Адамдармен ?арым ?атынас эссе

арым-атынас кезіндегі тла дамуы жне алыптасуы

л-Фараби атындаы аза лтты университеті

Философия жне саясаттану факультеті

леуметтану жне леуметтік жмыс кафедрасы

СЖ

Таырыбы: арым-атынас кезіндегі тла дамуы жне алыптасуы

Орындаан: алмуханбетова М.Д.

абылдаан: Ахтаева Н.С.

Алматы, 2015ж

Жоспар:

  1. Кіріспе
  2. Негізгі блім

1) Тла леуметтенуіндегі  арым-атынас рлі.

2) арым атынас дамуыны негізгі онтогенетикалы кезедері. 

  1. орытынды
  2. Пайдаланылан дебиеттер тізімі

Кіріспе

арым-атынас – адамдар арасында бірлескен іс-рекет ажеттілігін туызып, байланыс орнататынкрделі процесс; екі немесе одан да кп адамдарды арасындаы танымды немесе эмоционалды апарат, тжірибе, білімдер, біліктер, дадылар алмасу. арым-атынас тлалар мен топтар дамуыны жне алыптасуыны ажетті шарты болып табылады.

арым-атынас барысында адамдарды танымды хабарлармен, апаратпен, тжірибемен, біліммен, дадылармен алмасуы жне зара тсінісуі, бірін-бірі абылдауы жзеге асады. арым-атынасты интерактивті, коммуникативті, перцептивті деген ш жаы жне мезо, марко, микро, рухани, істер т.б. дегейлері болады. Негізгі ызметі:

1) апаратты-коммуникативтік (апараталмасу жне адамдарды бірін-бірі тануымен байланысты);

2) реттеуші-коммуникативтік (адамдарды іс-рекетін реттеу жне біріккен рекетті йымдастыру);

3) аффективті-коммуникативтік (адамны эмоционалды аясымен байланысты).

Адамдар арасындаы арым-атынасты басты масаты – зара тсіністікке ол жеткізу. арым-атынас жасауда атынаса тскен адамды тыдап, тсіне білуді маызы зор. Бл баса адамны ішкі жан дниесін тсініп, оан з ойын дрыс жеткізуге ммкіндік береді. Адамдар басалара з ойлары мен кзарастарын тсіндіре отырып, т.сініспеушілік, рыс-керіс пен дау-жанжал секілді жаымсыз былыстарды болдырмауа рекет жасайды. Адамдармен жасы арым-атынас орнатуа мынадай ережелерді орындалуы кмектеседі: барлы адамдармен те дрежеде,дрекілік пен жаымпасдысыз жаымпасздысыз арым-атынас жасау; схпаттасушыны жеке пікірін сыйлау; бйры емес, тініш дегейінде арым-атынас жасау; баса адамны пікірін сыйлау жне тжірибесін абылдай білу. арым-атынас мдениетін мегерген тла зімен атынас жасайтын адама рметпен арап,сыйласты білдіреді. Адама сыйластыпен арау жасы арым-атынас жасауды негізгі лшемі болып табылады.

Педагогикалы арым-атынас. Педагогикалы арым-атынас — белгілі бірпедагогикалы ызмет  атаратын, жйлі психологиялы климат руа жне оу іс-рекетін, педагог пен оушы арасындаы, оушылар жымы ішіндегі атынастарды психологиялы тиімді етуге баытталан оытушы мен оушыны сабатаы жне сабатан тыс уаыттаы ксіптік арым-атынасы.

Перцептивтік арым-атынас. Перцептивтік арым-атынас — адамны парапар абылдауы, оны ішкі дниесіне бойлау, рбір жеке стінде оны психикалы жадайын сезіну дадысы, оны тртіп себебін тсіну дадысы. Малім зіні перцептивтік арым-атынас абілеттерін дайы дамытуы ажет.

Фатикалы арым-атынас. Фатикалы арым-атынас (латыншы: fatuus — аыма) — арым-атынас рдісі шін ана мазмнсыз арым-атынас.

арым-атынасты жетекші трі.арым-атынасты жетекші трі — осы немесе зге жас кезеінде болатын арым-атынас трі, бл арылы тла дамуыны осы сатысына сйкес негізгі тлалы асиеттер алыптасады.

Пайдаланылан дебиеттер тізімі:

1. А.С.Макаренко. Трбие туралы лекциялары. — Алматы, 1968.

2. В.А. Сухомлинский. Балаа жрек жылуы. — Алматы, 1976.

3. Караковский В.А. О подростках. — М.: Педагогика, 1970.

4. Божович Е.И. Личность и ее формирование в детском воз-расте.-М.,1968.

5. А.Г.Хрипкова, Д.В.Колесов. «Жаманнан жирен», «Зиянды дебиеттер жне одан алдын ала сатандыру туралы». — Алматы: Мектеп, 1988.

6. Ильин Е.Н. Пугь к ученику. — Москва: Просвещение, 1988.

7. Дубровский А.А. Открытое письмо врача учителю. — М.: Просвещение, 1988.

8.  Фридман Е.М. Изучение личности учащегося и учени-ческих коллективов. -М.: Просвещение, 1985.

9.  Т.Сабыров. Балалара аыл-ой трбиесін беруді кейбір мселелері. — Алматы, 1977.

10.  .А.Уманов, В.А.Парфенов. Бала баыты. — Алматы, 1979.

11.  Никитин Б.А., Никитина А.П.. Мы и наши дети. — М.: Московский рабочий, 1988.

12. А.Г. Хрипкова. л есейсе, ыз ссе. — Алматы, 1988.

13.  Хрипкова А.Г. Биологическое и социальное в развитии, формировании и воспитании человека. Библиотека «Актуальные проблемы педагогики и психологии». — М.: Знание, 1970. Вып.2.

14. ХарламовИ.П. Педагогика. — М.,1990.

15. Р. оянбаев. Трбиетеориясы. — Алматы, 1991.

16. Ж. оянбаев, Р. оянбаев. Педагогика. — Астана, 1998.

17. Е. Саындылы. Педагогика. — А, 1999.

орытынды

Адам мір сруі мен имыл-озалысы арылы зіні рекетін баалауа йренеді, адамгершілік нормаларын мегереді. Отанды психолог, профессор СМ. Жаыпов оыту процесіндегі субьектілерді арым-атынасындаы маыналарды згеруі біріккен іс-рекетті мотивтері мен масатыны зады рылуына ммкіндік береді жне оларды оыту процесінде ескеру, бірікке танымды іс-рекетті алыптастыру шін ажетті шартты жасайтындыын ерекше атаан. Сондытан, арым-атынас тланы оамда дамуына орасан зор ыпал етеді.

Тланы дамуында зін адам етіп сезіндіретін, оны кемсітуге, орлауа басуа, дербестік ыынан айырылтуа болмайтын ршіген сезім пайда болады. Алайда оларда ересектер статусыны леметтерімен атар оны жадайын баланы жадайына жаындататын туелділік белгілері лі саталады. Материалды жаынан олар ата-аналар арауында. Мектепте, йде бір жаынан сен есейді, лкейді десе, екінші жаынан тіл алуды талап етеді.

Баланы леуметтеуі мен тлалы дамуында, оны жаын достары мен рбыларыны атынасы ерекше мнге ие. Жыл ткен сайын рбыларымен арым-атынас байланысы ерекше ажетті. Ол сыныптас рбыларымен зара досты атынас жасауа тырысады, ммкіндігінше оны сатауа талпынады. Сол арылы рбылары арасында беделі ктеріледі, бірін-бірі сыйлау асиеті артады.

орыта келе, арым — атынас — ол тланы міріндегі негізгі рухани, адамгершілік, білім ажеттілігін анааттандыруа баытталады. Осындай ажеттіліктерді теуге арым-атынасты мнерлі белгілері мен ралдарын мегеру негізгі міндеттерді атарады.

арым — атынас — леуметтік былыс. Бл байланыс тла леуметтенуіні айнар кзіні бірі ретінде аныталады. Тланы леуметтеу принципі екі жадайда сипатталуы ажет: біріншіден, арым — атынас факторы, адамны леуметтік мірімен зара байланысы жзеге асырылатын алеуметтік айнар кзі ретінде есептелінуі керек; екіншіден, леуметтену екі аспектіде арастырылады, ол мегеру леуметтік бадарлама ру жне оны таратуы.

арым — атынас — біріншіден, біріккен іс — рекетте пайда болатын адамдар арасында байланыс орнату жне оны дамыту процесі болса, екіншіден, тлаларды бірлескен іс-рекетте ажеттіліктен пайда болан зара белгі ралдарымен жзеге асатын кйі, мінез лы.

азаты крнекті алымы, профессор .Жарыбаев арым-атынас туралы былай деген: «арым — атынас — адам іс — рекетіні аса ауымды саласы, мір сру, тыныс тіршілікті негізгі арауын білдіретін ым. Адама ауа, тама, киім, баспана андай ажет болса, айналасындаылармен арым-атынаста болу да аса маызды». Сондытан арым-атынас тіршілікті барлы кезеінде адам шін маызды орын алады.

Тланы дамуы мен алыптасуында негізгі факторларды бірі — ол арым-атынас. Тарихи -оамдаы обьективті талаптар жне оамны дамуындаы леуметтік задылытар тланы арым — атынас процесіндегі рлін анытайды. арым — атынас барысында тланы леуметтенуінде байалатын зіндік ерекшелектер мселесіне кіл бле отырып, азіргі кезеде бл салада жйелі зерттеулерді ажет етеді. Бл салада жоспарланан зерттеулер зіндік ерекшеліктерді арым-атынас процесіні кез-келген аспектілеріне ыпалы айын байалуда.

Аталан зіндік сипатты бірнеше дегейі ерекшеленеді. Олар біріншіден, леуметтік, мнда леуметтік — экономикалы статус, мамандыы, білімі; екіншіден, леуметтік — психологиялы, мнда ндылы бадар, масат пен кзарастарды ортатыы; Психологиялы, мнда тланы мінезі жне баса да асиеттері, аыл — ой денгейі; Психофизиологиялы, мнда темперамент, эмоционалдылы.

Тла — бл баса адамдардын арасында белгілі позицияны иеленетін оамды іс — рекеттін себепші субьектісі ретіндегі адам. Тланы психологиялы ерекшеліктері, ол неге талпынады жне неден ашады, Сонымен атар ым, йымшылды дрежесі, оны белсенділігіні интенсивті жне орытынды нтижесі, мірлік тапсырманы шешуге сйкес баытталуынан крінеді. рбір жеке адама тла ретінде арап, оны зіне тн санасы, еркі зіндік рекет жасай алатын абілеті, білімі мен трбиесі бар екенін ескере отырып арым — атынаса деген ынтасын арттыру, оларды жеке басылы асиеттерін дамытып, оны оам талабына сай іске асыруа ммкіндік жасау.

Тланы леуметтенуіні леуметтік психологиялы факторлары біріншіден, леуметтенуді — мдени, тарихи, лтты ерекшеліктерін арастыратын леуметтік топ болса, екіншіден, белгілі бір денгейде мір жолыны кезедерінде крінетін жеке тлалы топ. Осы орайда В.Г.Крыско тланы леуметтенуіні ш трлі факторын сынды. Олар: микрофакторлар — отбасы, микролеумет, трбие институттары, діни йымдар; мезофакторлар — этнос, айматы шарттар, мекені, арым — атынас ралдары; макрофакторлар — мемлекет оам ел жне мдениет.

арым — атынас сан алуан адамдарды атынастары жадайында жзеге асады, яни леуметтік жне тлааралы атынастарды жаымды да, кері де жадайларында болуы ммкін. мірді трлі жадайларына байланысты бізді іс — рекетімізбен атар мінез-лымыз да згермелі. Соан сйкес карым-атынас стильдері де згермелі болады. арым — атынас стилі адамны баса адаммен зара серлесуі барысындаы мінез-лын крсететеді. Сонымен адамнын арым — атынас стилі, оны аныталан наты бір арым — атынаска орныталынуы, баытталуы соан дайындыы мен адамны сол жадайдаы зін крсетуі.

арым — атынас адам міріні рухани жне материалды формаларыны сан алуандыын сипаттайды жне тла міріндегі е маызды ажеттілік болып табылады. Кейде «арым — атынас», «леуметтік арым — атынас», «тларалы арым — атынас» тсініктерін тедестіру тенденциялары крініс береді. Дегенмен бл тсініктер зара байланысты боланымен, бір — біріне тепе — те болмайды. себебі оларды з згешеліктері болады. арым — атынас, біріншіден. топтар арасындаы, топтар мен йымдардаы ріптестер, рекет субъектілері арасындаы аппарат алмасу: екіншіден, арым — атынас субъектілеріні бірлескен рекет стратегияларыны німін; шіншіден, арым -атынас — бірлескен міндeттepдi шешу процесіндегі адамдардын бірін — бірі абылдауы мен тсінуі.

Адамзатты барлы мірі немі баса адаммен арым — атынас негізінде теді. арым — атынас процесіні барлы жатары (коммуникативті, интерактивті. перцептивті) баса рылымды тсілдерді олдануды ажет етеді. Олар кез келген іс — рекетте бір — бірін абылдау, тсіну, бірлескен рекет йымдастыру масатыды іс — рекетті мазмнына байланысты орындалатын процесті негізінде туындайтын арым — атынасты трлері мен араашытытары.

Адамнын психикасы тіршілікті барлы кезеінде здіксіз дамиды. Кеес психологтарыны теорияларына сйкес, баланы психикалы дамуы леуметтік ситуациямен аныталады, яни оны оамдаы орны, лкендер жне рбыларымен арым — атынас жйесі. Дамуды леуметтік ситуациясы кездейсо рылмайды, бала жне оны айналасындаылар арасындаы жанды зара рекеттестік процесінде жасалады. Бір жас кезеінен екіншісіне ту дамуды леуметтік жадайыны згеруімен байланысты. Сонымен, мектепке дейінгі бала — «ойын баласы», яни оны айналасындаылармен арым — атынас жйесін анытайды. Оушы — басаша арым — атынас жйесінде болатын «білім алушы бала», ал ересек белгілі ебек рекетідегі арым-атынаса тсуші ксіби маман иесі.

Жеке адам оамды мірде тіршілік етіп, зге адамдармен арым — атынас жасайды. Осындай рекеттеріне сйкес жеке адамны тлалы сипаттары, адір асиеттері, іс — рекет жасау абілеттері алыптасады. Тланы кісілік асиеттері мен даралы ерекшеліктері оны іс — рекеттегі белсенділігіні рістеуіне ыпал етеді. А.С.Золотнякованы пікірінше, арым -атынас — бл леуметтік жне тлаа баытталан процесс, мда жеке тлалы атынастармен атар, ыты ндылы шарттары жзеге асады. Оны ойынша, арым — атынас леуметтік процесс болып табылады. Осы орайда, арым — атынас коммуникативтік- процесс ретінде тсіндіріліп, тек леуметтік ндылы млшерін реттеумен шектелмейді, индивид пен леуметтік жйені сол ндылытарды игеруін реттеп отыруымен сипатталады.

леуметтік психологияда тлаларды зара рекеті — бл арым -атынасты ш координаталы бірі. зара рекет — бірлескен іс — рекетті йымдастыруды белгілі формасы. Тла алыптасуында негізгі орынды оны басалармен арым — атынас жасау абілеті алады. арым — атынас арылы тла зін крсете алады, Сонымен атар ерекшеліктеріні ашылуына, танымды белсенділігіні артуына ыпал етеді.

Тла жне арым-атынас — психологиялы білімні осы маызды саласыны негізгі тсініктері. леуметтік психология арым — катынас процесінде тланы дамуын, арым — атынасын жне іс — рекетін зерттейді. Баса адамдармен арым — атынас процесінде адам адами мдениетті, тарихи даму жне жалпылама тсініктерде, ебек дадыларында, мінез — улы ережелерінде т.с.с жинаталан тжірибені игереді.

Баса адамдармен тікелей арым — атынасты /тла аралы/ ажет ету — адамны негізгі леуметтік ажеттіліктеріні бірі. Баса адамдармен арым-атынас орната отырып, адам танымды — жаа серлер, жаа апараттар ажеттілігін анааттандырады. Осы екі зара здіксіз байланысан ажеттіліктер адамны алашкы кндерінен оны психикалы дамуын анытап, бірлескен іс -рекетте  арым — атынас ажеттілігіне ызмет етеді.

Тланын алыптасу жне даму задылытарын, трлі жадайлардаы оны мінез-лытары мен іс-рекеттерін зерттейтін, адамдарды жиі жадайларда жаындытары бойынша біріктіру (отбасы, оу топтары, ндірістік жым) леуметтік психологияны зерттеу объектісі болып табылады. леуметтік психолог шін адамдарды біріктіру мселесі зерттеуді екі аспектісі бойынша арастыру маызды. Олар: біріншіден, адамдарды біріктіру тланы алыптастыру шарты ретінде жне, екіншіден, тлаа тиімді трбиелік сер ету ралы ретінде. Аталан аспектіі екеуі де зара тыыз байланысан. Адамды мір сріп, жмыс жасап, оып отыран ортасынан тыс тіршілік етуін елестету ммкін емес.

азіргі кезде оамды ебек пен ндіріс орындарында ебек адамдарымен тілі табысып, оларды кнделікті ажеттіліктері мен талап — тілектеріне жете мн беріп, олара ерекше мн беріп отыру. Мндай талаптарды жзеге асыру ксіпорындар мен жымдардаы оамды — леуметтік мселелерді байыпты шешу ажеттігі мір тжірибесі айын крсетіп отыр.

арым-атынастан, адам оамнан тыс адам салыстырмалы трде зіндік адами асиеттерін жылдам жоалтады. Адамдарды орта нтижеге ол жеткізу мен атынасты жасарту масатындаы оларды кшін біріктіруге жне келісімге келуге баытталан екі немесе одан да кп адамны зара рекеттесуі арым-яатынас болып табылады Сондытан арым-атынас леуметтік байланысты негізгі ралы

Сонымен, арым-атынас кралы — бл тлалар арасында апарат алмасу кезіндегі операция болып табылады. Ал, бл атыас екі негізгі арым-атынас каналы вербалды жне вербалды емес жзеге асырылады. Адамны тіл, сйлеу арылы жзеге асатын каналы — вербалды арым-атынас болса дене тілі деп аталатын адамны ым-ишарасы, бет имылы жне т.б. нсіз озалысы вербалды емек арым-атынас.

Тланы кпшілік арым-атынаста сйлеу мдениетін баылау оны айтатын сзін жеткізу ерекшелігі болып табылады. Олай болса, оны оамды ортада сйлеу асиеті мен мнерін баалау, жалпы айтанда сйлеу ерекшеліктерін анытау ажет. Сондытан, арым-атынаса абілеттілік тланы сйлеу мнеріне, мінез-лы рылымына, типологиялы асиетіне байланысты екендігі байалады. Мнда тланы йымдастырушылы жне коммуникативтік сапалары маызды болып табылады. Ал бл сапаларыны дамуы басалармен оны тиімді тла аралы атынас руа, олармен бірлескен іс-рекетте зара сер етуге ммкіндік береді.

Тланы оамды атынастар жйесіндегі жне жымдаы орнын баса жадайдан бліп арастыруа болмайтындыын А. Абльханова-Славская ебектерінен креміз. Ол тлаа оамды трмыс пен атынасты ыпалы оамды сана, идеология жне т.б. арылы жзеге асырылып, оамды сананы жекеленуі  жанама трде болатындыын атап тті.

арым-атынасты зерттеуді бірден бір орталы міндеті ретінде тланы алыптасуы мен даму факторы оны маызды рлін анытау болып табылады. арым-атынас субьектілерді зіндік зара рекет формасы ретінде, трлі апараттар алмасу барысында жзеге асырылады.

Сонымен, арым-атынас — бл адамдарды зара рекеттесуі мен бір-бірін тсінуге талпыныстары, баса адама деген атынасы боландытан, оны маынасын, мазмнын толы тсіне алу шін «субъект — субъект» жйесі трысында арастыран тиімді. Яни, арым-атынас процесін анытауда зерттеу объектісі ретінде жекелеген адамдар емес, бірттас процесс ретінде арым-атынас процесіні зі басты назара алынуы тиіс.

леуметтік орта жне ішкі топтардаы тлааралы атынастар мен ішкі атынастар жйесіндегі адамдарды бірлескен мірлік рекеттері арым-атынас процесін крайды. леуметтік атынастар — леуметтік класстарды: жмыс беруші мен жмысшы; экономикалы рылымдарды иерархиялы ресми емес йымдардын жне т.с.с. арым-атынасы ретінде крініс берсе, Тлааралы атынастар іскерлік жне эмоционалды баалауды негізінде рылады, Сонымен атар адамдарды бір-біріне тадау білдіруі де маызды болып табылады. Сондытан, арым — атынас — негізгі психологиялы категорияларды бірі. Адам баса адамдармен арым-атынас жне зара рекеттесу нтижесінде тла болып алыптасады.

андай да бір оамды атынастардын жйесі адамдарды зара арым-атынасы мен оама атынасынан крінеді. арым-атынас сан алуан адамдарды атынастары жадайында жзеге асады, яни леуметтік жне тлааралы атынастарды жаымды да. кері де жадайларында болуы ммкін.

Сондытан леуметтануда леуметтік былыстар мен процестерді бірнеше жіктеулерін крсетуге болады. Олар:

— леуметтік былыстарды атар мір сру заы;

— леуметтік былыстарды даму тенденцияларын (яни баыттарын) анытайтын за;

леуметтік былыстарды арасындаы алуан трлі байланыстарды, атынастарды анытау заы;

леуметтік былыстарды арасындаы себепті байланыстарды бейнелейтін заы;

леуметтік былыстарды арасындаы байланыстарды болу ммкіндігін білдіретін ытималды заы.

арым-атынас адамны мір сруі шін е ажетті шарт болып есептеледі, Сонымен бірге оны алыптасын дамуындаы е негізгі факторды бірі. Б. Г. Ананьев зерттеулерінде: «Жеке тланы оамды даму мселелері барлы ылым салапарына маызды мселе. леуметтік рылым леуметтік мірді жалпы крінісі — деген.

Дамуды барлы кезеіде баланы леуметтік ортаа дадылануы жне мінез лыны сапалы лгілерін менгеруі, жеке басыны психикалы асиеттері алыптаса бастайды. арым-атынас жадайында психикалы процестер мен оларды ызметі жаа атынас, дады мен ажеттігін трбиеші-малімні педагогикалы іс-рекетін жйелі жоспарлау, ата-аналары мен рбыларыны жаымды ыпалы маызды орын алады.

Педагогты оушылармен арым-атынас стилі — леуметтік жне адамгершілік жаынан байытылан саласы. Педагог зіні педагогикалы іс-рекеті жне йреншіктерді оу іс-рекеті негізінде арым-атынас иындытары пайда болады. Педагогикалы іс-рекетте иындытар пндік мазмнны зімен, педагогты мегершуі оны іс-рекетіні негізі болып табылатын білімдерге ие болу дегейі жне сипатынан да туындауы ммкін сондай-а ксіби -педагогикалы іскерліктерден, дидактикалы зырлытан да, йренушілерге педагогикалы сер ету тсілдері жне ралдарынан да туындауы ммкін.

Сонымен, арым-атынасын екі жаты сипатта арастырып, анытама беруге болады. Бірінші, арым-атынас іс-рекетті жетекші трі, жеке интимдік мінез; арым-атынас заты баса адам-крдас, ал мазмны-онымен атынас ру жне олдау жасау (Эльконин Д.Б., Драгунова Т.В.) болса, екінші, арым-атынас іс-рекетті жетекші трі жне оамды мінездемесі бар, оны лкендермен, рбыларымен зара атынасында трлі жадайларды менгереді. (Фельдштейн Д.И.). арым — атынас кбіне з — зін жне баса адамдарды тану ажеттілігін анааттандыратын іс -рекет ретінде арастырылады. (М.И.Лысина). Баланы ересектермен арым — атынастарыны жйесі жеке арым — атынасыны зі оу іс — рекеті арылы жанамалданады. (Д.Б.Эльконин)

Баланы мектептегі згерістерден кейін мірлік тжірибесі пайда болады, рбыларыны арасында зіне тн наты орынды иелену мтылысы пайда болады (А.НЛеонтьев, Л.И.Божович, И.В.Дубровина, Б.Г.Ананьев). Бастауыш мектеп жасында балаларды ересектермен, сіресе маліммен арым — атынастары ерекше мнге ие болады, йткені осы жас шамасындаы баланы мектептегі оуа тумен байланысты зіні іс — рекетіне, ересектермен жне рбылармен жаа атынаса, жаа мір салтына ту дайындыымен атар, білімдерді мегеру дайындыын амтитын, оушыны леуметтік позициясы алыптасады (Л.И.Божович).

арым-атынас адам психикасыны жне оны мінез-лыны мдени, саналы трде алыптасуы мен дамуында лкен роль атарады. арым-атынас арылы адам жоары абілеттері мен асиеттерін аша алады. Дамыан адамдармен белсенді арым-атынаса тсе отырып, ол зі тла болып алыптаса алады. Егер туаннан бастап, адам баса адамдармен арым-атынаса тсу ммкіндігінен айрылса,ол ешашан мдениетті, адамгершілігі бар адам болмас еді, тек ана аяына дейін жартылай жануар болып яни сырты жаынан адама сас болар еді. Оан дебиеттерде кптеген мысалдар, зерттеулер длел бола алады. сіресе баланы психикалы дамуына лкен сер ететін, оны онтогенезді алашы этабындаы лкендермен арым-атынасы. Ол осы уаытта зінін барлы адамгершілік, психикалы мінез-клы асиеттерін арым-атынас арылы алыптастырады. Баланы дамуы арым-атынастан басталады. Бл леуметтік белсенділікті бірінші трі жне бл онтогенезде пайда болады. Бала бл кезде, зіні жеке даралы дамуына керекті апарат алады. Адам мірге дайын абілет, мінез жне ызыуларымен келмейді, бларды брі белгілі табии негізде адамны мір барысында алыптасады. Адам тніні негізгі, яни генотипті оны анатомиялы – физиологиялы ерекшеліктерін, жйке жйесіні озалысын белгілейді. Биологиялы рылым иесі – адам ткен улеттерді білім, салт, заттай жне рухани мдениеті кйінде топталан мір тжірибесін игерумен ана жеке адам дрежесіне ктеріледі. Жеке адам дамуы — з ммкіндіктерін здіксіз кеітіп, ажеттіліктерін арттырып – барумен байланысты. Осы даму дегейі наты адама тн болан арым- атынастар аймаымен лшенеді. Даму дрежесі мардымсыз тланы адам аралы атынастары да те жай, кнделікті тіршілік кйбеінен аспайды. Ал даму дегейі жоары болан адам зіні рухани мртебелілігімен, оамды мнді ндылытарымен ерекшеленеді. рбір дара адам зіні ламдаы мірлік дептерін ретттеумен кнделікті тіршілік проблемаларын шешіп береді. Бірдей иыншылы, кедергілерді шешімін р адам з діс, тсілдерімен табуы ммкін. Осыдан, жеке адамды танып, білу шін сол адамны алдында тран мірлік міндеттерін, оларды іске асыру жолдары мен мір барысында станан принциптерін жете білу ажет. оамды атынастара араласып жне оларды басшылыа ала отырып, адам сол атынастарды ыпалында алып оймайды. рандай дара тла з дербестігімен ерекшелігіне ие. Жеке адамны дербестігі оны е жоара психикалы сапасы – рухани дниесімен штасады. Рухани дние дегеніміз инабат парызды тсіне білуі, болмыстаы з орнына сай ызмет ете алуы. Жеке адамны рухани жетілгендігі – бл жоары дрежедегі саналы жетілу, ізгі мраттарды басшылыа алу, сонымен бірге, жаман ниеттер мен мезеттік шен – шекпеннен, жалан белсенділік пен тірік — сектен зін аула стай алуы. Ал адамны мндай асиет, сапаларды бойына дарытуы кбіне оамды салта туелді. оамны даму дрежесі нерлым тмен болса, ел ішінде баршаны бірдей теестіру принципі ріс алады да ондай оам мшелеріні кбі лды баыну кйінен арыла алмайды. Дербестігінен айырылып, з бетінше ой жгіртпеген адам, зін тлалы дамыту ниетінен ажырап алады. Жеке адам сапалары сол адамны араласан атынастар рісіне, ртрлі леуметтік мір аймаында ызмет ете алу абілетіне байланысты келеді. Шыармашыл тла тікелей оршаан леуметтік шеберінде алып оймай зін ауымды оам аймаы негізінде алыптастыруа мтылыс жасайды. Мндай адам бойында зі жасаан ауымны, тіпті бкіл оамны болаша ркениеті крініп, ол з дуіріні сапалы дегейінен кш ілгері жреді. Жеке адамны з дербестігіне ие болуы оны тйы леуметтіктопа баынышты еместігін крсетумен бірге сол адмны жоара дегейде кемелденгеніні длелі. Баса леумет мшелерімен жеке адам з «мені» негізінде атынас тзеді. ылымда «жеке адамды рефлекция» деп аталан бл «мен» ымы з ішінде р адамны з жніндегі танымын сезе білу сияты сапаларын амтиды. Жеке адамны зіне зі берген баасыны астам не тмен болуынан сол адамны ішкі жан арпалыстары келіп шыады. алай десек те тла туралы ркім р трлі тсінік берген. .Жарыбаевты айтуынша, жаа туан нресте «адам» деп аталанымен, «тла» деген ата кпке дейін ие бола алмайды. йткені, кісі болып, ер жету шін бала оы мен солын, зіні «менін» баса «мендерден», яни баса адамдардан ажырата білуі тиіс. Сондытан да нресте, сби, ббектерді кісі, тла деп айту иын. Есейіп, ер жетіп, з бетінше рекет ете алатын адамды ана кісі не тла дейміз. андай да болмасын бір іспен айналысатын, азды – кпті мір тжірибесі, білімі мен дадысы, икемі, дниетанымы, сенімі мен талам – мраты, баыт – бадары бар адамды тла деуге болады. Мінез, абілеті бірсыдыры алыптасып лгерген, зіні іс – рекетін тізгіндей білетін, з бойындаы жаман – жасы ылытары шін жауап бере алатын жасы, озы, ерен, топжаран трлерімен атар, жауыз, керітартпа, бзы, аскй т.б. толып жатан кілдері бар болады. Адам — леуметтік тла. Ол мірге келгеннен бастап р трлі леуметтік рекеттестіктерге кіргізіледі. Адам тілі шыпастан брын ол леуметтік атынаса ие болады. леуметтік рдіс адамдарды атынасы жне бірлескен ызметтерімен тыыз байланысты, психологиялы кзараспен араанда леуметтану механикалы бейнелеу сыылды аралмайды. р трлі тлалар бірдей жадайлардан ртрлі леуметтік тжірибе шыара алады. Арнайы леуметтік институттара е маызды функцияларыны бірі болып леуметтік тла, оан атысты мектеп, ксіби оу орындары, техникумдар, балалар жне жастара арналан йымдар жатады. 

Тланы психологиялы ерекшеліктерін анытау жолында негізінен Е.С. Кузьминні, А. А. Свинецскийді, К. Роджерсті, А. Маслоуды таы баса алымдарды тжырымдаулары бойынша тланы зін-зі баалауы, зіндік «Менін» баалауы, зіндік актуализациялануа талпынысы, оршаан ортаны субъективті абылдауы, психологиялы асиеттерін арастыруды маызы зор. Тланы оршаан ортамен арым – атынасы, жеткен жетістіктері мен ерекшеліктері кптеген жадайлара туелді, оларды тланы есею ымымен тсіндіріледі. 

Шетел психологиясында тланы есеюін «зіндік аяталу» терминімен белгілейді жне оны маынасын тланы з ммкіндіктерін ааруына жне дамытуына баыттылы деп сипаттайды. зіндік актуализацияланатын тла е алдымен дербестігімен, з мнді іске асыра алуымен, зіндік тжырымдауларымен, аиата талпынысымен сипатталады. Тла мен леуметтік орта атынасын тсінуде бан тланы жеке бас ерекшеліктеріні зор екендігі атап ту керек. оам дамуды оды болуы шін адам бойында оды асиеттерді дамуы зор мнге ие. Жалпы индивидті оамды атынастарда активті субеъект ретінде функциялануына ммкіндік беретін леуметтік топа немесе оама тн, мдениет ымына енетін белгілі бір білімдер жйесін, игеруі леуметтену рдісі ретінде арастырылады. Индивидті оамды атынастар жйесіне еніп, бл рдіс негізінде алыптасатын интегралды леуметтік асиетін, яни тланы дамуын леметтенуден тыс арастыру ммкін емес. Тланы леуметтенуін индивидпен оамды тжірибені жаырту жне мегеру рдісі ретінде анытауа болады, соны орытындысы ретінде индивид тлаа айналып, мір шін ажетті психологиялы асиеттерді, білімдерді, дадыларды игереді. Тланы «Мен концепциясы» адамны мір рдісіндегі з психологиялы оршааныны зара рекеттестігі негізінде пайда болан. Американ психологы У.Джемс «Психология принциптері» кітабында алашы болып «Мен Концепциясы» идеясын сынып, оны дамуына лес осан. У.Джемс бойынша «Ауымды Мен» рамында екі аспект бар: эмпирикалы объект жне танымды субъективті баалаушы сана. «Мен» объект ретінде 4 аспектіден трады: — рухани «Мен» — материалды «Мен» — леуметтік «Мен» — денелік «Мен». 

Жалпы феноменологиялы тры шеберінде растырылан «Мен концепциясы» келесі жадайлара негізделеді: 

1. Мінез-лы индивидті абылдау ебегі болып табылады, ол з алдында феноменологиялы: индивидті психологиялы шынайы мірі — бл жалпы объективті мір емес, оны мінез-лы жадайындаы субъективті абылдауыны нтижесі. 

2. Индивидті орталы, интеграциялайтын феноменалды жазытыыны нктесі — «Мен – Концепция 

3. «Мен Концепциясы» бір мезгілде абылдау жемісі болып, жне де, леуметтік мдени ортадан алынан ндылытары бар ымдар жиынтыы болып табылады. 

4. «Мен — Концепциясы» рылуымен мінез-лы оан толыымен баына бастайды. 

5. «Мен — Концепциясы» уаытпен жне жадайлы контекспен санасады, бл оны прогностикалы ндылыы болып табылады. 

6. Баса адамдарды оды атынасын ажетсіну «Мен Концепциясыны» рылуымен параллельді жреді. зіне деген оды кзарасты ажетсіну баса адамдарды зін оды баалай тжірибесін игеру арылы алыптасады. 

7. Наты тіп жатан мір тжірибесі мен «Мен — Концепциясы» арасындаы айшылытара арсы трлі ораныс стратегиялары олданылады. 

8. Адамны негізгі маызды мотивациялы трткісі — зіндік актуализациялануа деген ажеттілік, зіні «Мен — Концепцияларыны» ндылытарын жоарылату жне жоалтпау. 

Кптеген зерттеулерде адекватты зін-зі баалауды тланы зін оам шін ндылыын жне оны алдында з міндеттерін саналы абылдауын, толыанды леуметтік активті дамуын белгілеуде мнді орына ие. зін-зі баалауды рылуын екі фактора анытайды: 

1. Сырты фактор — леуметтік орта, оршаан айма, іс-рекеттегі сттіліктср мен стсіздіктер; 

2. Ішкі — адамны индивидуалды — психологиялык ерекшеліктері. Осы ішкі жне сырты факторларды адам дамуы шін олайсыз атынас негізінен адекватты емес зін-зі баалау алыптасып, адамны арым-атынас жасау барысына, іс-рекеттегі сттілігін, оамдаы орнын анытауда з септігін тигізді. «Мен» рылымы мір барысында оршаандармен зара рекеттесу арылы дамиды. Былайша айтанда, бала леуметтік сезімтал жне оны когнитивті жне перцивтивті абілеттері даму млшеріне байланысты «Мен — концепциясыны мазмны» кп дрежеде леуметтену рдісіні жемісі болып табылады. «Мен — Концепциясына» сйенетін К. Роджерс оны былай деп мінезделейді: «Мен — Концепциясы» йымдасан, бір ізді концептуалды гештальт, ол «Мен» асиеттерін абылдаудан, «Мені» зара атынасын абылдаудан трады, сонымен оса, осы абылдаулара байланысты кндылытар, мірді р трлі жатарын абылдау». К.Роджерс, З.Фрейд, А.Адлер, Э,Эриксон т.б. алымдар сияты «Мен — Концепциясыны» рылу рдісіне байланысты белгілі бір арнайы кезедер кестесін крсетпеген. К.Рождерс бойынша адам міріндегі басарушы мотив — актуализация тенденциясы, яни зін сатап дамыту, зіні жасы жатарын ашу, осы фундаменталды тенденция негізгі мотивациялы тенденция болып табылады. Мнді сырты шектеулер немесе антагонистік серлер жо болса, онда актуализация тенденциясы р трлі мінез-лы формалары арылы крінісін береді. Сонда тланы дамуы, оны мінез-лы оршаан орта сері арылы белгіленеді. Тла шін актуализация тенденциясыны негізгі ажетті аспектісі болып, адамны зіндік актуализациялануа мтылысы болып табылады. К.Роджерс теориясыны контекстінде зіндік актуализация тенденциясы — адамны толыанды функцияланатын тла болу масатындаы мір бойы з потенционалын іске осу рдісі. Осыан жету масатында адам мірі мнге, ізденіске, толуа толы болады.

арым-атынас мдениетіні жеке тланы алыптастырудаы рлі 
арым-атынас жне жеке адам ымдары бір-бірімен тыыз байланысты. Суретте крсетілгендей р трлі зона туралы айтуымыза болады: 
А – дербес емес функионалді — рольдік арым-атынас; 
В – психикалы асиеттер, жеке адамны рдісі мен кйі. 
арым-атынас жне жеке адам А зонасында арым-атынас ымы клеміні ерекшелігі крініп тр. Ол жеке адам феномені мазмнына кірмейді. арым-атынасты мынандай формаларымен байланысты: мысалы жекелік емес сипатта. Бл жадай арым-атынаса тсушілер бір-бірін тек ана берілген функцияны орындаушы ретінде ана абылдайды. Мысалы автобусты жргіншілеріне жргізушіні жеке бас асиеттері, профессионалдыына араанда кп мнді емес. 

Б зонасында арым-атынас мазмны мен жеке адамны мірлік іс-рекеті бір-біріне дл келіп тр. Бл жерде карым-катынас бір жаынан топты емес сипатта жне сонымен катар, зара рекет, жеке адам аралы формада крінеді. Ал екінші жагынан алып арасак, жеке адамны коммуникативті белсенділігі р трлі формада крінеді – коммуникативті мінез-лы, коммуникативті іс-рекет, арым-атынас жадайындаы психикалы кй. Біріккен рекетте адам зге адамдармен ажет боландытан ана бірігуі керек, олармен араласуы керек, яни ара атынаса тсіп, тсінушілікке жетуі жне апарат алмасуы керек. Бндай жадайда арым-атынас іс-рекетті бір ыры ретінде крінеді. Біра мнымен шектелмей адам зін зге адамдар орнына ояды, ерекшелігін, жеке даралыын крсетеді. Бір жаы іс-рекет пні, екінші жаынан адамны зін-зі леуметтік ортада крсету ралы. Сонымен іс-рекет те мдени арым-атынасты бір ыры, ал сезіну іс-рекетті бір жаы, бларды барлыы бірлесе барлы жадайда зілмес бірлік райды. Мдени арым-атынас рдісіне енбейтін психикалы былыс жо. Осы іс-рекеттен ажырамас арым-атынастан индивид адамзат алыптастыран тжірибені игереді. арым-атынас функцияларын 3 класа блеміз: 

1) Апаратты коммуникативтік; 

2) Бадарлаушы коммуникативтік; 

3) Аффекті коммуникативтік. 

Осы негізде психологияда арым-атынасты ш жаын арастырамыз: 

1) Апарат алмасу; 

2) зара тсінушілік; 

3) зара рекеттестік. 

Осылара жеке-жеке тотала кетейік. Апарат алмасу – коммуникация. Ал коммуникация туралы сз озаанда, бірлескен адамдарды кзарасы, идеясы, ызыушылыы, кіл-кймен алмасу жайында айта кету керек. арым-атынас тек ана апарат жіберу немесе оны абылдау емес, сонымен атар онда екі адам немесе екі индивид атысады. Оларды райсысы белсенді субъект. Яни жоарыда атап ткеніміздей арым-атынассыз кез-келген психикалы процесс тоырауа шырайды. Сендіру дісіні тиімділігі оушыны санасында рі сезіміне, кіл-кйіне ыпал етеді бірімен-бірі штастырылан жадайда жоарылай тседі. Сезімні, эмоцияны ктерікі болуы ескерілмеген жерде мораль ережелеріне тере сенім тумайды. 
Сонымен жеке адамны мдени арым-атынасын алыптастыратын дістерді маызы: 

— оамды, моральды, ебек, эстетикалы т.б. крделі ымдарды, тсініктерді, анытамаларды, ереже нормаларымен натылай тседі; 

— рбір іс, имыл, рекеттерді, тжірибелерді о дрежеде, жаымды, ктерікі эмоциялы кйде болуына жадай туызады; 

— натылы міндеттерді аны масатымен маызы оамды адамгершілік негізі арылы айындайды. 

Бл топтаы дістерді олдануда мынадай педагогикалы – психологиялы талаптар ескеріледі: 

— сз — те кшті сенім аруы екенін тсіну; 

— оушыа шын мнінде белгілі ережені тсіндіруге жаа мліметтер беру немесе санасына лде андай ерекше ыпал жасау ажет болан уаытта сендіру дісін олдану; 

— жеке басты психологиялы табиатын жасы білу,арым-атынасты атаратын ролін айындау; 

— оушыны мірлік тжірибесіндегі алашы жинаталан ымдар, тсініктер орына, мінез-лы асиеттеріне ара сйенеді, оны о не теріс екенін айындау, орын алан ситуацияларды баяндау, оан орытынды жасау; 

— малімні, трбиешіні немесе ата-ананы гімісіне, пікірлесуіне, тсініктемесіне баланы немі белсенділікпен, ызыушылыпен атысуын йымдастыру; 

— р баланы кіл-кйін, ынтасын арттыратындай з ісіні, мінезіні кемшілігіне осылатындай, зін-зі трбиелеуге жігерлендіретіндей жадай жасау; 

— сендіру дісіні барлы салаларыны бірлікте, жйелі трде здіксіз олдананда жне балаларды сана-сезімі, тжірибесі, білімі, кзарасы мен сенімі жас ерекшеліктеріне арай біртіндеп жоарылаан сайын р дісті мазмнын крделендіріп, трлендіріп, дамытып отыранда ана трбиесі нтижелі болады; 

— немі бір дісті олдану оушылара сер етпейді. 
Тжірибелі педагог-психологтар трбие дістеріні ттас жйесін пайдалануа мтылады, жеке бір дісті олданумен шектелмейді. 

Е кп тараан дістерді бірі – тсіндіру. Оушыа арым-атынас мдениеті, адамгершілік, эстетикалы, саяси, ебек трбиесі ымдары туралы тсінік беріледі. ткізу дістемесі трысынан аланда тсіндіру формаларыны крделі ісі — этикалы гімелер. 

Этикалы гімелер – арым-атынас мдениеті, мораль мселелері туралы ке трде еркін пікірлесуді кздейтін, оушыларды санасына, сезіміне сз арылы ыпал жасайтын, трбиеде кеінен олданылатын сендіру дісіні е тиімді тріні бірі. Этикалы гіме дісіні негізгі масаты оушыларды оамды мірде болып жатан оиалара, іс-рекеттерге, р трлі жадайлара баа беруге, соны негізінде зін оршаан леуметтік ортаа адамгершілік кзарасына мдени арым-атынасын алыптастыру. Оушыларды азаматты, мдени, саяси жне адамгершілік міндеттерге жауапкершілігін трбиелеу. гімені негізінде оамды мірді леуметтік адмгершілік немесе эстетикалы, ебек т.б салаларын рырынан ашып крсететін деректер алынуы керек. гімелесуді таырыбы, мазмны мдени-танымды, саяси, эстетикалы, адамгершілік, этикалы мселелеріне арналады. Бл дісті негізгі мні — теориялы арым-атынас мдениеті аидаларын баланы санасына жеткізу, сол арылы мегере бастаан мінез-лы, іс-рекетттеріні барысын талдау, жинатау, баа беру 

гімелесу дісіне ойылатын негізгі педагогикалы-психологиялы талаптар: 

— тадалан, ірктелініп алынатын таырыпты актуалдылыы, оны оу-трбие процесіні міндетіне, оушыларды мддесіне сай болуы, тадаан таырыпты натылы сыныптан тыс, оушылар тобына ажеттілігін длелдеу; 

— оушыларды мір тжірибесіне, біліміне сйену; 

— оушыларды жас млшеріне арай гімелесу барысын дамытып отыру; 

— гімені мазмнын те мият іріктеу — оушыларды сезіміне сер ететін ты жаа деректерді, тсінікті, аны рі онымды материалды алу; 

— гіме таырыптары мен мазмны оларыны жас ерекшеліктеріне сай болуы керек. Мселен, жасспірімдерге арналан гімелер, оларды здеріні кзарастары мен мінез-лытарына сай кзбен арап, салыстыра алатындай, оны себептерін ашатындай, зіндік ой туызатындай мазмнда рылуы тиіс; 

— арастырылатын таырыпты ызыты болуын, оны оушыларды ойлауын, здігінен толану абілетін туызатындай проблемалы сипатта оя білу, оларды белсенділігін дамыту; 

— гімелесу барысында оушыларды кіл-кйлері ктерікі болуына жадай туызу, оушылара сеніммен арай білу, оларды жауаптарына зейін оя білу, дрыс ойлы жауаптарына айрыша кіл бліп мадатап, олдап отыру, кемшіліктерін те ептілікпен тзетіп, дрыстыын айту, реті келген кезде орынды зіл, клкі, сыа сздерді де пайдалана білу т.б; 

— гіме жне гімелесуді таырыбына байланысты крнекі рал жне техникалы ралдарды (эпидоскоп, кинопроектор т.б) деби кркем шыармалармен бейнелеу нері, музыкалы ралдарды пайдалану; 

— гімені андай жерде ай жадайда ткізілуіні де мні бар. Мселен, жоары мдени-адамгершілік асиеттер туралы гімені жауынгерлерді, оам жне айреткелеріні мірімен ызметі туралы айтыланда, ескерткіштер мен тарихи орындарда ткізілгенде ана оушыларды сезіміне ыпал зор болатыны белгілі; 

— гімеге, сіресе, гімелесу дістеріне педагог-психологты жан-жаты зірленуі ажет. 

Пікірталас дегеніміз — пікір таластырамын, талылаймын деген маынаны білдіреді. Оны этикалы гімелерге біршама састау боланымен зіндік міндеті бар. Бл — те крделі, сонымен бірге оушылар санасына тиімді ыпал ететін діс. Пікірталас оушыларды сенімдерін ой елегінен ткізуге, дербес пайымдауа йретеді, оушыларды ойын, сйлеу логикасына негізей білуге трбиелейді. Ккейкесті мселелерді талылау арылы оушылар з кзарастарыны дрыстыын не брыстыын тсінеді. Пікірталас дісі кбіне жоары сыныптарда кеінен олданылады.Пікірталас арылы жастарды саяси жне адамгершілік, ізгілік этикалы, праволоы, леуметтік, экономикалы, экологоиялы, дебиет, кркемнер, жалпы оамды проблемалар туралы тсініктер мен кзарастарды алыптастыруа болады. 

Пікірталас дісіне ойылатын педагогикалы-психологиялы талаптар: 

— пікірталаса ойылатын мселелер проблемалы сипатта болуы керек; 

— жастарды айнала мір былыстарына здеріні пікірлерін, ойларын білдіруге, оларды теріс пікірлер мен кзарастара баа бере білуге талыыланып отыран мселені дрыс шешеімін длелді трде негіздеуге йрету. Пікірталас ткізу оамды міндет, парыз, жауапкершілікті сезіну, натылы іс-рекеттерді байай білуге олайлы жадай болып табылады. Жастарды ынтасын, белсенділігін арттырады, оларды з біліміне, мір тжірибесіне, мінез-лы ерекшелігіне сынмен арауа трбиелейді. Сондытан пікір таласа оушыларды нерлым кбірек атысуын кздеу трбиені прменді болуына ммкіндік береді. Пікірталас шамамен мынандай таырыптарда ткізіледі: «Мдени арым-атынас дегеніміз не?», «Армандау керек пе?», «Замандасы туралы не ойлайсы?», «з мінезіді згертуге болады ма?». Жеке адамны оамды мдени санасын алыптастыру дістерін олдануа формализм болмауын есепке алу — азіргі кезені маызды проблемаларыны бірі. 

Оу-трбие дісіні екінші тобына оамды мдени мінез-лыты алыптастыру жне іс-рекетті йымдастыру алыптастырылады. 
Бл топа педагогикалы-психологиялы талап, йрету, жаттыу, тапсырма, педагогикалы-психологиялы жадаяттарды туызу жне оамды пікір жатады. 

Психологияда жеке адамда мдени арым-атынасты алыптасуы натылы іс-рекет болан жадайда ана жзеге асырылатыны длелденген. Іс-рекет адамдарды зін оршаан ортаа белсене атысуыны негізгі формасы.  Бл топтаы дісті психологиялы трыдан ерекшелігі — адамны іс-рекеті жеке басыны, ішкі жан дниені здігінен жетілуіні шешуші белгісі екендігі. Адамны дамуы мен мінез-лын алыптастыруа мдени арым-атынасты трлері елеулі ыпал етеді. Себебі іс-рекеттен тыс наыз арым-атынасты болуы ммкін емес. Балаларды жаымды мінез-лытары мен арым-атынастары е алдымын оларды р трлі іс-рекеттері педагогикалы-психологиялы талап трыдан дрыс йымдастырылан жадайда ана алыптасады. Бл топтаы дістер арылы жасспірімдерді ебекке жауапкершілігі, оамды мінез-лы, тжірибесі, арым-атынас жасау дадысы мен белсенді мірлік позициясы алыптасады. Мдени арым-атынас дістеріні шінші тобына жасспірімдерді мінез-лытары мен іс-рекеттерін ретке келтіру, дер кезінде тзету жне ынталандыру ызметін атаратын дістер біріктірілген. Бл дістерді олдануда педагогикалы-психологиялы трыдан ескеретін жадайды бірі — бала арым-атынасты тек ана объектісі емес, сонымен бірге ол арым-атынасты субъекті екендігі. Баланы табиатында «мен зім» деген белсенділігі бар, сондытан ол жасспірімдерді рекетіне жне здеріні мінез-лытарымен іс-рекеттеріне берген баасына олар селсо арай алмайды. Сондытан адамды арым-атынас жасау мдениетіне трбиелеу кезінде баланы немі зін-зі трбилеуі атар жріп отыруы ажет екендігі ескеріледі. 

Мдени арым-атынас дістеріні шінші тобыны мадатау жне жарыс йымдастыру дітері жатады. Олар мектеп оушыларыны ылытарымен іс-рекеттерін уаттау немесе айыптау, оларды жаымды ылытарын матау, ал теріс ылытарын тежеу масатында олданылады.  Мадатау — оларды тртібін, лын баалап жне ктермелеп отыруда педагогикалы-психологиялы ыпал етуді тиімді жолы болып табылады. 
Мадатау оушыны зіні адамгершілігін сезінуіне, зіні мінез-лына баылау жасауа, зін-зі трбиелеуге кмектеседі. Мадатау дісі арылы оушы зіні мінез-лыны андай болу керектігін тсінеді, зні бойындаы жаымды мінез-лыты дамытып, з ісіні дрыстыын кріп, зіне сенімділігі артады. Жасы істерді жаластыруа тырысады. Мадатаудан алан сері оушыны теріс рі келесіз істерден сатандырып отырады. 
Жарыс мінез-лы пен іс-ректті ынталандыру дісі. Жарыс леуметтік-психологиялы фактор ретінде жастарды бір-бірімен ебектегі, спорттаы, нердегі табыстарын крсету шін олданылады. Жарыс оушыны іс-рекетіне жаа серпін, жаа ой-сезім жне баланы зіне жаа талап оюына ммкіндік туызады. Мдени арым-атынас дістеріні тртінші тобына арым-атынас процесін жетілдіру талаптары мен оны барысында, нтижесінде объективті баа беру дістері жатады. Мдени арым-атынас процесінде р дісті жеке ошауланан ралдары шешуші орын алмайды, керісінше, ол дістер бір-бірімен йлесімді йымдастырылып, жйелі олдананда ана нтижесі болады. азіргі мектеп тжірибесінде бл діс рбір баланы зіндік педагогикалы психологиялы ерекшелігін тану, дамыту масатында кеінен олданылып келеді. Мселен, А.Ф.Лазурский жне С.Л.Франк ран трбие бадарламасы бар. Оны негізіне «жеке басты ортамен атынасына» ерекше мн береді. 

Бадарлама тртібі: 

— заттара атынас; 

— табиат пен жануарлара атынас; 

— блек адамдара атынас; 

— жынысты махаббат; 

— леуметтік топа атынас; 

— жаняа атынас; 

— мемлекетке атынас; 

— ебекке атынас; 

— материалды ндылы пен жеке млікке атынас; 

— мірді сырты нормаларына атынас (ыа, мейірімділік жне дептілікке); 

— адамгершілікке атынас; 

— дінге атынас; 

— ылым мен білімге атынас; 

— нерге атынас; 

— зіне деген атынас (зіні физикалы жне психикалы міріне, зіні жеке басына).
Жасспірімдік кезеде балаларды кейбір ерекшеліктерін есепке алып, арым-атынасты тиімді етіп йымдастыран жн. Блар: 

— аза мшелеріні тез жетіле бастауы; 

— лкендермен арым-атынас; 

— ммкіндіктерін ескермей ойланбай асыыс шешім абылдау; 

— оама пайдалы істерге ыыластылы, жымшылды, жолдасты, досты сезімі; 

— кітап оу, кинофильмдерді круге ынталылылы, спортты нату, т. б. 

— арым-атынас формаларыны негізіне трбиелік іс-рекет трлері жатызылады: 

— интелектулады-танымды іс-рекет; 

— балалылы-бадарлау іс-рекет; 

— оамды іс-рекет; 

— шыармашылы іс-рекет; 

— спортты іс-рекет; 

Орта – арым-атынас жасайтын, адамны тіршілік ететін, оитын, трбиеленетін, з ажеттілігін анааттандыратын ортасы. Орта кптрлілігін, сапалы згерістермен, арама-айшылытармен сипатталады. Ортаны сипаты мен педагогикалы –психологиялы коррекцияны анытау масатында орта факторын ш топа блуге болады (макрофактор, мезофактор, микрофактор) — осы негізде логикалы негіз сапасына байланысты: микроортаны згерісі мезо-микроортаны згерісіне келеді жне керісінше. 

Орта факторларыны сері объективті, кбіне стихиялы, фронтальды жне бір-бірімен байланысты. Тла ымы – отанды психологияда жне педагогикада негізгі ымдарды бірі, ал оу-трбие процесіні ізгілендіруіне орай педагогика да жиі олданылатын саната ие болды.  Психология ылымыны проблемаларыны бірі мдени арым-атынас мселесі. арым-атынас мдениеті дегеніміз – тланы адамгершілік сана-сезімін, іс-рекетін алыптастырып, ндылы бадарын айындайтын процесс. 
Мдени арым-атынасты алыптастыруа ыпал ететін асиеттер: 

Мдени арым-атынасты алыптастыруды негізгі аспектілері: 

-адамгершілік 

-идеал 

-этикалы норма

-моральды ізгілендіру

-этикалы баалауы

Мдени арым-атынасты алыптастыру жолдары: 

-гуманизм 

-шыншылды 

-борыш 

-жауапкершілік 

-шыармашылы

-айрымдылы

-кпшілдік 
адамдара деген мейірімділік 

-сыйласымды

Мдени арым-атынаста мінез-лыты алыптастыру: 

-этикалы норма

-адамгершілік асиетті алыптастыру 

-шындыты айту

-біреуге жаманды жасамау 

— орау 

Жалпы «адам жолында екі трлі, бір-біріне арама-арсы аыстар бар. Бір аыс — аталдыа жетелесе, екіншісі- мейрімге талпынады», – деген Леккиді сзінде лкен мні бар. Рух – адам боыйндаы кш –уат. Ол уат барлы жасы асиеттермен бірге жасайтын игі істерді айнар кзі. Рухани бай адамны бойында ана гуманистік асиеттер кездеседі. 
Мдени арым-атынас трбиесі — адама за, леуметтік, адамгершілік жне саяси жаынан зін кдеге жарамды сезінуге ммкіндік беретін жеке тланы интегративті асиеті ретіндегі азаматты лын алыптастыру. Мдени арым-атынас трбиесі — адамны таным абілетін дамытып, ер жетіп, есеюіне, білім орын игеруіне жол ашатын тлім-тірбиені негізгі жолы. Сондай-а, іс-рекетін баыттап, сана–сезіміні дамуына ылым негіздерін мегеруіне баыт, бадар беріледі. Мдени арым-атынас трбиесіні уатты ралы –тіл. Ой тілсіз дамымайды. Тіл мен ойды бірлігі – аыл–сананы дамуына ммкіндік туызады.

арым-атынас кезіндегі тла дамуы жне алыптасуы

                       ?аза? тілі- м?дениетті тіл.

         Адамдарды? бір- бірімен ?арым- ?атынас ??ралдарыны? ішіндегі ?мірде ке? ?олданылатыны ж?не аса ма?ыздысы- тіл.

         Тіл ?арым- ?атынас ??ралы. Адам баласыны? ой- ?рісін, м?дени д?режесін, а?ыл- парасатын, рухани байлы?ын к?рсететін айна. Тіл м?дениетіні? ?зектілігі ?р?ашан ескеріліп, ?ай халы? болса да б?л м?селені айналып ?ткен емес.

«?нер алды- ?ызыл тіл» деп ?аза? хал?ы да с?йлеу шеберлігіне ?лкен м?н берген. С?з ?олдану м?дениетін арттыратын негізгі шараларды? бірі- тіл тазалы?ы. Тіл тазалы?ы дегенде, ойымызды?, с?зімізді? б?тен, б?где элементтерімен ш?барланбауын талап ету керек.

         «Ана тілін жа?сы білу- ?ркімні? азаматты? борышы.»

         ?аза? тілі- ?те бай ?рі к?ркем тілдерді? бірі. ?аза? тілі ?аза? ?лтыны? ??ралуы мен бірге ?аза? хал?ыны? ?лт тілі болып ?алыптасты.

        ?лтты? ?мір с?ру кепілі- ?лтты? тіл. ?аза?ты? ана тілі – ?аза? хал?ына орта?, б?ріне бірдей т?сінікті, бірт?тас тіл. ?лтты? тіл- ?а-за? ?лтыны? рухани, м?дени байлы?ын ?рпа?тан- ?рпа??а жеткізу-ді? ?асиетті ??ралы.

         Ана тіліні? мол байлы?ын игерген, ??діретіне т?сінген, к?ші-не та?зым етіп, бас иген адам ?зіне де, ?згеге де талап ?оя алады, с?зді ?алай болса солай ?олдану?а жол бермейді.

         С?з м?дениеті мен ?з м?дениетін ?атар ?стап, екеуін бірге ?лпештеп, ?ам?ор болса, ана тіліне деген с?йіспеншілігі арта т?сері даусыз.

         ?азіргі заманымызда бізге ?ойыл?ан басты талаптарды? бірі- ?мірден ?з орнын та?дай алатын, ?зара ?арым- ?атынаста ?зін еркін ?стап, кез- келген орта?а тез бейімделетін, белгілі бір ?ылым саласынан білімі мен білігін к?рсете алатын, ?з ойы мен пікірін айта білетін м?дениетті жеке т?л?а ?алыптастырып, т?рбиелеп шы?ару.

         ?аза?станны? ?рбір азаматы мемлекеттік тілді анасындай аялап, ?ор?ау?а міндетті.

Просмотр содержимого документа

«»?аза? тілі — м?дениетті тіл» атты эссе »

«Тіл- ?арым-?атынас ??ралы» та?ырыбында?ы эссе

18.02.2015 18:54

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Тіл — ?арым-?атынас ??ралы» та?ырыбында?ы эссе

?мірді? м?ні араласу, дидарласу, ?атынасу, т?сіну деп ата бабаларымыз тектен текке айтпаса керек. Ертеда Б?лтірік шешеннен «?мірді? м?ні не ба? па, бала ма, д?улет пе ?» — деп с?ра?анда, ?арт шешен : «Бала артта ?алатын із, д?улет  деген ?олда ?ста?ан м?з, ба? дегеніміз аспанда?ы ??с, б?л ?мірді? м?ні- сіз бен біз емеспе»- деп жауап ?айтар?ан екен.  Сонымен адамзат ??ламалары ?арым -?атынас ар?ылы, я?ни диалог ??ру ар?ылы  ?лемді танимыз десе, таным мен білім адамдарды? ?зара ?рекетіні? н?тижесі деп ба?а берген.

метки: Мемлекеттік, Дениетін, Рухань, Алатын, Олдан, Талап, Бірге, Дениетті

Адамдарды? бір- бірімен ?арым- ?атынас ??ралдарыны? ішіндегі ?мірде ке? ?олданылатыны ж?не аса ма?ыздысы- тіл.

Тіл ?арым- ?атынас ??ралы. Адам баласыны? ой- ?рісін, м?дени д?режесін, а?ыл- парасатын, рухани байлы?ын к?рсететін айна. Тіл м?дениетіні? ?зектілігі ?р?ашан ескеріліп, ?ай халы? болса да б?л м?селені айналып ?ткен емес.

«?нер алды- ?ызыл тіл» деп ?аза? хал?ы да с?йлеу шеберлігіне ?лкен м?н берген. С?з ?олдану м?дениетін арттыратын негізгі шараларды? бірі- тіл тазалы?ы. Тіл тазалы?ы дегенде, ойымызды?, с?зімізді? б?тен, б?где элементтерімен ш?барланбауын талап ету керек.

«Ана тілін жа?сы білу- ?ркімні? азаматты? борышы.»

?аза? тілі- ?те бай ?рі к?ркем тілдерді? бірі. ?аза? тілі ?аза? ?лтыны? ??ралуы мен бірге ?аза? хал?ыны? ?лт тілі болып ?алыптасты.

?лтты? ?мір с?ру кепілі- ?лтты? тіл. ?аза?ты? ана тілі – ?аза? хал?ына орта?, б?ріне бірдей т?сінікті, бірт?тас тіл. ?лтты? тіл- ?а-за? ?лтыны? рухани, м?дени байлы?ын ?рпа?тан- ?рпа??а жеткізу-ді? ?асиетті ??ралы.

Ана тіліні? мол байлы?ын игерген, ??діретіне т?сінген, к?ші-не та?зым етіп, бас иген адам ?зіне де, ?згеге де талап ?оя алады, с?зді ?алай болса солай ?олдану?а жол бермейді.

С?з м?дениеті мен ?з м?дениетін ?атар ?стап, екеуін бірге ?лпештеп, ?ам?ор болса, ана тіліне деген с?йіспеншілігі арта т?сері даусыз.

?азіргі заманымызда бізге ?ойыл?ан басты талаптарды? бірі- ?мірден ?з орнын та?дай алатын, ?зара ?арым- ?атынаста ?зін еркін ?стап, кез- келген орта?а тез бейімделетін, белгілі бір ?ылым саласынан білімі мен білігін к?рсете алатын, ?з ойы мен пікірін айта білетін м?дениетті жеке т?л?а ?алыптастырып, т?рбиелеп шы?ару.

?аза?станны? ?рбір азаматы мемлекеттік тілді анасындай аялап, ?ор?ау?а міндетті.

Просмотр содержимого документа

«»?аза? тілі — м?дениетті тіл» атты эссе »

Қазақ тілі- мәдениетті тіл.

Адамдардың бір- бірімен қарым- қатынас құралдарының ішіндегі өмірде кең қолданылатыны және аса маңыздысы- тіл.

Тіл қарым- қатынас құралы. Адам баласының ой- өрісін, мәдени дәрежесін, ақыл- парасатын, рухани байлығын көрсететін айна. Тіл мәдениетінің өзектілігі әрқашан ескеріліп, қай халық болса да бұл мәселені айналып өткен емес.

«Өнер алды- қызыл тіл» деп қазақ халқы да сөйлеу шеберлігіне үлкен мән берген. Сөз қолдану мәдениетін арттыратын негізгі шаралардың бірі- тіл тазалығы. Тіл тазалығы дегенде, ойымыздың, сөзіміздің бөтен, бөгде элементтерімен шұбарланбауын талап ету керек.

5 стр., 2441 слов

Қорытынды аттестаттаудағы ана тілі мен әдебиетінің тақырыптары жарияланды

… қ сағат беріледі. Қазақ тілі мен әдебиетінің эссе тақырыптары Махамбеттің «Қара нар … көрінсе» өлеңіндегі әже туралы ойларын әдеби туындылардағы әжелер … ға айтқаны» өлеңіндегі байлықтар таласын өз көзқ … поэма қазіргі таңда жазылар болса, ақын нені жырлар еді … І.Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасындағы «Бай–бай, Құлагерім!..» жоқтауындағы ақын … дастаны аңызға, тарихи белгілі оқиғаларға құрылғанын талдап …

«Ана тілін жақсы білу- әркімнің азаматтық борышы.»

Қазақ тілі- өте бай әрі көркем тілдердің бірі. Қазақ тілі қазақ ұлтының құралуы мен бірге қазақ халқының ұлт тілі болып қалыптасты.

Ұлттың өмір сүру кепілі- ұлттық тіл. Қазақтың ана тілі – қазақ халқына ортақ, бәріне бірдей түсінікті, біртұтас тіл. Ұлттық тіл- қа-зақ ұлтының рухани, мәдени байлығын ұрпақтан- ұрпаққа жеткізу-дің қасиетті құралы.

Ана тілінің мол байлығын игерген, құдіретіне түсінген, күші-не тағзым етіп, бас иген адам өзіне де, өзгеге де талап қоя алады, сөзді қалай болса солай қолдануға жол бермейді.

Сөз мәдениеті мен өз мәдениетін қатар ұстап, екеуін бірге әлпештеп, қамқор болса, ана тіліне деген сүйіспеншілігі арта түсері даусыз.

Қазіргі заманымызда бізге қойылған басты талаптардың бірі- өмірден өз орнын таңдай алатын, өзара қарым- қатынаста өзін еркін ұстап, кез- келген ортаға тез бейімделетін, белгілі бір ғылым саласынан білімі мен білігін көрсете алатын, өз ойы мен пікірін айта білетін мәдениетті жеке тұлға қалыптастырып, тәрбиелеп шығару.

Қазақстанның әрбір азаматы мемлекеттік тілді анасындай аялап, қорғауға міндетті.

Ответ:

Ар – намыс туралы эссе.

«Адам болам десең, арыңды ақшаға сатпа» деген халық даналығында өте терең мағына, тәрбие жатыр. Себебі, намыс — намысқойлық – адамның ар-ождан үні, рухани-құндылықтық сезімі. Арды адам бойындағы жақсы қисиеттердің өлшемі, адамгершілік санасы деуге негіз бар», — дейді. Намыс адамның жан дүниесі мен Отанының, отбасының, ұлтының, қоршаған орта мен қоғамының мәнін сезінуімен оянып, соның амандығы мен бүтіндігі үшін күресінен көрініс табады.

«Жігітке жар қымбат, намыс пен ар қымбат» деп, қазақ халқы қашан да ар – ұждан, намыс секілді ұғымдарды аса жоғары бағалап, қастерлеген. Себебі, бұл – адамдықтың белгісі. Намыс қашанда керек деп есептеймін, кез келген жерде, кез келген жағдайда. Мысалы, ғылым мен білімде, мәдениет пен өнерде, спортта, т.б. салаларда өз ұлтының намысын биік қойған адам бәсекеге қабілетті болуға талпынады. Намыстың жоғары болуы отаншылдыққа бастайды. Патриоттық сезімді арттырады. Өз еліңнің, жеріңнің қадірін айрықша білуге, қастерлеуге үйретеді.

Ал менің қазіргі жастарға, өзімнің құрбы – құрдастарыма айтарым – «Малым – жанымның садағасы, жаным – арымның садағасы» деген қағиданы әрқашан есте сақтап, ар – намыстың қадірін біліп, ұлттық намысымызды сақтай білейік.

РЕФЕРАТ ТА~ЫРЫБЫ- ~арым~атынас психологиясы т~л~ааралы~ ~атынас

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-03-13

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой — мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ  ҒЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

РЕФЕРАТ

ТАҚЫРЫБЫ: Қарым-қатынас психологиясы, тұлғааралық қатынас

                                             Орындаған: Бостанов Н.

                                             Тобы:             СТ-10-6К

                                                Қабылдаған: Кетпен Ж.

                                                        Шымкент 2012 жыл

Жоспар:

І. Кіріспе

ІІ. Негізгі бөлім


1.Қарым-қатынас туралы жалпы ұғым
2.Қарым-қатынастың түрлерi және стратегиясы
3.Коммуникация және оның функциялары мен түрлерi

ІІІ. Қорытынды

Адам қоғамда өзiн қоршаған адамдар тобында өмiр сүредi және дамиды, оның талаптарына сәйкес өз ойлары мен мiнез-құлқын өзгертедi, топтың басқа мүшелерiмен өзара әрекеттесу арқылы әртүрлi байланысты сезiнедi.
Қарым-қатынас психологиясы мынандай құбылыстарды зерттейдi; адамдардың бiр-бiрiн қабылдауы және түсiнуi, елiктеу, сендiру және нандыру, ұйымшылдық немесе жанжалдық, бiрiккен iс-әрекет және тұлғааралық қатынастар. Осы психологиялық құбылыстың әр түрлiлiгiнде, олардың пайда болуының негiзгi қайнар көзi болып адамдар арасындағы қарым-қатынас аймағы болып табылады.
Егер қарым-қатынас болмаса, бiздiң рухани, материалды даму деңгейiмiздiң қандай дәрежеге көтерiлгенiн бiлмес едiк. Бiздiң әрқайсымыз өзiмiздiң негiзгi қырларымызды жеке қарым-қатынас тәжiрбиелерiмiз арқылы жанұядағы, мектептегi, жұмыстағы, көшедегi тiкелей қатынастар арқылы игеремiз. Бұл микроорта. Микроортадағы қарым-қатынас арқылы әрқайсымыз әлеуметтiк әлемдi кеңiнен танимыз және қарым-қатынасқа түсемiз, яғни макроорта әсерiн сезiнемiз.
Макроорта – бұл өз ғылымы, мәдениетi, идеалогиясы, заңы, қоғамдық өлшемдерi бар қоғам.
Микро және макроортаның кездесетiн жерi, олардың өзара әрекеттесетiн шек – бұл кiшi топ, онда бiздiң әрқайсымыздың өмiрiмiз өтедi.
Қарым-қатынас тарихи алғашқы форма болып табылады оның негiзiнде өркениет дамуының кейiнгi кезеңдерiнде қарым-қатынастың басқа түрлерi пайда болды. Мысалы; жазбаша қарм-қатынас жазбашалықтың құралуынан кейiн ғана пайда бола бастады. Бiздiң әрқайсымыз адамдар арасында өмiр сүрiп және жұмыс iстегендiктен кез-келген жағдайда өз тiлектерiмiзге тәуелсiз түрде адамдармен қарым-қатынасқа түсемiз.
Егер бiз өз өмiрiмiздi бақыласақ онда мынаны байқаймыз:
• басқа адамдармен өзара әрекеттесiп оларды қабылдаймыз және бағалаймыз.
• Жиi түрлi естiгендерiмiздi қызығушылықпен қабылдаймыз.
• Таныстарымызбен немесе кездейсоқ адамдармен өмiрлiк тәжiрбиелерiмiзбен алмасамыз.
• Басқа адамдардың әсерiн сезiнiп оларға елiктеп өз мiнез-құлқымызды өзгертемiз.
• Шешiм қабылдағанда көп жағдайда қасыңдағы адамдардың пiкiрiн есепке аламыз.
Қарым-қатынас стратегиясы
Қарым-қатынас стратегиясы үшке бөлiнедi.
1-шi ашық-жабық қарым-қатынас. Ашық қарым-қатынаста әр адам өзiнiң көзқарасын жеткiзе бiлуi және басқалардың позициясын тыңдауға әрдайым дайындық. Ал жабық қарым-қатынас ақпаратқа деген өзiнiң көзқарасын қатынасын жеткiзе алмауы, қарым-қатынасқа түсуге талпынбауы.
2-шi Монологты стратегия.
3-шi Рольдiк тұлғаарлық стратегия (мұғалiм-оқушы, үлкен-кiшi).

Қарым-қатынастың түрлерi:
1. Маскiлi қарым-қатынастар; бiр күннiң iшiнде бiрнеше маска кию. Формалды қарым-қатынас, яғни мұнда маскiлердi пайдаланып сұхбаттасушылардың тұлғалық ерекшелiгiн түсiнiп ескеруге талпынамыз (сыпайлық, қаталдық, тұйықтық). Шынайы сұхбаттасушыға деген сезiмдерiн, эмоцияларын қарым-қатынас барысында көрсетпейдi.
2. Формалды рөлдiк қарым-қатынас – мұнда сұхбаттасушының тұлғасы мен әлеуметтiк рөлi маңызды болып табылады.
3. Iскерлiк қарым-қатынас – мұнда сұхбаттасушының iске деген тұлғалық ерекшелiгi, мiнезi, жасы, көңiл-күйi ескерiледi. Сонымен бiрге оның iске деген қызығушылығы мәндiк маңызды орын алады.
4. Достардың рухани және тұлғалық қарым-қатынасы – мұнда кез келген тақырыпқа әңгiме қозғауға болады, тек сөз арқылы ғана емес жест, мимика арқылы бiрiн-бiрi жақсы түсiнедi.
5. Маникулятивтiк қарым-қатынас сұхбаттасушыдан белгiлi бiр пайда табуға бағытталған. Ол үшiн сұхбаттасушының тұлғалық ерекшелiгiне байланысты түрлi әдiстер пайдаланады.
6. Вербалды және вербалды емес қарым-қатынас. 
Коммуникациялық жүйе – бұл алынатын және берiлетiн ақпаратты түсiнудi қамтамасыз ету мақсатында адамдар арасындағы хабар алмасу.
Коммуникацияның негiзгi функциялары мыналар:
1.Информативтi – адамдар арасындағы өзара әрекеттесудi ұйымдастыру.
2.Интерактивтi – адамдар арасындағы өзара әрекеттесу түрлерiн пайдалана отырып сұхбаттасушының көңiл күйiне, сенiмiне мiнез-құлқына әсер ету.
3.Перциптивтi – қарым-қатынасқа түсушi серiктестердiң бiрiн-бiрi қабылдауы және өзара түсiнушiлiктi қалыптастыру.
4.Экспрессивтi – эмоционалды бастан кешiрулер сипатын өзгерту.

Хабар беру мына бағыттармен жүзеге асады:
-жоғарыдан төменге – жұмысшыларға бұйрық беру.
-төменнен жоғарыға – басшылармен пiкiр алмасу және т.б.
Коммуникация процесi жүзеге асу үшiн мынадай 4 элемент керек.
1. хабар берушi 
2. мәлiмет
3. арнайы ақпарат беру құралы
4. ақпарат алушы 

Психология жоғарғы оқу орындарда енді ғана енгізіп жатқан мамандықтардың бірі. Нақты түрде, психолог маманықты бітірген студенттер университеттен теориялық білімдері мол болып аман есен өз дипломдарын қолына алып шығады. Олар енді үлкен, басқалардан тәуелсіз адам ретінде өз өмірінің жаңа бетін бастайды. Енді олардың бүкіл өмірі таңдаған мамандыққа бағынышты болады. Оның психолог болуына деген қабілеттілігі бар ма еді?Болашақта өмірде осы өз білімдерін дұрыс қолдана ала ма? Кейін өз мамандығы бойынша жұмыс істей ала ма? Әрине, ол әр адамның өзіндік мәніне, өзіне байланысты болады. Бірақ осы мамандықты бітіргендердің жартысы ғана өз ісінің нақты спецалсті болып шығады. Ал қалған жартысы? Осының барлығы неден болады? Менің ойымша, бұл студенттің шынайы психолог болу үшін қажет басты міндеттерді білмегендіктен шығып туындайды. Шынайы психолог болу үшін, өзініде жаттыруға қажет ететін қасиеттерді қалыптастыру қажет. Жалпы оның психолог болуына деген қабілеттілігі бар ма?

Ең бірінші, шынайы психологта күшті эмпатия сезімі болу керек. Эмпатия дегеніміз – басқа адамдардың ситуациядағы сезімдерді, көңіл-күйін ішінен өткізіп түсіну қабілеттілігі.

Екіншіден, адамды зейініңді қойып тыңдай білу қасиеті. Егер адамның айтқанын зейін қоса тыңдайтын болсаң, ол саған симпатияның сезгенін көре аласың және де екеуің арасында қарым-қатынас жасасу оңай болады.

Үшіншіден, басқа адамдардың мінез-қылықтарын бақылай алу. Бұл әдіс адам туралы, оның эмоционалдық күйі, мінезі туралы информацияны жинаудың қосымша әдісі болып келеді.

Курстық жұмыстың мақсаты: Адамды оның вербалды емес сигналдар жүйесі: ым-ишара, жесттер, позалар, сөйлеу, жазу ерекшеліктерін бақылау, талдау және зерттеу. Осы сигналдарды оның мінезімен байланыстыру.

Куртық жұмысымның өзектілігі: қарым-қатынас кезіндегі екі сөйлеушінің дене тілдеріне жүргізген авторлардың көзқарастарын, осы вербалды емес сигналдық жүйелердің бөліп шығарған негізгі түрлерін қарастырып, олардың әр түріне тоқталып зерттеп шықтым.

Адам қоғамда өзiн қоршаған адамдар тобында өмiр сүредi және дамиды, оның талаптарына сәйкес өз ойлары мен мiнез-құлқын өзгертедi, топтың басқа мүшелерiмен өзара әрекеттесу арқылы әртүрлi байланысты сезiнедi.
Егер қарым-қатынас болмаса, бiздiң рухани, материалды даму деңгейiмiздiң қандай дәрежеге көтерiлгенiн бiлмес едiк. Бiздiң әрқайсымыз өзiмiздiң негiзгi қырларымызды жеке қарым-қатынас тәжiрбиелерiмiз арқылы жанұядағы, мектептегi, жұмыстағы, көшедегi тiкелей қатынастар арқылы игеремiз. Бұл микроорта. Микроортадағы қарым-қатынас арқылы әрқайсымыз әлеуметтiк әлемдi кеңiнен танимыз және қарым-қатынасқа түсемiз, яғни макроорта әсерiн сезiнемiз.
Макроорта – бұл өз ғылымы, мәдениетi, идеалогиясы, заңы, қоғамдық өлшемдерi бар қоғам.
Микро және макроортаның кездесетiн жерi, олардың өзара әрекеттесетiн шек – бұл кiшi топ, онда бiздiң әрқайсымыздың өмiрiмiз өтедi.
Қарым-қатынас психологиясы мынандай құбылыстарды зерттейдi; адамдардың бiр-бiрiн қабылдауы және түсiнуi, елiктеу, сендiру және нандыру, ұйымшылдық немесе жанжалдық, бiрiккен iс-әрекет және тұлғааралық қатынастар. Осы психологиялық құбылыстың әр түрлiлiгiнде, олардың пайда болуының негiзгi қайнар көзi болып адамдар арасындағы қарым-қатынас аймағы болып табылады.
Қарым-қатынас тарихи алғашқы форма болып табылады оның негiзiнде өркениет дамуының кейiнгi кезеңдерiнде қарым-қатынастың басқа түрлерi пайда болды. Мысалы; жазбаша қарм-қатынас жазбашалықтың құралуынан кейiн ғана пайда бола бастады. Бiздiң әрқайсымыз адамдар арасында өмiр сүрiп және жұмыс iстегендiктен кез-келген жағдайда өз тiлектерiмiзге тәуелсiз түрде адамдармен қарым-қатынасқа түсемiз.
Адамдар түрлі әлеуметтiк топтардың құрамына кіреді. Адам бір уақытта белгілі жұмыспен айналыса алады, спорт клубының мүшесі бола алады, қоғамдық қызметтер атқара алады, саяси өмірге араласа алады және сонымен қатар отбасындағы әке мен шеше міндеттерін де атқара алады. Адам өзі кіретін топтың әрқайсысында белгілі орын ала отырып сол топтың iшiнде әлеуметтiк әрекеттестiктi қалыптастырады.
Әлеуметтiк әрекеттестiк – бұл бiр-бiрiне уақыт аралата әсер етiп, әр серiктестiктiң әлеуметтiк әрекетi жүзеге асып отыруын және серiктестiктердiң бiр-бiрiнiң әрекеттерiне бейiмделуiне қол жеткiзу. Мұндай әрекетте екi адамның немесе бiрiккен әлеуметтiк топтың қарым-қатынасын айтамыз.
Қарым-қатынас туралы ұғым:
1-ден Бiрiгiп әрекет ету қажеттiлiгiнен туындайтын, құрамына ақпарат алмасумен өзара әрекеттесудiң бiртұтас стратегиясын жасау, өзге адамдарды қабылдау және түсiну адамдар арасындағы байланыстың орнауы мен дамуының күрделi көп мақсатты процесi.
2-ден Субъектiлердiң белгiлi құралдарымен жүзеге асыратын бiрiгiп әрекет ету қажеттiлiгiнен туындаған және серiктесiнiң жай-күйiн, мiнез-құлқымен тұлғалық маңыздылық құрылымын едәуiр өзгертуге бағытталған өзара әрекеттесу. 
Кезінде бірінші болып қарым-қатынастың көпдеңгейлі, иерархиялық, көпөлшемді ұйымдасуын көрсеткен белгілі кеңес психологы Б.Г.Ананьев қарым-қатынастың макро-, мезо-, микродеңгейлерін бөледі: қарым-қатынасқа түсуші адамдар өмір сүретін қоғам, өздері мүшесі болып табылатын әр типті ұжымдар, өздері жиі байланысқа түсетін жақын қоршаған ортасы, сонымен қатар осы іс-әрекет субъектісі ретіндегі өзараәрекеттесуші адамдардың қарым-қатынаста қалыптасатын және жүзеге асатын индивидуалды сипаттамалары [5]
Микродеңгей тұлғааралық қарым-қатынастың ең ұсақ бөлшектерінен тұрады. Макродеңгейге басқару мен сауда сияқты ірі құрылымдар кіреді. Кез-келген әлеуметтік жағдайларда адамдар барлық деңгейлерде өзара әрекеттеседі. 
Әдетте тұлғааралық қарым-қатынастың екі формасын қарастырады: монологиялық, бұл кезде серіктестердің біреуіне ғана белсенді қатысушы рөлі беріледі, ал басқасына – пассивті орындаушы, және — диалогтық, қатысушылардың ынтымақтастығынан көрінеді. Екі адам қарым-қатынасы процесін білдіретін сөздер көп емес — әңгімелесу, сөйлесу, диадикалық қарым-қатынас (екеудің қарым-қатынасы). Бұл процеске қатысатын адамдарды сөйлеуші және тыңдаушы әңгімелесушілер немесе қарым-қатынас серіктестері деп атайды.
Қарым-қатынасқа байланысты келесi ұғымдар бар:
Тұлға диспозициясы – бұл әрекеттiң белгiлi бiр жағыдайлары және осы жағыдайлардағы белгiлi бiр мiнез-құлықты қабылдауға деген бейiмдiлiктiң жүйесi немесе кешенi.
Өмiр салты – бұл адамдардың тарихи нақты әлеуметтiк қатынастары типтiк болып табылатын өмiр сүру формасы.
Әлеуметтiк институт – бұл адамдардың бiрiгiп әрекет етун ұйымдастырудың тарихи қалыптасқан тұрақты формалары.
Фактiлiк қатынас.
Коммуникативтiк құралдарды тек қатынас процесiн қолдау мақсатында ғана падаланылатын мазмұнсыз құбылыс.
Әлеуметтiк психологиялық бiлiктiлiк.
Индевидтiң өзiн қоршаған адам мен тұлғаарлық қатынастар жүйесiнде тиiмдi әрекеттесе алу қабiлетi.
Өркениет
Еңбек бөлiнiсiмен қоғамдық өмiрмен әлеуметтiк топта жiктелiнудiң пайда болумен өнеркәсiптi тұтынумен таратуды рационализациялау материалдық өндiрiске ғылымның өмiрiмiздiң барлық салаларына құқықтық нормалардың енумен адамдардың мiнез-құлқын және олардың өзара қатынастарын нормативтiк құндылықты реттеумен байланысты, әлеуметтiк және мәдени дамудың деңгейi.
Бiздiң әрқайсымыз адамдар арасында өмiр сүрiп жұмыс iстеймiз, қонаққа барамыз, бiр ортақ iстi орындаймыз. Кез-келген жағдайда бiз адамен қалсақ та қалмасақ та қарым-қатынасқа түсемiз яғни ата-аналарымызбен, құрдастарымызбен және т.б. Осылайша бiз бiреулердiң жақсы екенiне бейтарап қараймыз , ал бiреулерiн жек көрiп қараймыз. Егер өзiмiздi бақылап көрсек бiздер мынан байқауымызға болады. Өзге адамдармен қатынаса отырып бiз оларды қабылдаймыз және бағалаймыз, бiздiң әрқайсымыз өзiнiң ерекшелiгiн жеке қарым-қатынас тәжiрибесi арқылы қоршаған ортадағы, мектептегi, көшедегi тiкелей контакт арқылы қалыптасады. Ол:
Микроорта – микроортадағы қарым-қатынастың арқасында бiздiң әрқайсымыз анағұрлым кең әлемдi танып нымен қарым-қатынас жасайды басқаша айтқанда макроортаның әсерiн сезiнедi.
Макроорта — өз ғылымы, мәдениетi, идеалогиясы, заңдары, қоғамдық нормалары және басқа да осындай жетiстiктерi бар қоғам.
Бiздiң әрқайсымыздың өмiрiмiз өтiп жатқан шағын топ.
Микро және макроорта тоғысатын орын, олар әрекеттесетiн шет болып табылады.
Макроортаның өзiне тән көрiнiстерi.
Алдыңғы және қазiргi ұрпақ бiлiмi мен тәжiрибелерiн адам, дәл осы шағын топтарда отбасында, көшеде т.б. өзiнiң микроортасында меңгередi. Тұлға қоғаммен тiкелей емес өзiнiң арласатын ортасы ғана әрекеттседi.
-микроорта: отбасы, мектеп, көше, өндiрiс және т.б.
-шағын топ: тiкелей қарым-қатынас.
-макроорта: өз ғылымы, мәдениетi, идеалогиясы. 
2-шi сұраққа жауап.
Қарым-қатынас функциялары.
Өзiнiң мiндетi бойынша қарым-қатынас көп функциялы. Қарым-қатынастың 5 негiзгi функциясын бөлiп көрсетуге болады.
1. Прогматикалық функция – адамдардың бiрiккен iс-әрекетi процесiнде өзара әрекеттесуде жүзеге асады.
2. Қарым-қатынастың қалыптастырушы функциясы — бұл адамдық тұлға ретiнде дамуы және қалыптасу процесiнде танылады. Шындығында үлкен мен қарым-қатынас жасамай болмайды.
3. Растау функциясы – бiз өзге адамдармен қарым-қатынас жасағанда ғана өзiмiздiң қандай екенiмiздi танып түсiнiп растай аламыз. Өз құндылығыңды мойындалатынына көз жеткiзу үшiн адам өзге адамдардың қолдауын iздегенде осы функция көрiнедi. Ульям Джеймс өзi адам үшiн қоғамда өзiмен өзi қалдырылып мүлде ескерусiз қалғанан артық жаза жоқ дейдi. Мұны психология тұрғысынан растамау деп атаймыз. Қарапайым сенiкi дұрыс емес немесе сен жамансың деген сөздермен бiлiнетiн және растаудың белгiлi бiр бөлiгi бар жоққа шығарумен салыстыруда яғни растамау деп аталады.
4. Тұлғааралық қатынастарды ұйымдастыру және қолдау функциялары. Кез-келген адамдардың қарым-қатынасы өзге адамдарды бағалаумен және белгiлi бiр жақсы немесе жаман эмоцияналды қатынастарды орнатумен, байланысты тiптi адамдардың өзiмен әртүрлi жағыдайда қатынс жасауға болады.
5. Тұлғаның iшiндегi қарым-қатынас формасы. – бұл маңыздылардың бiрi. Өз-өзiмен жүргiзiлген диалогтың негiзiнде бiз белгiлi бiр шешiмдер қабылдап маңызды әрекеттерге барамыз. Мұндай iшкi қарым-қатынасты адам ойлауының әртүрлi тәсiлi ретiнде қарастыруға болады.

Әдебиеттер:
1. А.С.Макаренко. Тәрбие туралы лекциялары. — Алматы, 1968.
2. В.А. Сухомлинский. Балаға жүрек жылуы. — Алматы, 1976.
3. Караковский В.А. О подростках. — М.: Педагогика, 1970.
4. Божович Е.И. Личность и ее формирование в детском воз-расте.-М.,1968.
5. А.Г.Хрипкова, Д.В.Колесов. «Жаманнан жирен», «Зиянды әдебиеттер және одан алдын ала сақтандыру туралы». — Алматы: Мектеп, 1988.
6. Ильин Е.Н. Пугь к ученику. — Москва: Просвещение, 1988.
7. Дубровский А.А. Открытое письмо врача учителю. — М.: Просвещение, 1988.
8.  Фридман Е.М. Изучение личности учащегося и учени-ческих коллективов. -М.: Просвещение, 1985.
9.  Т.Сабыров. Балаларға ақыл-ой тәрбиесін берудің кейбір мәселелері. — Алматы,

2019-09-20 01:21:18

Отбасы адам баласыны сп-нер алтын ясы. Адамны мрндег е уанышты, ызы дурен осы отбасында тед. Пира мрн алашы кннен бастап, ата-ана здерн негзг борыштарын трбие жмысын атаруа крсед.
Отбасы мшелерн зара дрыс арым атынасын, тл табысып тснун, брн бр тыдап, ата ананы, туан туыстарын, жасы лкендерд сыйлап, рмет ттуа йрету. Оытуды, блм алуды, мдени мнез лыты дет дадыларын алыптастыру. Отбасындаы баланы икемдлг мен аблетн байап, ксптк жаынан бадарлау. Баланы аылына, кшне блмне сай берлген тапсырманы талапты орындауа дайын болуа йрету.
Ата-ананы е ардаты мндет: бала бойына жасы асиеттерд сре беру,кн сайын емес,саат сайын банкета оуын, ебегн,ойынын,жолдастарымен арым-атынасын нем шаршамай, ернбей баылап,жасылыа жол слтеу. Пира бзд болашаымыз,мрмзд нажималасы,сондытан бала трбиес ата-анадан жауапкершлкт талап етед.
Банкета трбиесн негз бл оны отбасы. Осы шаын леуметтк топ пира шн мр мектеб. Отбасындаы ата-ана баланы мрлк стазы жне трбиешс. Баланы болашаы, блм, мдениет отбасындаы ата-ананы срген ебегне, тлм-трбиесне байланысты. Сондытан, рбр ата-ана зн баласын блмд, мдениетт, жан-жаты етп трбиелеуге мндетт. азрг кезде отбасы трбиес мселес лемдк дегейде арастырылуда. Оан Балалар ыы туралы Конвенция (1995
азрг кезде ата-ананы брнш масаты аражат табу, балаларын еш нрседен мтаж етпеу болып алды.Кпшлк ата-анада траты жмыс жо.Раута -шааны амымен жрген ата-ана оларды трбиесне де кл бле алмай алды.Осыдан келп баламен арада кейбр тснспеушлк те болып алады.Баланы тек ана киндрп, шндрумен ана шектелп оймай,оларды трбиесне де аса мн берулерз ажет. Бзд масатымыз балаларыыз бен арым-атынастарыызды брыныдан да жасартып,бала трбиесне кп кл блуд маыздылыын длелдеу.
Бала трбиес мемлекетт маызды мндетдеген сзд ежелг грек философы Платонны з де бекер айтпаан болар.
азрг тадаы леуметтк жадай да оай болып отыран жо. Кейбр трмысты иындытарды кесрнен келесз жадайлар беле алуда. Сондытан Елбасы Н..Назарбаев зн халыа жолдауларында егемен елмзд азаматтарын алыптастыруда трбие жмысыны ерекше рл барын баса айтып келед. Жас жеткншектермзд трбиесн негз отбасында алыптасады.Демек,баланы келешекте андай адам болуы е алдымен з туылан отбасында алан тлм-трбиесне,ондаы арым-атынаса байланысты екен кмнсз.рбр ата-ана з перзентн депт,саналы,иманды да ибалы, Отаныны сйкт жне кшпейл азаматы болып жетлун алайды.Олай болса,рбр ата-ана пира трбиесн нзк тстарын блу шарт. Жапыра тамырдан нр алады дейд халымыз. Барлы бала жасы мен жаман деттерд з скен шаырата йренед. Егер ата-ана,баса да отбасы мшелер зара жасы арым-атынаста болса,оларды балалары да депт,тбиел болып сед. Сондытан рбр ата-ана бабаларымызды деп-рыптары мен дстрлерн лытап,аыз,ертег немесе жмба трнде балаларды санасына сре беру тис. Яни, олар сол арылы балаларын ебекке, жасылыа ндейд,адал болуа жне Отанын сюге шаырады.
Халымыз Балапан яда не крсе,шанда соны леддеп бекер айтпаан. Жасы трбие баланы санасында мг мрленп алады. Ол кейн оны бкл мрне азы болады

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *