілерін ?ойып отырып, о?у тапсырылады.

  О?ушылар ?арап, ты?дай отыра, ж?мыс д?птерлеріне т?ртіп отырады.

  О?ушылар о?ып, ж?пта, топта т?сінгендерін тал?ылайды.

  М?тінді о?ып, ж?пта ж?не топта тал?ылайды.

  ?ле? талдайды.

  ІV. ?орытындылау

  (5 мин)

  Хронологиялы? кесте толтыру

  Эссе жазу

  Саба? барысында о?ыл?ан материалды жина?тап, топпен хронологиялы? кесте толтырады

  Абай ??нанбаев туралы білетіндерін жина?тап, эссе жазады

  V. ?й тапсырмасын  беру 

  (1мин)

  Абай ??нанбай?лы туралы презентация жасау

  Презентация жасап келу тапсырылады

  VI. Ба?алау

  (4 мин)  

  О?ушыларды саба? барысында формативті ба?алау ж?реді. ?зін – ?зі ба?алауды, бірін – бірі ба?алауды критериалды ба?алауды жина?тап, суммативті ба?аланады

  ?зін – ?зі, бірін – бірі ба?алайды.

  VII. Рефлексия  

  (4 мин)

  Стикер таратылады.

  Стикер ар?ылы кері байланыс жасайды.

  Ответ:

  Эссе

  Абай Кунанбаев

  Абай Кунанбаев – великий поэт, гордость казахского народа — родился в Семипалатинской области, среди голубых Чингизских гор. Имя Абай дала ему в детстве мать, что означало «вдумчивый», «осмотрительный». Абай много читал и учился, слушал народные сказки и поэмы, знал восточные языки, проявлял интерес к зарубежной культуре.

  Он был талантливым композитором. Создал около 20 мелодий на свои стихи.

  Абай рано начал писать стихи, но долго не печатал произведения под своей фамилией. И хотя Абай не издал при жизни ни одной книги, вся степь знала его имя и распевала его песни.

  Мне нравится его стихотворение «Лето». Он описывает жизнь степи в летнее время года. Здесь природа существует не сама по себе, а тесно связано с человеком и его бытом. Можно наблюдать за тем, как резвятся жеребята, молодые женщины ловко ставят юрту, как летят гуси и утки, старики в тени навеса пьют чай и ведут беседу между собой. Очень красиво дано описание жайляу.

  Прочитав это стихотворение, мне самой захотелось побыть на жайляу, подышать свежим воздухом, попить ароматный чай, пахнущий дымком. И почувствовать себя самым счастливым человеком.

                                             
            Эссе

                          
                  Абай Кунанбаев

  Абай
  Кунанбаев – великий поэт, гордость казахского народа — родился в
  Семипалатинской области, среди голубых Чингизских гор. Имя Абай дала ему в
  детстве мать, что означало «вдумчивый», «осмотрительный». Абай много читал и
  учился, слушал народные сказки и поэмы, знал восточные языки, проявлял интерес
  к зарубежной культуре.

    Он
  был талантливым композитором. Создал около 20 мелодий на свои стихи.

   
  Абай рано начал писать стихи, но долго не печатал произведения под своей
  фамилией. И хотя Абай не издал при жизни ни одной книги, вся степь знала его
  имя и распевала его песни.

   
  Мне нравится его стихотворение «Лето». Он описывает жизнь степи в летнее время
  года. Здесь природа существует не сама по себе, а тесно связано с человеком и
  его бытом. Можно наблюдать за тем, как резвятся жеребята, молодые женщины ловко
  ставят юрту, как летят гуси и утки, старики в тени навеса пьют чай и ведут
  беседу между собой. Очень красиво дано описание жайляу.

    
  Прочитав это стихотворение, мне самой захотелось побыть на жайляу, подышать
  свежим воздухом, попить ароматный чай, пахнущий дымком. И почувствовать себя
  самым счастливым человеком.

  Абай – дана, Абай – дара

  ?лы Абай есімі барлы?ымыз?а жа?сы таныс. ?дебиет – Абай, Абай – ?дебиет..  ??дды бір егіз ?озыдай. Екеуін бірін – бірісіз елестете алмайсы?. 

  Абай — ?лтты? ?дебиетімізді?  классигі. Осыншама «?лмейт??ын артына с?з ?алдыр?ан» Абайды? рухын ?лді деуге бола ма ойла?даршы»!  Абай ?о?амымызды? ?лы т?л?асы десек ?ателеспейміз.

  Мен жазбаймын ?ле?ді ермек ?шін,

  Жо?-барды, ертегіні термек ?шін.

  К?кірегі сезімді, тілі орамды,

  Жаздым ?лгі жастар?а  бермек ?шін, -деп  ?лы атамыз  Абай ??нанбаев  жырла?андай, д?ние есігін  аш?ан  ?рбір  жан Абай ?ле? –жырларын бойына  сі?іріп ?сетінін  еш?ашан  жасыра алмаймыз. Жа?сы с?зді жанына азы? еткен  ?рб?р ?аза? хал?ы  Абай ?ле?деріні?  ж?йелі с?здеріне то?тап орнын тап?ан  екі ауыз с?зін  ер ??нымен те? к?рді. ?лы  дананы? ?ай шы?армасын алса?та, рухани д?ниесіне тере? бойлап, оны? ?лылы?ыны? ты? ?ырларын ашып, жа?а сырларына ?аны? боласы?.

  «Абайды таныту ар?ылы біз ?аза?станды ?лемге танытамыз, ?аза? хал?ын танытамыз. Абай ?р?ашан бізді? ?лтты? ?ранымыз болуы тиіс» деп Н.?.Назарбаев айт?андай, ?рбір ?аза? баласы Абайды тануы, білуі парыз. Абайды Абай еткен шы?армашылы?ы мен кейінгі ?рпа??а ?алдыр?ан ізі.

  Абай ?зіні? ту?ан хал?ымен  м??гі жасайды, ?асырлар бойы ?аза? елін жа?а биіктерге, ас?ар асулар?а ша?ыра береді. А?ын шы?армалары ?аза? ?дебиетінде орны ерекше классик а?ын екендігін д?лелдейді.  М.?уезовты? Абайды  «?аза?ты? классик  ?дебиетіні? атасы, ?аза? поэзиясыны? к?ншуа?ты ас?ар биігі», деп атауы да жайдан-жай емес. Олай болса ?лы Абайды жан-жа?ты сан ?ырынан  тани аламыз.

   Абай- данышпан, Абай – кеме?гер. Ол орыс ?дебиеті классиктеріні?, Еуропаны? бірталай а?ындары мен ?алымдарыны? ежелгі заман даналарыны? туындыларымен танысады. Солар ар?ылы ?зіні? ?деби шы?арамшылы? білімін, д?ниеге деген к?з?арасын ке?ейте т?седі. Абай — ?дебиеттегі шебер аудармашы. Себебі, ?зге тілден аударыл?ан 70-80 ша?ты аудармалары бар. А?ын не??рлым данышпан болса, со??рлым таби?атпен  тере? араласып, о?ан ??ша?ын ке? жайды. Абай?а дейін ?аза? ?дбиетінде болма?ан  ?лгі – Абайды? ?арас?здері.

  Абайды? ?арас?здері – к?ркем шы?арма т?рінде емес, а?ынны? ?мір саба?тары туралы ойларын ке? ?амты?ан. Абайды?  жалпы ?арас?здеріні?  саны – 45. Абайды? ?арас?здері  ?з кезі  ?шін де, б?гін де ба?асы зор. Абайсыз ?аза?ты, ?аза?сыз Абайды к?з алдымыз?а елестетуді? ?зі ?иын. Жалпа?  ж?ртты  жа?сылы??а ?йретіп, жаманды?тан жиренткен ?аза? хал?ыны? кеме?гер а?ын, шешені, ке? тал?ар дана к?семі  Абай  біртуар ?лы а?ын ?ана емес, кемел ойлы ?алым, кенен дарынды жазушы, тере? білімді тарихшы, ?уез ?лемін жа??ырт?ан сазгер, халы?ты? ?амын ойла?ан ?айраткер, я?ни, бір с?збен айт?анда сегіз ?ырлы, бір сырлы бітімі б?лек т?л?а. Абай шын м?ніндегі жа?ашыл т?л?а. Ол ?амтыма?ан сала жо? сия?ты. Атап айтса? поэзия, ?нер, философия, тарих, музыка, этика, эстетика,педагогика,дін та?ы да бас?а салаларды ме?герген.

   Абайды? м?раты, Абай арманы,Абай ?ні адамды адамгершілік, кісілік жа?ынан жетілдіру ар?ылы ?о?амды жетілдіру, ілгері дамы?ан м?денетті елдер ?аатарына ?осу. ?лы ойшыл ?аза? хал?ыны? к?зін ашумен болды.

  Абай – ?аза? еліні? к?шбастаушысы, к?регені, ?ам?оры, а?ылг?йі, матанышы. Абай ?аза? хал?ыны? рухани ?лемін тере? ма?ыналы ?рі ?уендік ??рылымы жа?ынан  да ыр?а??а ??рыл?ан романсты?  сипатта?ы ?ле?дерімен байытты. Абай музыканы? ?зіне композитор болып атсалысты. ?ле? с?зді? нелер патшасын тудыр?ан а?ын – ?н ?нерінде де «??ла?тан кіріп бойды алар», сан алуан  шы?армалар ?алдыр?ан. Абайды? «Айттым с?лем, ?алам?ас», «К?зімні?  ?арасы»  ?ндерінде жасты? ша?ты? албырт сезімі естілсе, «Сегіз  ая?», «Бойы б?л?а?» ?ндерінде ?леуметтен ?ділетсіздікті, наданды?ты музыка ?німен жеткізген. Абай – ?ле? с?зді? патшасы. А?ынды? ?рнекті, ?уендік ?нерді,  Абайдан асып ешкім бейнелей ал?ан жо?. Абай те?десі жо? а?ын, аса дарынды, дара ту?ан,  ас?а? ойшыл философ, ?ай жа?ынан да ал?анда да жа?ашыл, д?ниеж?зілік м?дениет тарихынан  ерекше орын ал?ан  топжар?аны.

  Абайды к?птеген а?ын – жазушылар М.?уезов, Ш.??дайбердиев, М.Ж?мабаев, А.Байт?рсынов, М.Дулатов та?ы да бас?алар зерттеп, ?здеріні? ба?аларын берді.

  А.Байт?рсынов  «?аза?ты? бас а?ыны – Абай ??нанбаев. Онан бас?а б?рын?ы – со??ы заманда ?аза? даласында біз білетін а?ын бол?ан жо?» деген екен.

  М.Дулатов  «Абай сынды а?ынны?  ?адірін білмеу ?аза? ха?ыны? зор кемшілігін к?рсетуге толы? жарайды» деген екен. Абайдай данаг?й  ?ажайып т?л?аны ?адірлей алмаса?, б?л – елдігімізге сын. ?аза? жеріні? а?ыны, данышпаны к?п бол?анымен, Абайы  біреу-а?.

  Сонды?тан да Абай с?здері тарихты? м?лкі емес, рухани ??ралы болып ?ала береді.      

  ?семпаз болма ?р неге,

  ?нерпаз болса?, ар?алан.

  Сен де — бір кірпіш, д?ниеге

  Кетігін тап та, бар ?алан! –деп Абай атамыз айт?андай ?р?айсымыз б?л ?мірді? бір кірпіші болып ?аланайы?!

  Просмотр содержимого документа

  «»Абай» эссе»

  Абай ??нанбаев Реферат Қазақша ?мірбаяны 3 Сынып

  ➡➡➡ ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

  Абай ??нанбаев Реферат Қазақша ?мірбаяны 3 Сынып
  Абай (Ибраһим) Құнанбаев (1845-1904) — ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ . . Олжайдан Айдос, Қайдос, Жігітек есімді 3 ұрпақ тарайды .
  Реферат абай кунанбаев туралы 5 «а» сынып казак тiлiнде . Кейін ол Семей . . Ашық сабақ Пәні: Ана тілі Сыныбы: 3-сынып Тақырыбы: Абай Құнанбаев . . . Қыс” туралы . . Абай Құнанбайұлының өмірбаяны . Абай Құнанбаев  . .
  17 . 2020 — Үй тапсырмасы: Абай өмірі туралы реферат жазу . АБАЙТАНУ 11 СЫНЫП . Өмірбаяны 3 2 . Абай . дана, Абай . дара тұлға . 4 3 .
  2 . 2020 — Абай Құнанбайұлының өмір мен шығармашылығы, сондай-ақ, оған . . Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы туралы қызықты деректер . . Абай Құнанбаев . Өмірі мен шығармашылығы туралы . 1- . . Абай бастаған комиссия барлығы 93-баптан тұратын ережені 3 күнде әзірлеп шығады .
  Кейін ол Семей қаласында 3 жылдық медресе тәрбиесін алады . . . Қытай Халық Республикасында Абай шығармаларының қазақша нұсқаларынан сырт  . .
  5 . — Все рефераты об Абае Кунанбаеве, фотографии Абая, стихи Абая, на . . Абай Кунанбаев — великий поэт, писатель, общественный . . 3 . Время — пряди тумана вдоль гребней гор . Ты с надеждой . . 2 Өмірбаяны . 3  . .
  Абай Құнанбайұлы ғұлама, ойшыл, ақын, ағартушы, ұлттың жаңа . . атты мақаласында қоғамдық сананы қайта түлетудің маңыздылығы туралы айтты .
  29 . 2020 — Абай философ ,заңгер ,ақын, аудармашы,сазгер,дара ойшыл,кемеңгер . . . Абай Құнанбаевтың өмірбаяны туралы видиосюжетті тамашалайық . . . Осы 4 жылдық медреседегі және 3 айлық орыс мектептеріндегі  . .
  Абайдың он баласы болған . . . бітіреді .1889-1892 жылдары С . — Петербургте Михайлов артиллерия училищесінде 3 жыл оқып білім алады . . . Құнанбаев Т . Әкем Абай туралы . . . Байғалиев Б . Абай өмірбаяны архив деректерінде .
  1950 жылы Абайдың өмірбаяны атты еңбек жазған Мұхтар Әуезов: Абай осы . . Сондықтан бұл туралы ақынның өмірбаянының ішінде ұзақ сөйлеуге орын аздау . . . Осы жолда Абай 12 үлкен іспен тергеліп, Семей қаласынан 3-4 айға . . Абайға келгенде: Партияшыл, ел бүлдіргіш Құнанбаев сенбісің? дейді .
  Олжайдан Айдос, Қайдос, Жігітек есімді 3 ұрпақ тарайды . . . Абайдың басқа балалардан алымдылығын аңғарған Құнанбай оны елге шақырып алып,  . .
  Абай Құнанбаев жайлы тест сұрақтары . . . өмірі мен шығармашылығы бойынша тест тапсырмалары (10-сынып) . . 3 . Медреседе діни уағыздармен шектеліп қалмай, қандай тілдерді игерді? . . Абай Құнанбайұлының өмірбаяны, слайды . . Сабырлық туралы мақал-мәтелдер Бір қолың ұрысшы болса, екінші  . .
  29 . — Еліміз туралы ақпараттық-танымдық портал . . . Абайдың өз әкесі Құнанбай, оның әкесі Өскембай, үшінші атасы Ырғызбай . Бұлардың  . .
  2 . — Бул туралы президентіміз Н .А Назарбаевтын улы акыннын 1995 жылы . . 3 . Абай іліміндегі имандылык 4 . Абайдын дінге козкарасы 5 . . . Ол озiнiн «Абай Кунанбаев – казак халкынын улы акыны» атты енбегiнде бул . . Екі адамнын бірі озінін кызына тортінші сынып бітірген кешіне сегіз мын  . .
  Рефераты Дипломные Контрольные работы на заказ . . Абай ??нанбаев Реферат ?аза?ша ?мірбаяны 3 Сынып Результат Дипломной . . Зар Заман Туралы Эссе Кітапхана Туралы Эссе . Ломоносов ?аза?ша Реферат . Реферат  . .
  1 . Өмірбаяны 3 2 . Абай . дана, Абай . дара тұлға . 4 3 . Абайдың ақындығы . 6 4 . . . Абай (Ибрахим) Құнанбаев (10 .8 .1845-1904) қазақтың ұлы ақыны,
  Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі . . Бастауыш білім беру деңгейінің 1-сынып үшін «Сауат ашу (оқу, жазу)» . . 3) «Абай Құнанбайұлы . «Қыс», «Ғылым таппай мақтанба» өлеңдері» (2 сағат) . . . 12) белгілі бір тақырыпқа реферат, хронологиялық кесте, конспект жаза алуы; .
  13 . 2019 — 3) Абайдың ақындық мектебі, поэзиясындағы дәстүр мен жаңашылдық ұғымының . . Үй тапсырмасы: Абай өмірі туралы реферат жазу .
  Бұл көрсеткіште Абай Құнанбаев шығармашылығының ерекшеліктерін, . . Кітапта ақынның шыққан тегі, өмірбаяны, отбасы жөнінде мәліметтер . . АБАЙДЫҢ АТА-ТЕГІ Жанболатұлы, М . Тобықты-Шыңғыстау шежіресі: 3 томдық . Т . 1 . . . Көрсеткіште Абай және оның шығармалары туралы материалдар, оның  . .
  5 . — материалов . Сабақ № 34 Мерзімі: 15 .01 Сынып: 10а Пән: қазақ әдебиеті . Сабақтың тақырыбы: А . Құнанбаев «Ескендір» поэмасы . . Сабақтың көрнекілігі: дәйексөздер, Абай шығармалары . . Ақынның өмірбаяны мен шығармашылығы туралы дайындап келген жұмыстарыңды тыңдайық .
  Мухтар Ауезов Оханулы . Ө мірбаяны: Мұхтар Әуезов 1987 жылы . . Мұхтар Әуезов 1897 жылы 28 қыркүйекте қазіргі Семей облысының Абай . . 3 Мұхтардың Әуезовтің шығармалары Іздер, Білікке-білек, Шатқалаң, . . Абай Құ нанбаев Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904) ақын, . . Сынып жұмысы . 1 .
  Өмірбаяны Абай (Ибраһим) Құнанбаев Құнанбайұлы (1845-1904) . . Колесникова Катяның 8 «А» сынып оқушысы Абай (Ибраһим) Құнанбаев . . 3 . Етістік . Шақ категориясы . №16 — билет 1 . Абай Құнанбаев туралы әңгімелеңіз . 2 .
  беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің жылғы 23 . . [17], А .Құнанбаев [18] адамның өзін өзі тануы және нені білгісі келетінін . . 3 . Инновациялық технологиялар негізінде болашақ бастауыш сынып . . сынып оқушыларының оқу рефлексиясын дамыту әдістемесі//Абай ат .
  10 . 2020 — Білімділік: оқушыларға Абайтану курсы туралы түсінік беру, Абай . . 3 . Тәрбиелік: Абай бейнесін таныту арқылы оның бойындағы ізгі . . Реферат жазу . . . «Қазақтың бас ақыны – Абай Құнанбаев . Онан асқан бұрынғы . . (мұнда Әуезов жазған ақынның өмірбаяны берілген) және 1934 ж . жарық  . .
  11 — Математика пәнінен тақырыптық күнтізбелік жоспар . 3-сынып . . Қарапайым теңдеу, өрнек, теңсіздік туралы қайталау . . өмірбаяны мен шығармашылығы туралы қысқаша мәліметтерді, ғылыми-танымдық шығармаларды . . А . Құнанбаев . Адам болам десеңiз . . Абай мен Әбiш (Ел аузынан) .
  Абай Құнанбаев атындағы №2 жалпы орта білім беретін мектебінде күзгі демалыста өткізілген іс шаралар туралы мәлімет . . . Шығарманы жазбас бұрын оқушылар мектептің мұражайына барып, мектеп түлектерінің өмірбаяны, еңбек жолымен танысты . Екібастұз қаласының дамуына . . Сұрақтар саны, 3 .
  Бесплатно скачать абай кунанбаев реферат без регистраций на . . ауылда ы абитхан молдадан сауатын ашады да 10 жас а тол ан со 3 жыл семейде
  Қазақша өлең: Абай Құнанбаев (Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап) . . . Бұл сайтта Абай Құнанбаевтің өмірбаяны, өлеңдері, поэмалары, аудармалары, қара сөздері, сөзіне жазылған әндері, нақыл . . реферат на тему абай кунанбаев на казахском языке скачать бесплатно . . мазмұндама жинағы 3 сынып
  Слайд тақырыбы: Абай Құнанбаев туралы слайд . Слайд — презентация 15 беттен тұрады . Слайдта жалпы Абай Құнанбаевтың өмірбаяны,  . .
  Ақын өзінің «Ақын» атты өлеңінде өлең өнері туралы ақын жаны, ақын тұлғасы, . . 3 .Шүкіров З . Таңдамалы өлеңдер мен поэмалар . – Алматы: Жазушы, 1976 . . . ағартушыларымыздың, соның ішінде Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбаев, Ыбырай . . ақынның өмірбаяны жайында құнды ақпараттар да беріледі .
  беретін мектеп тің 8/7-сынып мұғалімдеріне арналған құра л . — Алматы: Мектеп . . Жоғарыда көрсетілген негізде білім алған оқушылар 3 топқа бөлініп . . Қазақ тарихындағы Абылай ханның орны мен рөлі туралы реферат да- йындау . . . Абай Құнанбаев аударған орыс классик әдебиетшілерін көрсетіңіз: .
  III-БӨЛІМ . Ақжан əл-Машани туралы . Р . Бердібаев . “Фарабитану осылай . . шығармалары деп білемін” деуі осыдан (Əл-Фараби жəне Абай . . . Фараби туралы, оның еңбектері мен өмірбаяны жөнінде қысқа . . Құнанбаев 1845 жылы туған . . . мəртебесі деңгейлес – жоғары сынып оқушыларын ғылым мен .
  енгізілген білім беру саласына қатысты 12 жылдық оқыту моделі, 3 . . мектептерде 9-11 сыныптар аралығында оқушылардың адам мәселесін, . . сотталған адамнан сотталғандықты алып тастау туралы қаулы шығара алады . . . Алтынсаpин, Абай Құнанбаев, Мағжан Жұмабаев, Мipжақып Дyлатовтай халық  . .
  3 . 42 . Бұдан керемет бір інілік ізеттілік өнегесін көресің . Мәлік Мұхтар . Әуезовке ерекше . . Әуезов туралы да «бықсық» сөздерді шататындар бар секілді» . . . батырдың өмірбаяны, ғылыми-шығармашылық қабілеті, рухани келбеті . . біртуар тұлғалар: ақын, ағартушы, ойшыл Абай Құнанбаев, көрнекті ғалым .
  немесе тәрбие туралы” атты романындағы әйел мен ер адамды қалыптастыру . . Стюарт Милль . Оның өмірбаяны назар аударуға тұрарлық . . . Алғашқы 3-4 жаста ұлдар мен қыздар жыныстан тыс өмір сүреді . . кеңес сұраған Абайдың әжесі Зере, Шоқан Уәлихановтың әжесі . . Реферат титулдық парақтан, .
  The authors prove the possibility of three translation techniques . . . а) Сөйлесім әрекеті арқылы 5-сынып оқушыларының тіл дамыту . . негізі қаланды дей отырып, негізін салған Мәшһүр Жүсіп пен Абай Құнанбаев делінеді . . . экспедицияға қатысушы Дүйсенбек Еркінбековтің Орынбайдың өмірбаяны туралы  . .
  Басқа мағыналар үшін Абай деген бетті қараңыз . Абай (Ибраһим) . . Абай құнанбайұлының өмірбаяны . Абай бейнесі . . . экология туралы реферат казакша · фотосинтез википедия казакша · параллель жазықтықтардың қасиеттері реферат 7 сынып . . romanii+au+talent+sezonul+3+episodul+1+full+hd
  Абай (Ибраһим) Құнанбаев (1845-1904) — ақын, ағартушы, жазба қазақ . . Абай Құнанбайұлы туралы қазақша реферат | Bigox .kz . . Абай құнанбайұлының өмірбаяны . . 3 сынып жаратылыстану тест қазақша жауаптарымен
  Өмірбаяны Абай . . . Қазақша реферат: Ыбырай Алтынсарин (1841-1889) казакша Қазақша . . 3 сынып жаратылыстану тест қазақша жауаптарымен
  Казак тілі 3 сынып 221 бет 32 жаттыгу, физули, шамси, сайхали . . . Абай Құнанбаев Өмірбаяны Реферат Казакша . В Чингизских горах (ныне село  . .
  Скачать руѱрѸѺѸ рѵфѵрѰт по теме Абай Кунанбаев . . . Қазақша реферат Абай Кунанбаев (на русском) | Оқу . . 3 ноя 2019 . . . Өмірбаяны Абай 10 тамыз 1845 ж . қазіргі Семей облысының Шыңғыс тауларында . . мұхтар әуезов абай жолы романы қайтқанда жаңартылған білім бойынша қмж 6 сынып
  Абай (Ибраһим) Құнанбаев (1845-1904) — ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ . . Олжайдан Айдос, Қайдос, Жігітек есімді 3 ұрпақ тарайды .
  Реферат абай кунанбаев туралы 5 «а» сынып казак тiлiнде . Кейін ол Семей . . Ашық сабақ Пәні: Ана тілі Сыныбы: 3-сынып Тақырыбы: Абай Құнанбаев . . . Қыс” туралы . . Абай Құнанбайұлының өмірбаяны . Абай Құнанбаев  . .
  17 . 2020 — Үй тапсырмасы: Абай өмірі туралы реферат жазу . АБАЙТАНУ 11 СЫНЫП . Өмірбаяны 3 2 . Абай . дана, Абай . дара тұлға . 4 3 .
  2 . 2020 — Абай Құнанбайұлының өмір мен шығармашылығы, сондай-ақ, оған . . Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы туралы қызықты деректер . . Абай Құнанбаев . Өмірі мен шығармашылығы туралы . 1- . . Абай бастаған комиссия барлығы 93-баптан тұратын ережені 3 күнде әзірлеп шығады .
  Кейін ол Семей қаласында 3 жылдық медресе тәрбиесін алады . . . Қытай Халық Республикасында Абай шығармаларының қазақша нұсқаларынан сырт  . .
  5 . — Все рефераты об Абае Кунанбаеве, фотографии Абая, стихи Абая, на . . Абай Кунанбаев — великий поэт, писатель, общественный . . 3 . Время — пряди тумана вдоль гребней гор . Ты с надеждой . . 2 Өмірбаяны . 3  . .
  Абай Құнанбайұлы ғұлама, ойшыл, ақын, ағартушы, ұлттың жаңа . . атты мақаласында қоғамдық сананы қайта түлетудің маңыздылығы туралы айтты .
  29 . 2020 — Абай философ ,заңгер ,ақын, аудармашы,сазгер,дара ойшыл,кемеңгер . . . Абай Құнанбаевтың өмірбаяны туралы видиосюжетті тамашалайық . . . Осы 4 жылдық медреседегі және 3 айлық орыс мектептеріндегі  . .
  Абайдың он баласы болған . . . бітіреді .1889-1892 жылдары С . — Петербургте Михайлов артиллерия училищесінде 3 жыл оқып білім алады . . . Құнанбаев Т . Әкем Абай туралы . . . Байғалиев Б . Абай өмірбаяны архив деректерінде .
  1950 жылы Абайдың өмірбаяны атты еңбек жазған Мұхтар Әуезов: Абай осы . . Сондықтан бұл туралы ақынның өмірбаянының ішінде ұзақ сөйлеуге орын аздау . . . Осы жолда Абай 12 үлкен іспен тергеліп, Семей қаласынан 3-4 айға . . Абайға келгенде: Партияшыл, ел бүлдіргіш Құнанбаев сенбісің? дейді .
  Олжайдан Айдос, Қайдос, Жігітек есімді 3 ұрпақ тарайды . . . Абайдың басқа балалардан алымдылығын аңғарған Құнанбай оны елге шақырып алып,  . .
  Абай Құнанбаев жайлы тест сұрақтары . . . өмірі мен шығармашылығы бойынша тест тапсырмалары (10-сынып) . . 3 . Медреседе діни уағыздармен шектеліп қалмай, қандай тілдерді игерді? . . Абай Құнанбайұлының өмірбаяны, слайды . . Сабырлық туралы мақал-мәтелдер Бір қолың ұрысшы болса, екінші  . .
  29 . — Еліміз туралы ақпараттық-танымдық портал . . . Абайдың өз әкесі Құнанбай, оның әкесі Өскембай, үшінші атасы Ырғызбай . Бұлардың  . .
  2 . — Бул туралы президентіміз Н .А Назарбаевтын улы акыннын 1995 жылы . . 3 . Абай іліміндегі имандылык 4 . Абайдын дінге козкарасы 5 . . . Ол озiнiн «Абай Кунанбаев – казак халкынын улы акыны» атты енбегiнде бул . . Екі адамнын бірі озінін кызына тортінші сынып бітірген кешіне сегіз мын  . .
  Рефераты Дипломные Контрольные работы на заказ . . Абай ??нанбаев Реферат ?аза?ша ?мірбаяны 3 Сынып Результат Дипломной . . Зар Заман Туралы Эссе Кітапхана Туралы Эссе . Ломоносов ?аза?ша Реферат . Реферат  . .
  1 . Өмірбаяны 3 2 . Абай . дана, Абай . дара тұлға . 4 3 . Абайдың ақындығы . 6 4 . . . Абай (Ибрахим) Құнанбаев (10 .8 .1845-1904) қазақтың ұлы ақыны,
  Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі . . Бастауыш білім беру деңгейінің 1-сынып үшін «Сауат ашу (оқу, жазу)» . . 3) «Абай Құнанбайұлы . «Қыс», «Ғылым таппай мақтанба» өлеңдері» (2 сағат) . . . 12) белгілі бір тақырыпқа реферат, хронологиялық кесте, конспект жаза алуы; .
  13 . 2019 — 3) Абайдың ақындық мектебі, поэзиясындағы дәстүр мен жаңашылдық ұғымының . . Үй тапсырмасы: Абай өмірі туралы реферат жазу .
  Бұл көрсеткіште Абай Құнанбаев шығармашылығының ерекшеліктерін, . . Кітапта ақынның шыққан тегі, өмірбаяны, отбасы жөнінде мәліметтер . . АБАЙДЫҢ АТА-ТЕГІ Жанболатұлы, М . Тобықты-Шыңғыстау шежіресі: 3 томдық . Т . 1 . . . Көрсеткіште Абай және оның шығармалары туралы материалдар, оның  . .
  5 . — материалов . Сабақ № 34 Мерзімі: 15 .01 Сынып: 10а Пән: қазақ әдебиеті . Сабақтың тақырыбы: А . Құнанбаев «Ескендір» поэмасы . . Сабақтың көрнекілігі: дәйексөздер, Абай шығармалары . . Ақынның өмірбаяны мен шығармашылығы туралы дайындап келген жұмыстарыңды тыңдайық .
  Мухтар Ауезов Оханулы . Ө мірбаяны: Мұхтар Әуезов 1987 жылы . . Мұхтар Әуезов 1897 жылы 28 қыркүйекте қазіргі Семей облысының Абай . . 3 Мұхтардың Әуезовтің шығармалары Іздер, Білікке-білек, Шатқалаң, . . Абай Құ нанбаев Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904) ақын, . . Сынып жұмысы . 1 .
  Өмірбаяны Абай (Ибраһим) Құнанбаев Құнанбайұлы (1845-1904) . . Колесникова Катяның 8 «А» сынып оқушысы Абай (Ибраһим) Құнанбаев . . 3 . Етістік . Шақ категориясы . №16 — билет 1 . Абай Құнанбаев туралы әңгімелеңіз . 2 .
  беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің жылғы 23 . . [17], А .Құнанбаев [18] адамның өзін өзі тануы және нені білгісі келетінін . . 3 . Инновациялық технологиялар негізінде болашақ бастауыш сынып . . сынып оқушыларының оқу рефлексиясын дамыту әдістемесі//Абай ат .
  10 . 2020 — Білімділік: оқушыларға Абайтану курсы туралы түсінік беру, Абай . . 3 . Тәрбиелік: Абай бейнесін таныту арқылы оның бойындағы ізгі . . Реферат жазу . . . «Қазақтың бас ақыны – Абай Құнанбаев . Онан асқан бұрынғы . . (мұнда Әуезов жазған ақынның өмірбаяны берілген) және 1934 ж . жарық  . .
  11 — Математика пәнінен тақырыптық күнтізбелік жоспар . 3-сынып . . Қарапайым теңдеу, өрнек, теңсіздік туралы қайталау . . өмірбаяны мен шығармашылығы туралы қысқаша мәліметтерді, ғылыми-танымдық шығармаларды . . А . Құнанбаев . Адам болам десеңiз . . Абай мен Әбiш (Ел аузынан) .
  Абай Құнанбаев атындағы №2 жалпы орта білім беретін мектебінде күзгі демалыста өткізілген іс шаралар туралы мәлімет . . . Шығарманы жазбас бұрын оқушылар мектептің мұражайына барып, мектеп түлектерінің өмірбаяны, еңбек жолымен танысты . Екібастұз қаласының дамуына . . Сұрақтар саны, 3 .
  Бесплатно скачать абай кунанбаев реферат без регистраций на . . ауылда ы абитхан молдадан сауатын ашады да 10 жас а тол ан со 3 жыл семейде
  Қазақша өлең: Абай Құнанбаев (Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап) . . . Бұл сайтта Абай Құнанбаевтің өмірбаяны, өлеңдері, поэмалары, аудармалары, қара сөздері, сөзіне жазылған әндері, нақыл . . реферат на тему абай кунанбаев на казахском языке скачать бесплатно . . мазмұндама жинағы 3 сынып
  Слайд тақырыбы: Абай Құнанбаев туралы слайд . Слайд — презентация 15 беттен тұрады . Слайдта жалпы Абай Құнанбаевтың өмірбаяны,  . .
  Ақын өзінің «Ақын» атты өлеңінде өлең өнері туралы ақын жаны, ақын тұлғасы, . . 3 .Шүкіров З . Таңдамалы өлеңдер мен поэмалар . – Алматы: Жазушы, 1976 . . . ағартушыларымыздың, соның ішінде Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбаев, Ыбырай . . ақынның өмірбаяны жайында құнды ақпараттар да беріледі .
  беретін мектеп тің 8/7-сынып мұғалімдеріне арналған құра л . — Алматы: Мектеп . . Жоғарыда көрсетілген негізде білім алған оқушылар 3 топқа бөлініп . . Қазақ тарихындағы Абылай ханның орны мен рөлі туралы реферат да- йындау . . . Абай Құнанбаев аударған орыс классик әдебиетшілерін көрсетіңіз: .
  III-БӨЛІМ . Ақжан əл-Машани туралы . Р . Бердібаев . “Фарабитану осылай . . шығармалары деп білемін” деуі осыдан (Əл-Фараби жəне Абай . . . Фараби туралы, оның еңбектері мен өмірбаяны жөнінде қысқа . . Құнанбаев 1845 жылы туған . . . мəртебесі деңгейлес – жоғары сынып оқушыларын ғылым мен .
  енгізілген білім беру саласына қатысты 12 жылдық оқыту моделі, 3 . . мектептерде 9-11 сыныптар аралығында оқушылардың адам мәселесін, . . сотталған адамнан сотталғандықты алып тастау туралы қаулы шығара алады . . . Алтынсаpин, Абай Құнанбаев, Мағжан Жұмабаев, Мipжақып Дyлатовтай халық  . .
  3 . 42 . Бұдан керемет бір інілік ізеттілік өнегесін көресің . Мәлік Мұхтар . Әуезовке ерекше . . Әуезов туралы да «бықсық» сөздерді шататындар бар секілді» . . . батырдың өмірбаяны, ғылыми-шығармашылық қабілеті, рухани келбеті . . біртуар тұлғалар: ақын, ағартушы, ойшыл Абай Құнанбаев, көрнекті ғалым .
  немесе тәрбие туралы” атты романындағы әйел мен ер адамды қалыптастыру . . Стюарт Милль . Оның өмірбаяны назар аударуға тұрарлық . . . Алғашқы 3-4 жаста ұлдар мен қыздар жыныстан тыс өмір сүреді . . кеңес сұраған Абайдың әжесі Зере, Шоқан Уәлихановтың әжесі . . Реферат титулдық парақтан, .
  The authors prove the possibility of three translation techniques . . . а) Сөйлесім әрекеті арқылы 5-сынып оқушыларының тіл дамыту . . негізі қаланды дей отырып, негізін салған Мәшһүр Жүсіп пен Абай Құнанбаев делінеді . . . экспедицияға қатысушы Дүйсенбек Еркінбековтің Орынбайдың өмірбаяны туралы  . .
  Басқа мағыналар үшін Абай деген бетті қараңыз . Абай (Ибраһим) . . Абай құнанбайұлының өмірбаяны . Абай бейнесі . . . экология туралы реферат казакша · фотосинтез википедия казакша · параллель жазықтықтардың қасиеттері реферат 7 сынып . . romanii+au+talent+sezonul+3+episodul+1+full+hd
  Абай (Ибраһим) Құнанбаев (1845-1904) — ақын, ағартушы, жазба қазақ . . Абай Құнанбайұлы туралы қазақша реферат | Bigox .kz . . Абай құнанбайұлының өмірбаяны . . 3 сынып жаратылыстану тест қазақша жауаптарымен
  Өмірбаяны Абай . . . Қазақша реферат: Ыбырай Алтынсарин (1841-1889) казакша Қазақша . . 3 сынып жаратылыстану тест қазақша жауаптарымен
  Казак тілі 3 сынып 221 бет 32 жаттыгу, физули, шамси, сайхали . . . Абай Құнанбаев Өмірбаяны Реферат Казакша . В Чингизских горах (ныне село  . .
  Скачать руѱрѸѺѸ рѵфѵрѰт по теме Абай Кунанбаев . . . Қазақша реферат Абай Кунанбаев (на русском) | Оқу . . 3 ноя 2019 . . . Өмірбаяны Абай 10 тамыз 1845 ж . қазіргі Семей облысының Шыңғыс тауларында . . мұхтар әуезов абай жолы романы қайтқанда жаңартылған білім бойынша қмж 6 сынып

  Реферат Александра Невский Жизнь И Деятельность

  ВыСШАя Нервная Деятельность Реферат

  Реферат На Тему Оздоровление

  Реферат На Тему Разрушения Советского Государства

  Запрещение Монополистической Деятельности Реферат

  Эссе
  Қазақтың Абайы
  Қазақтың «Ұлы ақыны» Абай Құнанбайұлын білмейтін мемлекетет, танымайтын қазақ жоқ шығар сірә?! Аты әлемге әйгілі Абай атамыз — қазақ елінің мақтанышы. Бар білімін өз халқына арнап, елдің қамын ойлаған біртуар азамат. Абайдай ақын қайта айналып келмейді ғой шіркін! Егер солай болса бүгінде қазақтың мәдениеті, өнері мен білімі бар мемлекеттен алдыңғы қатарда болар ма еді? Шынымен, біз білмеген небір өлеңнің қасиетімен, қазақтың бар болмысымен танысатын едік. Абайдай азаматтың ұрпағы болғанымызға біз қуануымыз керек. Ә. Бөкейханов атамыз айтқандай: «Өз Отанымыздың сом алтыны». Шынымен, Абай ақын біздің баға жетпес қазынамыз, ұлы ойшылымыз. Абай қанша жерден болыс болса да, лауазымды адам болса да, өзі халықтың баласы болған. Халқымен өмір сүрген, халыққа жаны ашыған нағыз ұлтжанды азамат. Оның бәрін шығармалында сайрап тұр. Өлеңдері білімге шақырып, бізді жалқаулыққа жолатпай, қараңғылықтан құтылуға шақырады. Абайды қанша оқысақ та жалықпаймыз, керісінше, рухани жаңғырамыз.
  М. Әуезов атамыз»Абай деген — терең теңіз, алып мұхит. Абайды таныған сайын, оның түбіне маржандарын алу үшін сүңги беруің керек, сүңги беруің керек. Ал мен оның бетін ғана қалқыдым»деген екен. Мұхтар атамыздың өзі бетін ғана қалқыса, біз не болдық екен?! Сол үшін іздену керек, оқу керек, білу керек. Қазақ бола тұрып Абайды білмесек, біздің бетімізге басылған күйе деп білемін. Бүгінде Абай данамыздың туғанына 175 жыл. Шіркін! Абай әлеміне бір күн барып, сол заманды көре алсам ғой, бұл менің орындалмас арманым болып қалатын шығар. Сол заманның тыныс — тіршілігі, өмірі, Абай шығармалары арқылы көз алдыман бір жүгіріп өткендей болады. Нағыз өнерге, білімге толы кездер сол заманда секілді. Абайды жазамыз, талдаймыз, жаттаймыз, оқимыз. Сонда да жалықпаймыз, шығармаларын оқып тауыса алмаймыз. Біз бар адамгершілік қасиеттерді Абай шығармаларынан таба аламыз. Абай аты біздің есімізде мәңгі сақталып қала береді. Абай біз үшін «қараңғы заманда шыққан жарық шамшырақ».

  Авторы: Ибраимова Альмира

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *