А?ынды? ?нер эссе

? а з а ?   ? д е б и е т і

 І. Саба?ты? та?ырыбы:  Абайды? с?з ?неріне, а?ынды??а к?з?арасы.

                                       «?ле?-с?зді? патшасы…», «Біреуді? кісісі ?лсе…»

ІІ. Саба?ты? ма?саты:

     а) Білімділік.   Абайды? атал?ан ?ле?деріні? мазм?нды? ж?не идеялы? м?ніне талдау

                             жасай отырып, а?ынны? с?з ?неріне, а?ынды??а к?з?арасын таныту

                             ар?ылы ?аза? ?дебиетіні? поэзия жанрыны? дамуына ?ос?ан

                    ?лесін к?рсету.

    ?) Дамыту.      ?ткен саба?тарда ал?ан білімдеріне с?йене отырып,жа?а білім беру

                            ар?ылы поэзия туралы, Абай шы?армашылы?ы туралы білімдерін

                            тере?дету.

   б) Т?рбиелік.   О?ушыларды? бойында поэзия?а, а?ынды? ?нерге ??рметін,

                             с?йіспеншілігін ояту, ?нерге баулу. ?ле? жазу?а талапты ш?кірттерге

                            Абай поэзиясыны?  идеялы? ?уатын; поэзиялы? с?лулы?ын, реализмін

                   ??ындыру, Абайша ?ле? жазуды? ?лгісіне баулу. Шынайы  поэзияны

                  ба?алай білуге т?рбиелеу.

ІІІ. Саба?ты? т?рі: Жа?а білімді хабарлау, беру саба?ы.

ІV. Саба?ты о?ыту?а керекті ??рал-жабды?тар:

          а) Абайды? портреті.

          ?) Абайды? ?ле?дер жина?ы.

          б) Поэзия туралы ойшылдарды? с?зі.

          в) Абайды? ?ле? ?зінділері жазыл?ан плакат.   

       ?ле? — с?зді? патшасы, с?з сарасы,

       ?иыннан ?иыстырар ер данасы.

       Тілге же?іл, ж?рекке жылы тиіп,

       Теп-тегіс ж?мыр келсін айналасы.

     Ту?анда д?ние есігін ашады ?ле?,

?ле?мен жер ?ойнына кірер дене?.

?мірдегі ?ызы?ты? б?рі ?ле?мен,

Ойланса?шы бос ?а?пай еле?-селе?.

       Мен жазбаймын ?ле?ді ермек ?шін,

Жо?-барды ертегіні термек ?шін.

К?кірегі сезімді, тілі орамды,

Жаздым ?лгі жастар?а бермек ?шін.

?. О?ытуды? ?дістері :

            ?ле?дерді м?нерлеп о?ыту,

            Эвристикалы? ?дістермен т?рлі сауалдар ?ою ар?ылы

            ?ле?дерді? м?нін, идеялы? ?уатын ашу.

?І.Саба?ты? ??рылымы:

           а) О?ушыларды? саба??а ?атысуын тексеру.

           ?) ?ткен саба?та берілген білімді тексеру.                

           «Адам болам десе?із…» та?ырыбында ?тілген  алды??ы саба?та Абай ?сын?ан сара жол туралы, адам болуды? ал?ы шарттары жайлы а?ыл-ке?есін  о?ушыларды? ?алай т?сінгенін, ал?ан та?ылымын, ?о?амны? дамуына, онда?ы болып жат?ан т?рлі жа?дайларды? /жа?сы, жаман/ туындауына адамны? белсенді іс — ?рекеті себеп болатынды?ы жайлы ?з ойларын на?ты д?лелдермен  т?жырымдауын бай?ау.

Т?сінікті, к?ркем с?йлей білуін ба?ылау

   ? т к е н   с а б а ? т ы  ? а й т а л а у, б е к і т у  с ? р а ?т а р ы :

 1. ?ткен саба?та а?ынны? ?андай ?ле?дері ?тілді ? (Жат?а айту.)
 2. Б?л ?ле?дерді? жазылу себептері неде ?
 3. Неліктен осылай ?ткір жазыл?ан ? Б?гінгі к?нмен ?андай байланысы бар ?
 4. Адам болуды? Абай ?сын?ан ал?ы шарттары ?андай ?
 5. Адам бойында?ы мінез-??лы?ты саралап к?рсетуді? сыры неде ?
 6. Б?л ?ле?дерден ал?ан та?ылымымыз ?андай ?

Жа?а саба?ты хабарлау.

а) С а б а ? т ы ?  м а ? с а т ы н   ? о ю.

Бала к?нінен бойына сі?ген ?з хал?ыны? ауыз ?дебиетінен, шы?ыс пен батысты? а?ындарыны? поэзиясын, жекелеген философтары мен ойшылдарыны? е?бектерін о?ып, ?ылымынан мол білім алып тере? ме?герген Абай ?з ортасыны? сол елдермен салыстыр?анда білімді, ?ылымды, заман?а сай ?нерді ме?геруде ?лде?айда артта ?ал?анды?ын а??арды.

            ?нер атаулыны? ішіндегі к?рнектісі де, ?асиеттісі ?ле?ні? ?адірін кетірушілікті к?рді. А?ынды? ?нерді? жете ба?аланбай келуіні? себептерін ашты. ?лтты?-?о?амды? сананы оятуда поэзияны? ??діреті к?ш екенін ??ынды. ??ынды да а?ын?а да, ?ле?ге де жо?ары талап ?ойды.

            ?ле?мен ?ле? ?неріні? теориясын жасады. А?ынды? пен ?ле?ні? эстетикалы? ?уаты мен ??діретін саралап берді. Б?л ?аза? топыра?ында?ы б?рын-со?ды болма?ан, ты? ?ылыми т?жырым еді.

А?ынды? туралы, ?ле? туралы Абай жаса?ан б?л т?жырым кейінгі а?ындар ?шін б?лжымас ?лшем болды.

«?ле?-с?зді? патшасы…» ?ле?імен саба? басталады.

 ?ле?ді м?нерлеп о?ыту. ?здеріне ?на?ан тарма?тар мен шума?тарды аны?тап, со?ан ?атысты ?з ойларын білген д?рыс.

Абайды? т?жырымды ойларын ашу ?шін ?ойылатын с?ра?тар:

 1. Абай ?ле?ге ?андай талаптар ?ояды ? (1-3 шума?)
 2. Абай неліктен «?ле?- с?зді? патшасы, с?з сарасы дейді ? «
 3. Абай б?рын?ы билерді, а?ындарды неліктен сынайды  ? (4-8 шума?)
 4. Абай ?зіні? ма?сатын ?алай т?сіндіреді ?                   (9-13 шума?)

 » Біреуді? кісі ?лсе ?аралы ол » ?ле?іне де осылай то?талады.

 1. ?ле? с?зді? адам ?міріндегі орны туралы а?ын не айтады?

   Неліктен ?                                                              (1-3 шума?)

2. ?ле? жайлы айт?ан ке?есінен нені ??у?а болады ?

   ?мірмен ?аншалы?ты байланысты? Себептері неде?    (4-9 шума?)

 1. ?зіне дейінгі а?ындарды сынауыны? себебі неде ?       (10 шума?)

4.  А?ын ?з алдына ?андай ма?саттар ?ояды ?                (11 шума?)

            Осы екі ?ле?ді кезектестіріп о?ыту ар?ылы мазм?нын ме?герте отырып, а?ынны? пікір ?ндестігіні? бірімен-біріні? ?ласып, тере?деп ке?ейе беретіндігіне о?ушыларды? к?здерін жеткізу. Т?сінгендерін ?з пікірлерімен ?орыта ??гімелету ар?ылы  ?ле? ?неріні? ?о?амды? сипатыны? к?штілігіне назар аударт?ан ж?н.

?леуметтік м?ні зор м?селелерді жырлау ар?ылы а?ынды? ?нерді? жеке адамды? болмысты ?алыптастыру ар?ылы ?лтты? сананы  ояту, жетілдіруде зор рухани ??діретке ие екендігіне то?талу керек.

            Орысты? ?дебиет сыншысы В. Г. Белинскийді? «Поэзия-?мірді? м?ні жар?ын с?улесі…» деген пікіріні? ?зі ?ле?ді талдаудан, т?сінуден  ту?анды?ын д?лелге келтіру.  Поэзияны? ежелден халы? т?рмысымен, ?о?ам дамуымен ты?ыз байланысты екенін  ?р д?уірде ?мір с?рген а?ын-жырауларды? ?ле?дерінен ?зінділер келтіре отырып, солардан ?ал?ан озы? ой-пікірлерді Абайды? кемел ме?геріп, ?орыта білген даналы?ына о?ушыларды? к?здерін жеткізу.

?) ? д е б и е т  т е о р и я с ы. ? л е ? н і ?   т і л і н е  т о ? т а л у.

   Осы ?ле?дегі Абай ?олдан?ан с?з ?рнектерін талдап к?рсету ар?ылы ана тіліні? с?з байлы?ына, к?ркемдік ж?не к?п ?ырлылы? сипатына назар аударту керек.

  «С?з ?нері с?йлеу емес, с?збен сурет салу» деген М.?уезовті? ?анатты с?зін д?лелге келтірген д?рыс.

Ауыстыру (метафора)

?ле? — с?зді? патшасы, с?з сарасы…

Ауыстыру дегеніміз сырт?ы, не ішкі ??састы?ына ?арап біріні? орнына екіншісіні? ?олданылуы, бір н?рсеге екінші бір н?рсені балап к?рсету. Ауыстыратын н?рсені? де, ауыстырылатын н?рсені? де б?л тарма?та ?атар т?р?анды?ына назар аударту.

Алмастыру (метонимия)

д?ние есігі — ?мірге келу.

К??ілін ашу — ой салу.

Ж?регі жаралы — ?ай?ылы.

Тілін безеп, жанын жалдау— ?тірік ма?тап, жа?ыну?а салыну.

Кісімсінген білімсіз — білігі кем адам.

Жа?сылардан ?рнек ?ал?ан — ертедегі білімді адамдар.

Алмастыру дегеніміз екі н?рсені? алмастырылып, біріні? орнына екіншісіні? ?олданылуы, бірі ар?ылы екіншісін ??тыру.

Эпитет

тере? ой, тере? ?ылым, жат ел, зарланып ?нге салу, т?тті с?з,

    т?зу ма?ына, ойлы жас жігіттер.

Эпитет дегеніміз н?рсені? к?ркем бейнесін к?рсету ?шін ?олданылатын с?з.

Те?еу

… ескі бише, ескі а?ынша, ?тірік пен ?секті ж?ндей сабау

Те?еу дегеніміз затты? не н?рсені? айры?ша белгісін к?рсету ?шін екінші бір затпен салыстыру. -ша,-ше,-дай,-дей,-тай-,тей,-дайын, -дейін,-тайын,-тейін ж?рна?тарыны? зат есімге жал?ануы ар?ылы жасалады.                    

ІІ. Жа?а саба?ты игеру сапасын тексеру с?ра?тары.

 1. Абай ?ле?, а?ынды? ?нер туралы ?андай т?жырымдар жасады ?
 2. Абайша айт?анда ?ле? ?андай, а?ын ?андай болуы керек ?
 3. ?ле?ні? адам ?міріндегі орны туралы Абай не дейді ?
 4. Осы ?ле?дер ар?ылы к?рінетін Абайды? ?з бейнесі ?андай?

?ІІІ. ?тілген жа?а саба?ты ?орыту.

Осы талдан?ан ?ле?дерінен о?ушыларды? ал?ан білімдерін тексере отырып, Абайды? ?зі ?мір с?рген заманда к?ргені мен т?йгенін ?ле?мен жазып кеткенін, ?ле? ?неріні? адам ?міріндегі  орнын т?жырымдап, ?лтты? ой-сананы? ?суіне, поэзияны дамыту?а ?ос?ан ?лесін талдап к?рсету керек. А?ын тек ?й?ас?а ??рыл?ан ?ле? шы?арушы емес, ?о?амды? сананы? ?суіне, адамды? болмысты? ?алыптасуына ы?пал етуші  с?з ?неріні? ?ас  шебері бола білгенде ?ана шын а?ын деген ат?а ие болатынды?ына о?ушылар?а ??ындыру.

Саба? со?ында Т.Айбергеновті? «А?ын «?ле?ін, М.Ма?атаевты? «Поэзия» ?ле?деріні? бірін  м??алім ?зі жат?а, м?нерлеп о?ыса саба?ты? ?серлілігі, эмоциялы? к?ші еселене т?сетіні с?зсіз.

А?ын боп ??мыр кешу о?ай деймісі?, ?ара?ым,

Аузында ж?ру б?л ?зі сызда?ан барлы? жараны?…

(Саба? о?ушы ?шін тек ?ылыми білім алу с?ті ?ана емес, о?ан рухани да, моральды?  т?рбие беретін ж?не жа?ымды к??іл к?йге б?лейтін жауапты с?т екенін м??алімні? ?мытпа?аны ж?н. Б?л та?ырыпта саба? ?ткізе отырып, ?дебиетші м??алімні? ?зі де сондай бір ?анаттан?ан ша?ты басынан ?ткізері ха?. Саба? беру — м??алімні? шы?армашылы? махаббатпен е?бектенуі.)

ІХ.?йге тапсырма:

а)  ?тілген екі ?ле?ді о?ып, м?нерлеп жаттап келу.

?)  А?ындарды? ?ле?дерінен жаттау ж?не «Поэзия ж?не ?мір»,    

    «А?ынды? деген…» та?ырыптар?а ша?ын  шы?арма  жазу.

б) А?ынды? ?абілеті бар балаларды? ?здері ?ала?ан та?ырыптарда ?ле?

   жазып келуін с?рау.

Х. О?ушы білімін ба?алау.

  Саба??а белсенді ?атысып, пікір айт?ан о?ушыларды? е?бегін атап   айтып ба?а ?ою. Саба?ты ая?тау.

?аратал ауданы

Л.Т Жа?сыбаева

№13 орта мектебі жанында?ы интернатымен

Просмотр содержимого документа

«Абайды? с?з ?неріне, а?ынды??а к?з?арасы. «?ле?-с?зді? патшасы…», «Біреуді? кісісі ?лсе…» »

 • Абай ??нанбаев – ?аза? хал?ыны? ?лы классик а?ыны, а?артушы демократы, ?лтымызды? рухани ма?танышы. Абай ?з ауылында арабша хат таны?аннан кейін, он жасында Семей ?аласында?ы Ахмет Ризаны? медресесінде 3 жыл о?иды. О?у?а зерек, ??ымтал Абай діни саба?тармен ?оса ?з бетінше араб, парсы тілдерін ?йреніп, шы?ыс классиктері: Низами, Са?ди, Хафиз, Науан, Физули е?бектерімен танысып, та?ылым алады.
  Абай а?ыл-ой санасы толыс?ан ша?ында ел билеу ісінен аула?танып, а?ынды? ?нер жолына т?седі. ?з бетінше шы?ыс, батыс, орыс елдері а?ындарыны?, ойшыл о?ымыстыларыны? е?бектерін о?ып, білімін толы?тырады. 1870 жылдарда Петербургтен айдалып келген революционер Михаэлиспен танысып, дос болады. Михаэлис Петербург университетіні? студенті, Чернышевскийді? жолын ?уушы, демократ-революционер еді. Михаэлис ар?ылы Абай айдауда?ы орыс демократтары: доктор Долгополовпен, таби?ат зерттеушісі, тарихшы Леонтьевпен танысады. Солар ар?ылы ол орысты? белгілі а?ын-жазушылары: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Салтыков-Шедрин, Некрасов; сыншыл, ойшыл-демократтары Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов; Батыс Еуропа а?ындарымен: Гёте, Байрон, философ ойшылдарынан: Спенсор, Спиноза, Дарвин, т. б. е?бектерімен танысып, т?лім-т?рбие алады.
  Перевод
  Абай Кунанбаев – великий классический поэт казахского народа, педагог демократов, духовная гордость нашего народа. Абай получил образование в деревне Ахмет Реза в Семипалатинске в возрасте десяти лет после того, как в течение трех лет он получил арабское письмо в своей деревне. Изучая арабский и персидский языки, изучая арабский и персидский языки, он познакомится с восточными классиками: Низами, Сагди, Хафиз, Науан и Физули.
  Во время психического заболевания Абая страна дрейфовала в поэтический способ танцевать. Он самостоятельно читает и воспитывает произведения поэтов, мыслителей, ученых восточных, западных и российских стран. Революционер, который был сброшен из Петербурга в 1870-х годах, был дружелюбным и знаком с Майклом. Михаил был демократическим революционером в Петербургском университете, предателем Чернышевского. Майкл знаком с российскими демократами в битве Абая: доктор Долгополов, натуралист, историк Леонтьев. Через них он известен как русские поэты-писатели: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Салтыков-Шедрин, Некрасов; критики, мыслители Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова; С западноевропейскими поэтами: Гете, Байрон, философские мыслители: Спенсер, Спиноза, Дарвин и другие. познакомиться с его трудами и научить их

 • Абай (Ибра?им) ??нанбаев.
  (1845-1904)
  Абай ?аза?ты? ?лы а?ыны, композитор, философ, ?аза? жазба ?дебиетіні? негізін ?алаушы, оны? ал?аш?ы классигі.
  ?кесі ??нанбай ?скенбай?лы бай, би ж?не ?аза? руларыны? ішіндегі беделді адамдарды? бірі бол?ан. ??нанбай ?ар?аралы дуаныны? а?а с?лтаны бол?ан.
  ??нанбай діншіл бол?ан. М?сылман дініні? ы?палын к?шейту ма?сатын к?здеп Орта Азияны? діндар ?ожаларын, татар молдаларын ?арама?ында?ы ауылдар?а тарат?ан. Оларды? балаларын м?сылманша о?ыт?ан. ?з ауылында ?абит?ан деген молданы ?стап, Абайды да о?ыт?ан. Абайды? саба??а зеректігін бай?а?ан со?, ?кесі Семей ?аласында?ы м?сылман имамы Ахмет Ризаны? медресесіне берген. Ол дін саба?тарына тарих, поэзия, математика, философия сия?ты д?ние тану п?ндерін араластыра о?ытуды ?ажет к?ретін а?ымны? ба?ытын ?ста?ан адам бол?ан. Абай б?л медреседе 4 жыл о?ы?ан кезінде араб, иран ж?не Орта Азия ?дебиеті классиктеріні? шы?армаларымен жа?сы танысады. ?зі ?лгілерінен ?йренген. Абайды? жазу ж?мысында ?лгі еткені 19-шы ?асырда?ы орыс ?дебиеті бол?ан. Абай Семейдегі медреседен кетер алдында ?ш айдай орысша о?ы?ан, осы тілде аздап жаза ж?не с?йлей білген. Еліне ?айт?аннан кейін де Семеймен ?атынасын ?збеген. Семейге саяси к?з?арастары ?шін жер аударыл?ан, орыс о?ымыстылары Н.И.Долгополов ж?не Е.П.Михаэлиспен танысып, орысша білімін терендете т?суге ж?рдем ал?ан. Абай Семейге келіп, айлап жатып Гоголь атында?ы кітапханадан к?п кітаптар о?ы?ан ж?не ауылына да алып кетіп о?итын бол?ан.
  Абай д?ние ж?зіні? бас?а да ?алымдары мен жазушыларыны? е?бектерін о?иды. Мысалы, Ежелгі Грецияны? ата?ты ?алымы Аристотельді? философиялы? ж?не ?деби шы?армаларымен толы? таныс?ан. Ата?ты данышпан Сократты? да шы?армасын б?лген.
  Абай В.Г.Белинскийді? е?бектерін ?натып о?ы?ан. А.С.Пушкин шы?армаларын о?ып, ?лгіге тарт?ан.
  «Евгений Онегин» романынан ?зінділер аударды «Амал жо?, ?айттым білдірмей» / «Татьяна хатына»/ ?нін шы?арды. Сондай-а? И.А.Крылов, М.Ю.Лермонтов, И.Гете шы?армаларынан да аударды.
  Абай ?аза?ты? ?н-к?й творчествосын жете білген. Біржан сал, А?ан сері, Т?ттімбет, Жаяу М?са сынды халы? композиторларын ерекше ба?ала?ан. ?зі «Айттым с?лем ?алам?ас», «С?р?ылт т?ман», «?ара??ы т?нде тау ?ал?ып» та?ы бас?а ?ндер шы?ар?ан.
  Абай «Атаны? баласы болма, адамны? баласы бол» деп, жалпы адамзатты т?гел с?йетін, гуманизм биігіне ша?ырады.
  Перевод
  После возвращения в страну под семипалатинском сообщения во главе. Ссыльный в семипалатинск за политические взгляды, русские ученые Н.И. Е и Долгополов.П. Ознакомиться с Михаэлиспен, русско получения знаний поступить в терендете помощи. Абай Семей, обучающихся в деревню уехал и больше читал книги лежа месяцами в библиотеки имени Гоголя.
  Ученые труды других писателей, читает абая и мира. Например, знаменитый ученый Древней Греции Аристотель философские и литературно ознакомления с произведениями. Социологический анализ современных социальных процессов в б?лген гений знаменитого произведения.
  В Абай.Г. Читал труды Белинскийді? подобных средств. А.С. Читать произведения пушкина, образец отказа от.
  «Евгений Онегин» отрывки из романа обратил «без Подхода, без наблюдения за птицами» / «письма Татьяны»/ песню. Также И. А.Крылова, М. Ю. Лермонтова, И. Из произведений Гете тоже обратил внимание.
  Абая, казахская музыка] детально знал. Биржан сал, Акан сери, Таттимбета, Жаяу Мусы, как особо ценится народных композиторов. «Айттым с?лем ?алам?ас», «Стальной туман», «горные вершины Темной ночью» и другие, выпущенные песни.
  Абая «сын Деда мороза-не радуйся, будь сыном человека», что любит все человечество в целом, призывает к высотам гуманизма.

 • Составьте эссе на казахском на тему абай кунанбаев

  Ответы:

  Абай (Ибра?им) ??нанбаев ??нанбай?лы (1845-1904) — а?ын, а?артушы, жазба ?аза? ?дебиетіні?, ?аза? ?деби тіліні? негізін ?алаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси ?айраткер, либералды білімді ислам?а таяна отырып, орыс ж?не еуропа м?дениетімен жа?ындасу ар?ылы ?аза? м?дениетін жа?артуды к?здеген реформатор. Абай а?ынды? шы?армаларында ?аза? хал?ыны? ?леуметтік, ?о?амды?, моральды? м?селелерін ар?ау еткен.Абай Шы?ыс пен Батыс м?дениеті мен ?ркениетін жетік білген. Бір?атар ?лем ойшылдарыны? е?бектерімен жа?сы таныс бол?ан. Философиялы? трактаттар стилінде жазыл?ан «?ара с?здері» – та?ырып ау?ымдылы?ымен, д?ниетанымды? тере?дігімен, саяси-?леуметтік салма?тылы?ымен ??нды.Орта ж?зді? Ар?ын тайпасыны? Тобы?ты руынан шы??ан билер ?улетінен. ?кесі ?скенбай?лы ??нанбай ?з заманында?ы ата? да??ы алыс?а кеткен адамдарды? бірі бол?ан. Патша ?кіметі XIX ?асырды? ортасында?ы бір сайлауда оны ?ар?аралы ауданыны? а?а с?лтанды?ына бекіткен. Шешесі ?лжан Орта ж?зді? Ар?ын тайпасынан ?аракесек руыны? шешендікпен, тап?ырлы?, ?зіл ?жуамен аты шы??ан шаншарларды? ?ызы «Абай» деп жас Ибра?имді анасы ?лжан еркелетіп ата?ан. Содан бері б?л есіммен Абай тарих?а енді.?ыс?аша шолуОсындай текті ортадан шы??ан ??нанбай мен ?лжаннан ту?ан т?рт ?лды? бірі Абай жастайынан а? ерекше ?абілетімен, а?ылдылы?ымен к?зге т?седі. Бала?а сыншы ?кесі осы баласынан ?атты ?міт етеді. ?кесі оны? зеректігін бай?а?аннан кейін, 10 жас?а тол?ан со? Семейдегі Ахмет Риза медресесіне береді.Медреседе т?рт жыл о?ы?аннан кейін, о?удан шы?арып алып, ?асында ?стап, ел бас?ару ісіне баули бастайды. ?кесіні? т??ірегінде ел жа?сыларымен араласып, ?з хал?ыны? рухани м?дениет ж?йелерімен жете танысады. ?зі билер ?лгісінде шешен с?йлеуге т?селеді. ?тымды с?зімен, ?діл билігімен елге танылып, аты шы?ады. К?п ?замай, жетпісінші жылдарды? бас кезінде ?о?ыр К?кше дейтін елге болыс болады. Билікке араласып, біраз т?жірибе жина?та?аннан кейін ол халы? т?рмысында?ы к?ле?келі жа?тар?а с?уле т?сіруге к?ш салып ба?ады. Біра? онысынан п?лендей к??іл тоятындай н?тиже шы?ара алмайды. Сонды?тан хал?ына пайдалы деп тап?ан істерін к?ркем с?збен, ?сіресе, ?ле?мен насихаттама? болады. Абай бір жа?ынан шы?ыс классиктері Низами, Са?ди, ?ожа Хафиз,Науаи, Физули, Ж?ми та?ы бас?аларды о?ыса, екінші жа?ынан А. С. Пушкин, А.И. Герцен, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.А. Некрасов, М.Ю. ,Л.Н. Толстой, И.А. Крылов, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Н.Г. Чернышевский м?раларын о?ып, тере? таныс бол?ан, Батыс ?дебиетіненГете, Дж. Байрон сия?ты а?ындарды о?ып, Дрепер, Спиноза, Спенсер, Льюис, Дарвин сынды ?алымдарды? е?бектерін зерттейді.

 • Юноша сразу же попал в самую гущу сложных интриг. Тяжбы решались не царским судом, а на основе веками существовавшего обычного права казахов. Вращаясь в кругу изощренных вдохновителей межродовой борьбы, наделенный от природы недюжинными способностями, Абай постигает тончайшие приемы ведения словесных турниров, где оружием служили отточенное красноречие, остроумие и изворотливость.
  Обращаясь к казахской народно-речевой культуре, еще в юношеском возрасте Абай научился высоко ценить значение выразительного поэтического слова и, сумев стать мастером виртуозной ораторской речи, заслуженно стяжал себе славу красноречивого, остроумного оратора. Если Кунанбай и люди его круга обращались к авторитету своих предков — родовых старейшин, и хранили в памяти только их речи, приговоры и афоризмы, то Абай, наперекор отцу тянувшийся к общению с народными, певцами,-.знал почти всех своих предшественников —. поэтов, акынов и участников «айтысов», выступавших перед народом в борьбе за поэтическое первенство.

  Поэтическая жизнь творца

  Рано пробудившийся интерес к классической поэзии Востока породил первые подражательные стихи Абая. Обращение к традиции казахской народной поэзии сделало его новые стихи оригинальными и индивидуально-самобытными. В этих стихах уже наметился будущий самостоятельный облик поэта, творчество которого глубокими корнями уходит в народ. По свидетельству многих своих современников, Абай начал сочинять стихи (в виде импровизаций и песен-посланий) очень рано, с двенадцатилетного возраста, поэтому его поэзия этого периода дошла до нас далеко не полностью.
  Вместе с небольшим количеством юношеских стихов поэта мы находим только ряд упоминаний об отдельных забытых и утерянных произведениях. Так, известны лишь начальные строки стихов, посвященных любимой им девушке Тогжан. Только в. устной прозаической передаче сохранился «айтыс» молодого Абая с девушкой-акыном Куандык.
  Слабое развитие письменности в тогдашнем Казахстане обусловило и отсутствие писем, мемуаров, записей современников, которые помогли бы сохранить юношеские стихи Абая и осветить его биографию. Немалое значение при этом имело и отношение к поэту вообще, характерное для феодально-байской среды того времени.
  Если народ с глубоким уважением относился к поэтическому творчеству и высоко чтил звание акына, то родовитые баи с самодовольной гордостью говорили: «Слава богу, из нашего племени не выходило ни одного баксы и акына». Этим презрительным отношением знати к званию поэта и объясняется то, что в родных аулах Абая не сохранилось ни его ранних произведений, ни даже рассказов о его поэтической деятельности ранней поры. И сам Абай под влиянием таких взглядов на поэтическое творчество часто выдавал свои стихи того времени за стихи своих молодых друзей.
  Втянутый насильно в родовые распри, Абай не мог примириться с несправедливостью и жестокостью отца и часто шел вразрез с интересами и стремлениями Кунанбая, вынося справедливые и беспристрастные решения по многим делам. Кунанбаю были не по душе новые повадки сына и то, что друзей и советников Абай искал себе в народе, среди простых, но мудрых и честных людей, и то, что Абай уже многие годы тяготел к русской культуре.
  Между хитрым властным отцом и правдивым, непокорным сыном все чаще происходили серьезные споры и стычки, угрожающие со временем кончиться прямым разрывом. Этот разрыв и совершился, когда Абаю было — двадцать восемь лет.
  Теперь Абай мог определить дальнейшую свою деятельность по велению собственного разума. Прежде всего он вернулся к изучению русского языка, прерванному в детстве. Его новыми друзьями стали акыны, певцы-импровизаторы, талантливая казахская молодежь, по преимуществу незнатного рода, и лучшие представители русской» Интеллигенции того времени, с которыми,он встречался в Семипалатинске. На тридцать пятом году жизни Абай вновь возвращается к поэзии.
  Но стихи и этого периода он все еще распространяет под именам их друзей. Только летом 1886 года, когда Абаю минуло-уже сорок лет; написав прекрасное стихотворение «Лето», он впервые решился поставить под ним свое имя.
  Остальные двадцать лет жизни Абая прошли в необычайно содержательной, напряженной творческой поэтической деятельности. В течение десяти-двадцати лет Абай (уже зрелый культурный человек) .изучает народное творчество и поэтическое наследие восточных поэтов и главным образом русскую классическую литературу. В годы зрелости Абай окончательно разочаровался е нравах и морали феодально-родовой среды.
  В юности невольный участник бесконечных межродовых раздоров и распрей, разжигаемых главами родов, Абай теперь отчетливо увидел всю пагубность этой родовой борьбы,, всю неимоверную тяжесть ее для народа и начал понимать истинный смысл раздоров, искусственно разжигаемых царизмом, проводившим свой принцип «разделяй и властвуй». Он понял, что управители, бии (судьи) и старшины — это ставленники колонизаторской царской власти. Глубоко задумывается Абай над судьбами своего народа, терзается мыслью об участи темной, угнетаемой» и. бесправной народной массы.

 • Абай (Ибра?им) ??нанбай?лы (1845-1904) — а?ын, жазушы, ?о?ам ?айраткері, ?азіргі ?аза? жазба ?дебиетіні? негізін салушы, либералды білімді ислам?а таяна отырып, орыс ж?не еуропа м?дениетімен жа?ындасу ар?ылы ?аза? м?дениетін жа?артуды к?здеген реформатор.
  Абай 10 тамыз 1845 ж. ?азіргі Семей облысыны? Шы??ыс тауларында ?ар?аралыны? а?а с?лтаны ??нанбайды? т?рт ?йеліні? бірінен ту?ан. Орта ж?зді? Ар?ын тайпасыны? Тобы?ты руынан шы??ан билер ?улетінен. ?кесі ?скенбай?лы ??нанбай ?з заманында?ы ата? да??ы алыс?а кеткен адамдарды? бірі бол?ан. Патша ?кіметі XIX ?асырды? ортасында?ы бір сайлауда оны ?ар?аралы ауданыны? а?а с?лтанды?ына бекіткен. Шешесі ?лжан орта ж?зді? Ар?ын тайпасынан ?аракесек руыны? шешендікпен, тап?ырлы?, ?зіл ?жуамен аты шы??ан шаншарларды? ?ызы «Абай» деп жас Ибра?имді анасы ?лжан еркелетіп ата?ан. Содан бері б?л есіммен Абай тарих?а енді.
  Осындай текті ортадан шы??ан ??нанбай мен ?лжаннан ту?ан т?рт ?лды? бірі Абай жастайынан а? ерекше ?абілетімен, а?ылдылы?ымен к?зге т?седі. Бала?а сыншы ?кесі осы баласынан ?атты ?іт етеді. Сонды?тан да ол абайды медреседе т?рт жыл о?ы?аннан кейін, о?удан шы?арып алып, ?асында ?стап, ел бас?ару ісіне баули бастайды. ?кесіні? т??ірегінде ел жа?сыларымен араласып, ?з хал?ыны? рухани м?дениет ж?йелерімен жете танысады. ?зі билер ?лгісінде шешен с?йлеуге т?селеді. ?тымды с?зімен, ?діл билігімен елге танылып, аты шы?ады. К?п ?замай, жетпісінші жылдарды? бас кезінде ?о?ыр К?кше дейтін елге болыс болады. Билікке араласып, біраз т?жірибе жина?та?аннан кейін ол халы? т?рмысында?ы к?ле?келі жа?тар?а с?уле т?сіруге к?ш салып ба?ады. Біра? онысынан п?лендей к??іл тоятындай н?тиже шы?ара алмайды. Сонды?тан хал?ына пайдалы деп тап?ан істерін к?ркем с?збен, ?сіресе, ?ле?мен насихаттама? болады. Орыс ?дебиетімен танысуы к?п ы?пал етеді.

 • Абай бала кезінде ширак, пысы? болма?анымен, елдегі шешен, а?ын, ертегішілер ??гімесін тез ??ып алатын зеректігімен, ынталылы?ымен ерекшеленген, Шортанбай, Дулат, Б??ар жырау, Марабай, Ш?желерді ты?дап ?скен. Анасы ?лжан да шешен бол?ан, с?з ?адірін білетін ортада ?скен кісі. Оны? а?асы (?кесі Т?рланны? інісі) Тонтайды? ?лерінде кожа-молдалар?а карап: “Жазыла-жаэыла ?ожа-молдадан да ?ят болды, енді ?лмесек болмас”,—дегені халы? аузында м?тел болып кеткен. ??нанбай кажыны?да ке?інен тол?ап с?йлер тере?дігі, ?з т?стастарыны? ?ана емес, шетелдік саяхатшыларды? да назарына іліккен; ??нанбай ?ажы “Ескітам” деген ?оныстан медресе салдырып, ?зіні? ж?не туыстарыны? балаларын окыт?ан. Абай сегіз жасында ?уелі сол “Ескітам” медресесінде д?ріс алып, ауыл молдасы ?абит-ханнан о?ы?ан. ?кесі онын зеректігін бай?а?аннан кейін, 10 жас?о тол?ан со? Семейдегі Ахмет Риза медресесіне береді. Онда 3 жыл окы?ан, Медресені? ?шінші жылында ол осы ?алада?ы “Приходская школа?а” да ?осымша т?сіп, онда 3 ай орысша о?иды. Б?л т?ста М.О. ?уезовті? “?зі т?стас ?лкен-кіші балаларды? барлы?ынан сона??рлым зейінді, ??ымтал ж?не ерекше ы?ыласты бол?ан. Д?рісте арабша кітапты молдасыны? бір окып, бір-а? рет т?рікшеге аударып берген с?здерін кі-тапка ?арамай жат?а айтып шы?а алатындай зерек бола-ды. Сонымен д?ріс ?стінде о?ылатын саба?тарды ??ып білу Абай?а ?зге балалардан ана??рлым о?ай тиген. К?п уа?ытын алма?ан. Сонды?тан барлы? артыл?ан уа?ытын Абай ?з бетімен ?зі с?йген кітаптарын о?у?а ж?мсап, к?п ізденуге салынады. …О?у?а кірген со?-ак, тез есейіп, ілім ?у?ан кісіні? калпына о?ай т?сіп кеткен. О?ы?ан кітапты? к?біне сынмен карай білетін, сезімді окушы бола баста?ан. ?зіні? ?бден с?йіп, тандап о?ы?ан ірі акындары болады. … Сол бала к?нінде жатта?ан кейбір ?ле?дері ?л?айып, к?рілікке жеткен уа?ытына шейін есінен шы?па?ан, ?мы-тылма?ан” деген т?жырымы болаша? ?лы а?ынны? калып-тасу кезе?ін ай?а?тайды. Абай бір жа?ынан шы?ыс классиктері Низами, Са?ди, ?ожа Хафиз, Науаи, Физули, Ж?ми, та?ы бас?аларды о?ыса, екінші жаганан А.С. Пушкин, А.И. Герцен, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.А. Некрасов, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, И.А. Крылов, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенов, Н.Г.Чернышевский м?раларын о?ып, тере? таныс бол?ан, Батыс ?дебиетінен Гете, Дж. Байрон сия?ты а?ындарды о?ып, т?рлі ?ылым салалары бойынша зертгеулер ж?ргізілді. Есейген ша?ында, осы ?зі о?ы?ан философ, а?ын, ?алымдармен те? д?режеде пікір таластырып, оларды? ішінен ірі а?ындарды? ?зіне ?сері бол?ан кесек туындыларын ?аза? тіліне аудар?ан. Аудар?ан ?ле?дері к?ркемдік жа?ынан негізгі н?с?асымен те? т?сіп, кейде асып та жатады. ??нанбай Абайды? ?зге балаларынан ерекше зеректігін ерте сезіп, оны ?рі карай о?ытпай кайтарып алып, ел ісіне араласу?а баулиды. С?йтіп 13 жаста?ы Абай ?ке ы?палымен ?кімшілік-билік ж?мыстарына араласады. Ол ?ке касында бол?ан жылдарда ?аза? даласында?ы ?леуметтік ?мір ?айшылы?тарын жан-жа?ты тани т?седі. Патша ?кметіні? отаршылды? саясаты мен пара-?ор орыс ?кімдеріні?, жергілікті жарамса? болыстар ?рекеттеріні? халы? та?дырына кеселді, зияндылы?ын ай?ын т?сініп, со?ан карсы батыл ?имылдар жаса?ан. Алайда оны? тамыры тере?де жат?анын, отарлау ж?йесіні? бел алып, елді? к?рсауда ?ал?анын сезіп к?йзелген. Патша ?кіметіні? отаршылды? саясаты мен оны? аярлы?ын т?сінбей ?зара ?ым-?и?аш айтыс-тартыска т?скен, танымы таяз болыстар мен ел билеушілеріне ?арсы к?ресуге бел бу?ан Абай болыс сайлауына т?сіп, же?іп шы?ады. 1875 — 78 ж. ?о?ыркекше еліне болыс болады. Б?л жылдары ез ?олында?ы билікті пайдаланып, ?ділдік таразысын те? ?стау?а к?ш салды. Абай кейіннен, 1886 ж. Е.П. Михаэлисті? ?сынысымен, Семей облысты? статистика комитетіні? толы? м?шесі болып сайланды. Абай 1880 ж. И. Долгополов, А. А. Леонтьевпен танысып, олармен ты?ыз ?арым-?атынаста бол?ан. Абай ел ісіне аралас?ан жылдары?да ?ділеттілгімен, білімділігімен к?рініп, халы? арасында беделі ?седі.”

 • Абай (Ибра?им) ??нанбаев.
  (1845-1904)
  Абай ?аза?ты? ?лы а?ыны, композитор, философ, ?аза? жазба ?дебиетіні? негізін ?алаушы, оны? ал?аш?ы классигі.
  ?кесі ??нанбай ?скенбай?лы бай, би ж?не ?аза? руларыны? ішіндегі беделді адамдарды? бірі бол?ан. ??нанбай ?ар?аралы дуаныны? а?а с?лтаны бол?ан.
  ??нанбай діншіл бол?ан. М?сылман дініні? ы?палын к?шейту ма?сатын к?здеп Орта Азияны? діндар ?ожаларын, татар молдаларын ?арама?ында?ы ауылдар?а тарат?ан. Оларды? балаларын м?сылманша о?ыт?ан. ?з ауылында ?абит?ан деген молданы ?стап, Абайды да о?ыт?ан. Абайды? саба??а зеректігін бай?а?ан со?, ?кесі Семей ?аласында?ы м?сылман имамы Ахмет Ризаны? медресесіне берген. Ол дін саба?тарына тарих, поэзия, математика, философия сия?ты д?ние тану п?ндерін араластыра о?ытуды ?ажет к?ретін а?ымны? ба?ытын ?ста?ан адам бол?ан. Абай б?л медреседе 4 жыл о?ы?ан кезінде араб, иран ж?не Орта Азия ?дебиеті классиктеріні? шы?армаларымен жа?сы танысады. ?зі ?лгілерінен ?йренген. Абайды? жазу ж?мысында ?лгі еткені 19-шы ?асырда?ы орыс ?дебиеті бол?ан. Абай Семейдегі медреседен кетер алдында ?ш айдай орысша о?ы?ан, осы тілде аздап жаза ж?не с?йлей білген. Еліне ?айт?аннан кейін де Семеймен ?атынасын ?збеген. Семейге саяси к?з?арастары ?шін жер аударыл?ан, орыс о?ымыстылары Н.И.Долгополов ж?не Е.П.Михаэлиспен танысып, орысша білімін терендете т?суге ж?рдем ал?ан. Абай Семейге келіп, айлап жатып Гоголь атында?ы кітапханадан к?п кітаптар о?ы?ан ж?не ауылына да алып кетіп о?итын бол?ан.
  Абай д?ние ж?зіні? бас?а да ?алымдары мен жазушыларыны? е?бектерін о?иды. Мысалы, Ежелгі Грецияны? ата?ты ?алымы Аристотельді? философиялы? ж?не ?деби шы?армаларымен толы? таныс?ан. Ата?ты данышпан Сократты? да шы?армасын б?лген.
  Абай В.Г.Белинскийді? е?бектерін ?натып о?ы?ан. А.С.Пушкин шы?армаларын о?ып, ?лгіге тарт?ан.
  «Евгений Онегин» романынан ?зінділер аударды «Амал жо?, ?айттым білдірмей» / «Татьяна хатына»/ ?нін шы?арды. Сондай-а? И.А.Крылов, М.Ю.Лермонтов, И.Гете шы?армаларынан да аударды.
  Абай ?аза?ты? ?н-к?й творчествосын жете білген. Біржан сал, А?ан сері, Т?ттімбет, Жаяу М?са сынды халы? композиторларын ерекше ба?ала?ан. ?зі «Айттым с?лем ?алам?ас», «С?р?ылт т?ман», «?ара??ы т?нде тау ?ал?ып» та?ы бас?а ?ндер шы?ар?ан.
  Абай «Атаны? баласы болма, адамны? баласы бол» деп, жалпы адамзатты т?гел с?йетін, гуманизм биігіне ша?ырады.

 • Абай ??нанбай?лы -?лы а?ын.
  Абай ??нанбай?лы– ?аза?ты? ?лы а?ыны, композитор, философ, ?аза? жазба ?дебиетіні? негізін ?алаушы ж?не оны? ал?аш?ы классигі.
  Абай поэзиясы – ?аза? хал?ыны? ?лтты? ма?танышы. Тек ?ана Абай ?ле?дерінен ?аза? даласыны? таби?аты, ?аза? ?міріні? шынды?ы, ?аза? хал?ыны? сезім-сыры, арман-тілегі, ?лтты? ерекшелік ?асиеттері т?гел к?рініп, сезіледі.
  ?лы Абай есімі барлы?ымыз?а жа?сы таныс. Абай — ?лтты? ?дебиетімізді? классигі.Абай ?о?амымызды? ?лы т?л?асы десек ?ателеспейміз. Абай – данышпан, Абай – кеме?гер. Абай — ?дебиеттегі шебер аудармашы.
  Абай шын м?ніндегі жа?ашыл т?л?а. Ол ?амтыма?ан сала жо? сия?ты. Атап айтса? поэзия, ?нер, философия, тарих, музыка, этика, эстетика,педагогика,дін та?ы да бас?а салаларды ме?герген.
  Абайды? м?раты, Абай арманы,Абай ?ні адамды адамгершілік, кісілік жа?ынан жетілдіру ар?ылы ?о?амды жетілдіру, ілгері дамы?ан м?денетті елдер ?аатарына ?осу. ?лы ойшыл ?аза? хал?ыны? к?зін ашумен болды.
  Абай ?аза? хал?ыны? рухани ?лемін тере? ма?ыналы ?рі ?уендік ??рылымы жа?ынан да ыр?а??а ??рыл?ан романсты? сипатта?ы ?ле?дерімен байытты. Абай музыканы? ?зіне композитор болып атсалысты.Абай – ?ле? с?зді? патшасы. А?ынды? ?рнекті, ?уендік ?нерді, Абайдан асып ешкім бейнелей ал?ан жо?. Абай те?десі жо? а?ын, аса дарынды, дара ту?ан, ас?а? ойшыл философ, ?ай жа?ынан да ал?анда да жа?ашыл, д?ниеж?зілік м?дениет тарихынан ерекше орын ал?ан топжар?аны.

 • Окружающий мир напишите пожалуйста вот:
  лёгкие состоят из огромного количества ??икроскопических розовых лёгочных мешков — (………….). Цвет альвеолам придаёт тонкая сеть кровеносных сосудов — (…………………), которые их покрывают. Толщина капилляра не превышает диаметра клетки крови. При каждом вдохе по бронхиолам в альвеолы поступает порция чистого (…………).Из воздуха через стенки альвеол и сеть капилляров кислород переходит в кровь и разносится ею по всему (…………………………….). Когда кровь забирает из альвеол кислород, то взамен она отдаёт им свой (…………). А тот, оказавшись внутри альвеол, при выходе уходит из (…………………..).что такое
  Сократите дробь: а)1105/1326 б)836/2926 в)969/1235 г)1235/1326 д)969/1105 е)836/1235
  Каток работающий на укладке шоссе, оказывает на него давление 400 кПа. Площадь сопр??косновения катка с шоссе 0,12 м в квадрате. Чему равен вес катка? С дано умоляю!)
  Как читается эта формула по Физике P=Fm-Fa ?
  Упростить выражение развёрнуто плиз (3x-2)(3x+2)-(1+x)(x-1)
  Запиши слова чаща роща, щука, часы, туча чудо в том порядке, в каком даны звуковые м??дели
  Помогите, пожааааааааалуйста…… я вообще ничего не понимаю:( 🙁 🙁
  Складіть за схемами питальні речення.Прочитайте відповіді. ___ ___ ___? – Метелик жив н?? озері. ___ ___ ___ ___? – Метелик звернувся до хмар. ___ ___ ___ ___? – Він гостював у хмаринок.
  Помогите пожалуйста!!! В каком году написан стих “Пройдись по Пензенскому краю…” М??трены Смирновой? В учебнике нет!
  А)15!*7!/22!*3!
  б)5!-10!/5!

 • Некоторые экономические аспекты приватизации

  Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-03-05

  Поможем написать учебную работу

  Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой — мы готовы помочь.

  Предоплата всего

  от 25%

  Подписываем

  договор

  «Некоторые экономические аспекты приватизации»

  .

  Гладышев А. Н., д.э.н., профессор, академик Социальной Академии Наук, Бредихина О. М.

  Российская Федерация переживает сегодня один из наиболее сложных и болезненных периодов в своей истории. Происходят колоссальные изменения в облике общества. Вот уже около десяти лет идет смена экономической формации, сопровождающаяся появлением новых форм собственности и производственных отношений. Невиданными в мировой практике темпами осуществляется приватизация, в процесс которой, так или иначе, оказалось вовлеченным практически все население страны. Принимаются меры по развитию свободного предпринимательства и раскрепощению творческой инициативы трудящихся. Меняются представления людей об общественном устройстве государства и образе своей жизни, сходит со сцены командный метод управления социально-экономическими процессами.

  В этой связи вполне естественен вопрос: как переживается и воспринимается приватизация различными слоями населения, все ли здесь делается правильно? Понять это можно, только разобравшись в ее сути. Именно приватизация, ее темпы и масштабы создают новую экономическую и нравственную среду для формирования социальной надстройки общества. Она в значительной мере определяет рост объемов производства, его структуру и технико-экономические показатели, конкурентоспособность продукции и развитие рынка, размещение производства на территории Российской Федерации. Под воздействием приватизации формируются ресурсы, которые возможно направлять на социальные нужды населения.

  Условия, имеющиеся у России к началу приватизации, были гораздо более благоприятны, чем в странах Восточной Европы и, особенно в странах Ближнего Зарубежья. В их числе можно, прежде всего, назвать резкое снижение внешнеэкономической нагрузки, прекращение экономической помощи компартиям и поддержки «прогрессивных» сил многих стран (их задолженность России составляет десятки миллиардов долларов с небольшими возможностями возвращения). Сведено к минимуму финансирование многих, так называемых, «престижных» проектов, типа переброски стока сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан, огромные затраты на подъем экономики и культуры бывших братских союзных республик (почти со всеми бывшими союзными республиками Россия имела отрицательный экономический баланс).

  Особо следует отметить фактор сокращения военных расходов, поглощающих в СССР весьма значительную часть финансовых ресурсов топлива, энергии, металла, леса, строительных материалов, и отвлекающих от решения насущных задач науку, наиболее квалифицированные кадры. В результате всего этого значительная часть национального дохода могла быть направлена на потребление, существовал шанс не только сгладить неизбежные негативные последствия реформ, но даже хотя бы сохранить жизненный уровень населения. Необходимо было правильно и эффективно действовать.

  Переход большей части государственного имущества в частную собственность был осуществлен в предельно короткие сроки, сравнимые, пожалуй, со сроками коллективизации или индустриализации страны. На начало 1998 г., по данным Госкомстата России, из 2,7 млн. предприятий и организаций в России в частной собственности находилось 2,0 млн., т.е. 74 процента, а вместе с прочими формами собственности, включая собственность общественных организаций, смешанную собственность, собственность иностранных юридических лиц, граждан и лиц без гражданства — более 81 процента.

  Анализ, включающий сопоставление российской приватизации с приватизацией в развитых странах, позволяет сделать несколько выводов:
  во-первых, приватизация осуществляется в сроки, которые во много раз меньше, чем в развитых странах;
  во-вторых, приватизация носит не последовательный, выборочный как в развитых странах, а всеобщий характер;
  в-третьих, по доле приватизированных предприятий Россия превзошла даже такие страны, как Англию, Италию, Японию;
  в-четвертых, в России осуществлен демонтаж государственной собственности, механизм централизованного управления экономикой, и почти полностью потерян государственный контроль за ее использованием, чего по существу не сделано ни в одной стране мира.

  Государство фактически устранилось от использования даже тех прав собственности, которые оно не передало в частную собственность. Оказавшись неспособным эффективно защитить свою собственность, делается попытка компенсировать это нарушением прав частных собственников и применением часто волюнтаристских рычагов давления на экономику — налоговый пресс, манипуляции со статьями бюджета, отказ от своих долговых обязательств и т.д.

  Российская приватизация предоставила узкому кругу частных лиц возможность бесконтрольно распоряжаться огромной массой национального имущества отчасти по праву перешедшего к ним титула собственника, однако, главным образом путем фактического контроля над акционированными предприятиями в противовес распыленным имущественным правам миллионов рядовых владельцев акций. Понятно, что такой характер приватизации не мог обеспечить создания механизма взаимной ответственности частных объектов хозяйствования, который заменял бы механизм ответственности государственных предприятий в директивно управляемой экономике.

  Главные отличительные особенности приватизации в России:
  бесплатная раздача части национального богатства членам общества в виде обезличенных ваучеров, что не характерно для большинства развитых стран;
  применение довольно широкого набора форм приватизации, в то время как в других странах используется только несколько, иногда с некоторыми модификациями;
  недостаточная обоснованность применения тех или иных путей приватизации и нормативно-методическая обеспеченность;
  массовость приватизации с огульным подходом к ее проведению, недостаточное применение до последнего времени единичной приватизации с индивидуальным подходом или, как ее называют, «точечной»;
  по существу, принудительное акционирование в чрезвычайно короткие сроки, которых не знает мировая практика;
  серьезные недостатки в стоимостной оценке (многократное занижение) многих объектов государственной собственности, которая нередко проводилась в угоду определенным группам людей;
  слабый контроль, а иногда и его полное отсутствие за выполнением условий приватизации, что не допускалось ни в одной развитой стране;
  распространение практики передачи имущества в залог с последующим банкротством предприятий и передачи их за бесценок в собственность залоговикам;
  непонятность путей приватизации для широких слоев населения.

  И, наконец, еще одна чрезвычайно важная особенность, о которой хотелось бы сказать несколько подробнее. Речь идет о страхе некоторых авторов российской приватизации перед такой демократической формой собственности, как собственность работников. Между тем именно владение работниками акционерным капиталом — это основа трансформации авторитарной системы хозяйствования традиционного капитализма в новый капитализм с «человеческим лицом». Собственность — это экономическая власть, а очень крупная собственность — это еще и политическая власть.

  Российское государство в отличие от цивилизованных стран, в первую очередь США, не принимает законы, защищающие права работников как собственников, и тем самым объективно стимулирует уничтожение собственности работников в высшем коррумпированном менеджменте. Более того, появился Указ Президента России, не требующий одобрения Парламента, по которому работники-собственники независимо от того, какой общей долей акций они владеют, не могут выбирать более одной трети членов совета директоров, а генеральные директоры и внешние инвесторы — остальные две трети и тем самым устанавливать свой контроль над фирмами.

  Нежелающие иметь работников-собственников и органы управления, сформированные с их активным участием, находят свои аргументы. Формируется мнение, что собственность работников не эффективна, так как они склонны проедать капитал. Между тем исследование Балтиморского университета (США), проведенное почти на трёх тысячах фирм с собственностью работников, показало, что в этих фирмах доход на вложенный капитал был на 50 % выше, чем в компаниях, где не было работников-акционеров. Другой аргумент — перераспределение собственности через превращение работников в собственников у иностранцев отнимает стимул вкладывать капитал в российское производство. Однако опыт таких российских предпринимателей, как «Мовен», «Мосфурнитура», «Саратовский авиационный завод», свидетельствует об обратном. Эти компании собственностью работников привлекли инвесторов из США, Германии, Финляндии, Италии и получили необходимый им капитал на реконструкцию своих предприятий.

  Практикой доказано, что использование коллективного разума является лучшим методом владения и управления собственностью. Компании с партнерскими отношениями («Энергия» — Воронеж, «Элинар» — Московская область) применяют новые методы хозяйствования, основанные на вовлечении всех работников в решение производственных проблем и их участии в принятии управленческих решений, используемых лучшими компаниями Запада, Японии, Китая. Немаловажно учитывать также социальные и морально-психологические последствия демократизации собственности и управления. В США, например, в обществе утвердилось мнение, что собственность должна поддерживаться государством, потому что ее развитие реально обеспечивает более равномерное распределение богатства в обществе и способствует утверждению в нем отношений социальной справедливости.

  Организаторы приватизации старались придать своим действиям видимость социально-справедливых, раздав населению ваучеры. Но сразу же стало очевидно, что цена этой бумаги прямо зависит от того, кто является ее владельцем. Для подавляющей части населения она оказалась практически нулевой. Передача же ваучеров в различные инвестиционные фонды означала подарок их руководителям.

  Проводя приватизацию, реформаторы исходили из в общем-то правильной предпосылки, что для успешного социально-экономического развития страны нужны огромные инвестиции. Отсюда был сделан вывод о необходимости создания группы крупных собственников. Между тем значительные инвестиционные ресурсы могут, как показывает опыт Польши, Венгрии и особенно Англии, формироваться и за счет больших групп мелких собственников путем концентрации их сбережений в банках, инвестиционных компаниях, различного рода фондах.

  Приватизация оказала серьезное влияние на изменение структуры российской экономики. За сравнительно короткий срок в структуре российской экономики произошли весьма значительные изменения: почти на 10 % сократилась доля работников, занятых в отраслях сферы материального производства при одновременном росте на эту величину удельного веса отраслей непроизводственной сферы. Таких темпов преобразования структуры экономики в России раньше не было. Объясняется это прежде всего тем, что капитал, особенно частный, в первую очередь устремляется в отрасли, обеспечивающие его быстрый оборот и высокую рентабельность: пищевую промышленность, торговлю, бытовое обслуживание населения, сферу финансов и кредита, связь, отрасли естественных монополий. Исключение составляют отрасли сельского и лесного хозяйства, приток рабочей силы в которые обусловлен миграцией на село избыточного населения в городах из-за резкого падения производства, поиска средств для выживания. В целом изменение структуры экономики можно рассматривать как положительное явление. Оно опирается на новые технику и технологии, происходит с учетом требований рынка, удовлетворения потребностей населения.

  Приватизация оказала положительное влияние на рост объемов производства. Занимая по численности работников 86,3 %, объёмы дали 89,8 % всего объема промышленной продукции. Следовательно, производительность труда на приватизированных предприятиях была на 4 % выше, чем на государственных, т.е. там, где выплачиваются «живые» деньги предприниматели принимают меры к сокращению затрат живого труда. В то же самое время затраты общественного труда, в условиях неработающей системы конкуренции остаются без должного внимания и их рост сопровождается увеличением цен. Подтверждением этого тезиса служит то, что уровень материальных затрат на рубль промышленной продукции Российской Федерации за 1993-1997 годы вырос на 18 процентов.

  Процессы приватизации по отдельным типам регионов проходят не одинаково .

  Из приведенных данных видно, что основная доля приватизированных предприятий и организаций сосредоточена в регионах с высоким уровнем развития и совсем небольшой удельный вес — в регионах с низким уровнем развития. Причем разница в уровнях приватизации между отдельными типами регионов составляет 15 %. Существенны также различия между типами регионов по способам приватизации и ее эффективности. Здесь сказывается специфика их экономики, отношение населения к приватизации, политическая и социально-экономическая ситуация, размеры сформировавшейся прослойки богатых людей и т.д.

  Вся программа реформ базировалась лишь на двух факторах: либерализации цен и приватизации. Эти условия, необходимы, но не достаточны. Ущербность программы реформ, пренебрежение к институциональным изменениям привели к пагубным последствиям.

  Немедленной реакцией на либерализацию цен стали: резкое падение производства, огромная инфляция, сокращение доходов населения, его обнищание. Налицо глубочайший экономический кризис, отбросивший Россию в число самых отсталых стран мира. В его недрах практически отсутствуют факторы, использование которых могло бы привести к возрождению экономики.

  Видимо, необходимо тщательно проанализировать происходящее, чтобы понять, почему уникальные возможности не были использованы, какие фундаментальные принципы функционирования экономики были нарушены, как их восстановить.

  Среди негативных последствий приватизации к числу основных можно отнести:
  ослабление фундаментальных заделов в перспективных отраслях;
  замедление модернизации в большинстве экономики и нарастание отставания в техническом оснащении производства;
  недогруженность даже современных мощностей из-за резкого падения спроса на продукцию отечественных производств;
  снижение конкурентоспособности производимой продукции как по потребительским качествам, так по трудоемкости и стоимостным показателям;
  сокращение потенциала внутренних накоплений и как следствие резкое ухудшение инвестиционного климата;
  невостребованность имеющихся технологических новшеств на многих производствах;
  появление избыточного числа работников высшей квалификации, не находящих применения в связи с резким падением производства;
  снижение эффективности производства, следовательно, возможности для инвестирования и поддержания уровня жизни населения.

  Следствием российской приватизации явилась концентрация богатств в руках очень узкого круга супербогачей. Средний класс сформировался в значительной степени за счет немногочисленной группы лиц, обслуживающих нужды новых собственников имущества. Большая же часть населения — низший класс, находящийся на грани прожиточного минимума, а чаще за ее чертой.

  Ущерб, наносимый созданием небольшой группы владельцев национального богатства России, огромен. Он не допускает действия важнейшего механизма рыночной экономики — конкуренции, что в свою очередь подавляет стимулы к расширению производства, сокращению издержек, повышению качества, вывозу за границу капитала, ухудшению инвестиционного климата.

  Формирование общих принципов хозяйственной деятельности — основа всей законотворческой деятельности в области экономики. Из этого следует, что стратегия приватизации должна базироваться на обеспечении ряда фундаментальных условий:
  наличие законодательства, гарантирующего каждому гражданину все общепризнанные права личности;
  равенство перед законом всех граждан независимо от занимаемых ими постов, сужение возможностей безнаказанно совершать противозаконные действия;
  открытость для общественности социально-экономической политики государства и мер по ее реализации, контроль за действиями властей;
  полная и открытая информация о размерах и источниках доходов в первую очередь высших чиновников и крупнейших предпринимателей;
  восстановление утраченных функций долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития;
  социальные гарантии для всех граждан;
  формирование единой системы правил экономического поведения, суть которых должна состоять в том, чтобы основным источником дохода любого эффективного хозяйственного субъекта стала его общественно-полезная деятельность;
  создание адаптированных к условиям рынка экономических механизмов, связанных с охраной окружающей среды и рентными платежами;
  особые правила хозяйствования для монополий, необходимо использовать либо прямое централизованное планирование и ценообразование, либо жесткий государственный контроль над ценами, объемами производства и уровнем заработной платы работников.

  Другими словами, нужно сформулировать условия, которые необходимо соблюдать при реализации любой конкретной программы реформирования, разработать общие правила хозяйственного поведения, регламентирующие деятельность любого физического или юридического лица. Эти правила должны быть построены таким образом, чтобы доход каждого работника и коммерческой организации мог повышаться лишь в том случае, когда их деятельность приносит пользу обществу и лишь в объеме, не превышающем ее размеры. Иных легитимных источников обогащения, таких как льготы и привилегии для одних и запреты для других, рента, монопольные эффекты, отрицательные ставки депозитных процентов и т.д., быть не должно.

  ?азіргі заманны? м??алімі ?андай болуы керек?(эссе)

  «?стаз … жаратылысынан ?зіне айтыл?анны? б?рін жете т?сінген, к?рген, естіген ж?не а??ар?ан н?рселерді? б?рін жадында жа?сы са?тайтын, б?ларды? ешн?рсені ?мытпайтын … ал?ыр да а??арымпаз а?ыл иесі …, мейлінше шешен, ?нер-білімге ??штар, аса ?ана?атшыл жаны ас?а? ж?не ар-намысын арда?тайтын, жа?ындарына да, жат адамдарына да ?діл .., ж?ртты? б?ріне … жа?сылы? пен ізгілік к?рсетіп … ?ор?ыныш пен жас?ану дегенді білмейтін батыл, ерж?рек болуы керек»-деген екен ?л-Фараби бабамыз.

  Мемлекет м?дениетіні? айнасы-мектеп. «Уа?ытты? жал?ыз ?лшемі бар ол-адам ??мыры. Адам ??мырыны? жал?ыз ?лшемі бар, ол – артта?ы халы?ты? ?амы ?шін бітіретін іс» -деген с?зін еске алса?, осындай ?лкен іс ат?арар бір сала – мектеп ж?не оны? м??алімі.

  ?азіргі ?лемде болып жат?ан ?ар?ынды ?згерістер ?лемдік білім беру ж?йесін ?айта ?арау ?ажет екендігін паш етті. ?ар?ынды ?згеріп жат?ан ?лемде білім саласында?ы, ма?ызды м?селе болып отыр?аны: «ХХІ ?асырда нені о?ыту керек?» ж?не де «ХХІ ?асыр о?ушысы ?андай болу керек?» «ХХІ ?асыр о?ушысыны? м??алімі ?андай болу керек?» деген ?ш м?селе алдыда т?р. ?лемдік ?ркениетке сай сапалы білім беру ж?не а?паратты? интеллектуалды? ресурстарды ?з бетімен ала алатын, талдай білетін, идея бере алатын, ?немі даму ?стінде болатын, жауапты шешімдер ?абылдау?а ?абілетті жеке т?л?а ?алыптастыру болып отыр. ?азіргі та?да заман талабына сай п?н м??алімі ?ана болу аз, м??алім — ?стаз, иноватор, иннотехник болуы тиіс. М??алім ?зі иннотехник д?режесіне к?терілу ?шін инновациялы? технологияларды ме?геру керек. Саба? ?стазды? к?п ізденуінен, к?п е?бек етуінен туатын педагогикалы? шы?арма.Саба? ?стінде небір к?рделі ?иынды?тар, ?р т?рлі ситуациялар кездеседі. Шебер ?стаз соны? б?ріне т?теп беріп, еш?андай ?рекетке жол бермей, саба? ?рдісін т?рлендіріп отыруы керек. ?азіргі ?о?амда?ы м??алім – жеке к?з?арасы бар, со?ан ?арай жігерлі т?л?а, зерттеушілік, ойшылды?, шы?армашылы? ?асиеті бар, ?рі о?ушысын осы ?асиеттері ар?ылы ?з бетінше о?ып, ізденіп ке?ейтілген білім алу?а ?йрете алатын маман болуы керек.

  ?азіргі білім беру саласында?ы басты міндет — білім мазм?нына жа?алы? енгізуді? тиімді жа?а ?дістерін іздестіру мен оларды ж?зеге асыра алатын жа?ашыл м??алімдерді даярлау. «Жа?ашыл м??алімдер «педагогикалы? ?ызметті? барлы? т?рлерін зерттеп, кез-келген педагогикалы? жа?дайда ?зіні? білімділігі, парасаттылы?ы, а?ылдылы?ы, м?дениеттілігі, іскерлігі, шеберлігі ар?асында шеше алатын, педагогикалы? ?дерісті? н?тижесін жа?сарту?а ?мтылатын жа?ашыл ?рі шы?армашылы?пен ж?мыс істей алатын жеке т?л?а болуы керек».

  ?лы а?ылшын а?артушысы Уильям Уорд: Жай м??алім хабарлайды, Жа?сы м??алім т?сіндіреді, Керемет м??алім к?рсетеді, ?лы м??алім шабыттандырады,- дейді. Білім беру ж?йесі мамандардан к?сіби икемділік пен ?т?ырлы?ты, сан ?ырлы шы?армашылы? ?ызмет пен ?зін-?зі бас?ару, ?зін-?зі ?йымдастыру жа?дайында?ы біліктілікті ?ажет етеді. ?йткені ?азіргі жас буын — елімізді? келер к?нгі келбеті. Б?л ж?нінде Елбасымыз Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев: «?асырлар ма?саты – саяси-экономикалы? ж?не рухани да?дарыстарды же?іп шы?а алатын, ізгіленген                            ХХІ ?асырды ??рушы іскер, ?мірге икемделген, жан-жа?ты жеке т?л?аны т?рбиелеп ?алыптастыру»,- деген т?жырым жасады. Ол ?шін б?гінгі о?у ?рдісіне сай педагогикалы? шеберлік ?ажет. «Педогогтік шеберлік – дарынды талант емес, ?йрену, ізденуді? н?тижесі.

  Б?гінгі ?стаз ш?кіртіне м?лімет беріп ?ана ?оймай, оны д?ниеж?зілік білім, а?парат, экономика ке?істігіне шы?у?а, я?ни ?ата? б?секе жа?дайында ?мір с?руге т?рбиелеу керек. Ол на?ыз ?стазды?, я?ни жа?ашыл м??алімні? ?олынан келеді дегім келеді. Ол – ?з к?сібін, ?з п?нін, барлы? ш?кіртін, мектебін шексіз с?йетін адам.Осы іске деген ?ызы?ушылы? пен с?йіспеншілік ?ана оны небір ?иын ?рекеттерге жетелейді, іске батыл кірісуге септігін тигізеді. Н?тижесінде бір емес, бірнеше жас ж?рекке м??гі ?стаз болып ?алады. Біздер, м??алімдер, к?нделікті ?мірді? жай ?ана адамы емес, болаша?ты ??рушыларды, адамзатты? с?улетті болаша?ын жасаушыларды т?рбиелеп отыр?анымызды ойласа?, м??алім м?ратыны? ?андай болатыны ?зінен-?зі ай?ын. Осы?ан байланысты ?стаз?а т?н мынадай сипаттарды даралап к?рсетуге болады: — Д?ниетанымды? к?з?арасы, сенімі – ?ызметке бейімділігі – К?сіптік білімі мен біліктілігі – ?ам?орлы? к?з?арас, с?йіспеншілік сезім – ?йымдастырушылы? ?абілет – Заман?а сай жа?ашылды? Осындай даралы? ?асиеттер ?стазды? ба?ыт?а жеткізеді. Ба?ытты? ?лкені – ?зі?ді-?зі? тану. ?стаз ?зін-?зі ?ай уа?ытта таниды? Ол алдында?ы ш?кіртіні? ?ия?а ?анат ?а?ып, еліні? азаматы бол?ан с?тінен таниды. Білім беруде к?сіби ??зырлы маман иесіне жеткен деп маманды?ы бойынша ?з п?нін жетік білетін, о?ушыны? шы?армашылы?ы мен дарындылы?ына жа?дай жасай алатын, т?л?алы?-ізгілік ба?ыттылы?ы жо?ары, педагогикалы? шеберлік пен ?зіні? іс-?имылын ж?йелілікпен ат?ару?а ?абілетті, о?ытуды? жа?а технологияларын толы? ме?герген, отанды?, шетелдік т?жірибелерді шы?армашылы?пен ?олдана білетін к?сіби маман педагогті атаймыз.Ендеше, б?гінгі білім мен білік б?секелес заманда ?ландарымызды? биіктен к?рінуіне к?нделікті ісіміздегі жа?ашылды?ымыз ар?ылы, жан-жа?ты берген т?рбиеміз ар?ылы ?ол жеткіземіз.  ХХІ ?асыр – білімділер ?асыры. Ендеше бізге ой ?рісі жо?ары дамы?ан, зерделі, жан-жа?ты дамы?ан, парасатты ?рпа? керек екенін бір с?тте естен шы?арма?анымыз ж?н.  

   ?стаз жолы ?иыныра? бас?адан,

   Сырлары к?п сырт?а ?лі шы?па?ан.

   Шаршаса да осы жолды? бойында,

   ?андай ра?ат, шын ба?ытын тапса адам.

  Поэма «12» Блока была написана в январе 1918 года. Произведение стало откликом писателя на события Октябрьской революции. Это произведение является одним из самых ярких в русской литературе эпохи символизма.

  Анализ произведения «12» Блока + сочинения

  Содержание

  1. Анализ поэмы «12»
  2. Краткий анализ
  3. Полный анализ
  4. О чем поэма «12» Блока – сюжет
  5. Поэма «12» сочинение
  6. Сочинение о стихотворении Блока
  7. Эссе по поэме Двенадцать
  8. Образы героев поэмы «Двенадцать»

  Анализ поэмы «12»

  События поэмы “Двенадцать” разворачиваются в революционном Петербурге зимой 1917–1918 гг. При этом сам город в произведении является олицетворением всей России.

  Краткий анализ

  Год написания – январь 1918 года.

  История создания – толчком к написанию поэмы послужили революционные события.

  Тема – революция.

  Композиция – зеркальная. Поэма делится на 12 глав, представляющие собой экспозицию, завязку, развитие действия, развязку и эпилог.

  Жанр – поэма с элементами других жанров, указывающих на динамичность и стихийность событий.

  Направление – символизм с реалистическими чертами.

  Полный анализ

  История создания

  А. А. Блок начал работу над поэмой «Двенадцать» в процессе революционных событий. Именно они стали поводом для написания произведения. А. А. Блок работал интенсивно: всего за несколько дней была написана целая поэма, а редактировалась она около одного месяца.

  18 февраля 1918 года поэма «Двенадцать» была напечатана в газете «Знамя труда», а уже в мае была издана отдельной книгой.

  Тема

  В поэме А. А. Блока «Двенадцать» отчетливо звучит тема революции. Все образы связаны с противопоставлением нового мира и мира старого, которому больше нет места на земле.

  Композиция

  Поэма «Двенадцать» содержит в себе 12 глав. Композиционно произведение имеет экспозицию, завязку, развитие действия, развязку и эпилог. С помощью экспозиции читатель помещается в атмосферу революционного времени.

  Во второй главе, являющейся завязкой, читатели знакомятся с основными героями поэмы, судьбы которых узнаются в следующих главах. Кульминацией является шестая глава, в которой происходит убийство Катьки.

  Особенность композиции «Двенадцати» заключается в ее зеркальности. Идет перекличка по главам как сюжетно, так и образно.

  Жанр

  Сам А. А. Блок кратко определяет свое произведение как поэму. Однако в нем есть признаки и других жанров, что помогает раскрыть авторский замысел: подчеркивается стихийность событий, их хаотичность, противоречия революции.

  В поэме «Двенадцать» наблюдаются жанры романсов, песен, маршей, декламаций, частушек, лозунгов, молитв. Сочетание религиозных, народных и революционных жанров позволяет говорить о том, что жанровое своеобразие заключается в стилистическом приеме оксюморона.

  Направление

  Анализ поэмы «Двенадцать» невозможен без понимания такого литературного направления, как символизм. В произведении А. А. Блока ярко отразились основные черты данного направления: использование большого количества образов-символов, олицетворяющих как революцию в целом (метель, ветер, вьюга, ураган), так и новый мир (красноармейцы, плакаты) со старым миром (буржуи, «пес паршивый»).

  Прослеживаются в поэме и черты реалистического направления, так как автор изображает события исторического характера.

  Вывод

  В поэме «Двенадцать» Блок противопоставляет отряд из двенадцати красногвардейцев другим  встречающимся на улицах города персонажам – старушке, буржую, барыне, товарищу попу и остальным. Они являются частью «старого мира».

  Отряд из двенадцати – представители «нового мира», за которыми плетется, скаля зубы, «старый мир» в образе пса. Фигура Христа в поэме неоднозначна – даже сам Блок не мог до конца объяснить сложную символику этого образа.

  О чем поэма «12» Блока – сюжет

  Действие в поэме А. Блока «Двенадцать» происходит в 1917 – 18 г.г. В центре изображения революционный Петроград, где человеческая трагедия достигла космических масштабов. Блок как яркий представитель символизма использовал художественные средства, характерные для этого направления.

  Природа отражает всеобщую сумятицу. Холодно, темно, ветер сбивает с ног, скользкие дороги. Революции и война влияют на человека так же: привычный ход жизни нарушен, люди не знают, что теперь делать, куда идти, как «устоять на ногах».

  По городу идет отряд из 12 человек. Цифра выбрана не случайно: Блок проводит параллель между отрядом большевиков и апостолами Христа. В отличие от апостолов этим 12 больше подошел бы бубновый туз на спину, эти люди далеки от святых, они преступники. Диалог защитников революции раскрывает их сущность. Они обсуждают жизнь Ваньки, который гуляет по кабакам, вспоминают любовницу Петрухи. Как лозунг звучат слова: «Запирайте етажи, нынче будут грабежи». Они отказались от Бога и погрязли в грехах.

  В завершающей 12 главе появляется два символичных образа. За отрядом увязался шелудивый пес, символизирующий старый мир. Перед отрядом смутно виднеется фигура Христа, символ надежды на возрождение России.

  Поэма «12» сочинение

  Для полного восприятия творчества Блока необходимо погрузится во время, в котором жил автор. Между 1917 и 1918 годами Блок во многом переосмыслил свою жизнь и естественно это заметно в его работах. Поэт хотел передать все качества и пороки людей тех времен. Произведение писалось легко и автор утверждает, что это лучшая его работа.

  Поэма очень хорошо передает реальность тех лет. Сюжет, по сути, незамысловат. 12 красноармейцев контролируют соблюдение порядка в город. Солдаты входят в состав патруля. Простота сюжета, благодаря деталям перерастает вполне четкую передачу постреволюционного времени.

  Поэма берет свое начало со строк, в которых автор возносит ветер. Ветреная стихия легко разносит препятствия и преграды, которые попадаются на пути. Немного позже становится ясно, что ветер это революция. Автор пытается сказать, что старый режим и правила уходят. Приход нового порядка тесно связан с образами красноармейцев.

  Блок описывает их довольно суровыми и темными личностями. Оружие с черными ремнями, картуз и сигарета в зубах. Также автор подчеркивает, что на их спине должен быть туз бубновый. Эти строки можно понять так, что жизнь до революции у красноармейцев была темная, но все же они несут надежды на новое будущее.

  Основой произведения является контраст. Автор красит ветер в черный цвет, а снег соответственно в белый. Роль ветра упомянутого в начале поэмы это разрушить грань между двумя образами.

  Мир до революции автор показывает светлым тоном, а вот новый порядок ассоциируется с темнотой и злобой.  Но эта злоба не просто пришла с революцией, она зародилась до нее. Люди устали от рабства и издевательства над собой.

  Блок показывает, что будущее у того народа, который идет вперед и без всяких запретов. Нет больше ничего святого. Бога нет для людей. Но вот в конце автор вводит совершенно неожиданный образ Иисуса Христа.

  Ни один критик и специалист творчества Блока не может понять и объяснить, почему автор ввел в поэму данный образ. С одной стороны, если Блок хотел придать революции черты светлого и святого, то это невозможно исходя из смысла поэмы. А с другой стороны ставить бога в вершине преступников тоже неверно.

  Каждый должен лично расценить идею данного произведения. Ведь кто-то верующий, а для кого закона нет и бога нет. Литература является бессмертной, поэтому наверно каждое поколение расценит по- своему данную поэму.

  Сочинение о стихотворении Блока

  Поэма «Двенадцать» — это поистине великое и уникальное произведение, оно является апогеем творчества А.А. Блока. Многие считают, что поэма посвящена переменам, коренным переломам, происходившим в стране, что это некий реквием по государству, по его устоям.

  Поэма очень интересна по своей композиции, она представляет собой кольцо. Также неоднозначно и необычно толкуется название поэмы. В произведении есть религиозный подтекст, число 12 использовано не просто так, идет отсылка к 12 апостолам.

  Блок пытается донести до читателя простую мысль, революция в России – это начало освобождения всех угнетенных и рабов по всему миру, как Христос пришел когда-то со своими учениками, так и здесь красноармейцы идут давать свободу, уничтожать старый строй и наконец водворять царствие Божие.

  В произведении всего 12 глав, каждая из них является важным звеном из всей цепочки, без которого не сложится полная картина того времени.

  Автор обезличивает героев, по отдельности они – ничто, а вот вместе они настоящая сила, разрушительная, но в тоже время объединяющая народ, который также поднялся во имя свободы. Таким образом, Блок изображает единство, которое охватило страну.

  Нужно отметить и многообразие тем и проблем, которые подняты в произведении. Конечно же, это тема революции.

  По мнению автора любой переворот обладает сильной разрушительной силой, именно поэтому показаны в произведении образы вьюги и ветра, представители всего старого не знают куда деваться, им нет места в новом мире. «Буржуй» здесь равен бездомному псу, он также никому не нужен.

  Тема смены нравственных установок также обсуждается автором. В произведении описываются сборища проституток, которые собираются установить единогласные расценки на обслуживание своих клиентов.

  В русской литературе такие темы вообще запретны, а здесь Блок даже не осуждает это. Автор поражает своей честностью, новый мир – новые правила, оковы сняты, нет цензуре.

  В поэме религия – это старая традиция, которой нет места в будущем, поэтому она и подлежит уничтожению. А с другой стороны, существует версия, что народ воспринимал Христа вне церкви, поддерживающей царизм, т.е. его учение было изуродовано и направлено против людей. А теперь Христос пришел снова, чтобы уже сделать мир справедливым.

  Поэма А.А. Блока – это поистине грандиозное произведение, поражающее своим реализмом, сюда вкраплены песни, разговоры, агитационные речи, образы и картины. С первых строк читателей поражает хаотичность действующего миропорядка, контрасты, но также воодушевление и сила простого народа.

  Эссе по поэме Двенадцать

  Александр Блок – величайший писатель и поэт, крупнейший представитель символизма, творивший в XX веке. Его работы были наполнены трагизмом, свойственным для того опасного времени, назревания будущей революции.

  Изначально же, до смутных времен, А. Блок писал стихи о своей Прекрасной Даме, в которую был по-настоящему влюблен. Однако времена начали меняться. Менялось и творчество Блока.

  Основой произведения является конфликт самой революции, противостояние старых устоев с обновленными. Исход этого противостояния ясен.

  Непримиримость сторон отлично показана автором, стороны очень контрастны. Каждая из них стоит на своем, однако общее в них то, что они не готовы смириться со своей участью и не готовы принять перемены, которым революция подвергает общество.

  Поэма хорошо сочетает в себе реализм с нотками романтизма. Произведение имеет говорящее название, являющееся отсылкой к 12 апостолам-ученикам Иисуса Христа. Однако более реалистичное объяснение название таково: это красногвардейцы, чей отряд состоял из как раз таки 12 человек.

  Сюжет является последовательным, в нем присутствуют психологические нотки, нежели фабульные. Двенадцать — являются врагами старого мира, его старинных устоев, хотя они сами являются его частью.

  Автор пытается это показать символически, называя старый народ “псом безродным”, который все же не отстает от молодых, следуя за ними. В нем чувствуется что-то темное, опасное.

  Сила созидания не была описана Блоком четко. Однако он отмечает, что борьба придает героям силы, они начинаю осознавать свое место и предназначение в этом мире. Она очистила их мысли от всего лишнего и помогает сконцентрироваться на своем долге родине.

  Поэма “Двенадцать” показала настоящее значение революции в русской литературе, подчеркнула ее масштабы. Это событие оказало огромное влияние на людей, разбудило их светлые стороны, пробудило в них способность любить, и А. Блок смог это показать.

  В поэме “Двенадцать” Блоку удалось передать масштаб социального противостояния, описать его с помощью драматических и контрастных образов.

  Можно утверждать, что “Двенадцать” — один из самых реалистичных, сложных и поучительных шедевров русской литературы начала XX века.

  Образы героев поэмы «Двенадцать»

  В поэме А. Блока «12», написанной по впечатлениям от революции, использованы яркие образы и символы. Они помогают нарисовать картину революционного Петрограда, понять авторское восприятие революции.

  Образы двенадцати красноармейцев вызывают ассоциации с апостолами Христа. Красноармейцы выступают апостолами революции. Они защищают дело революции без креста. Им больше подходит бубновый туз на спину, потому что они проливают кровь, совершая убийства.

  Блок раскрывает тему вседозволенности, хаоса революции. Поэт проводит мысль, что революция невозможна без насилия.

  Особенно выделяется образ Петрухи, который убил Катьку. Злодейство совершается походя и быстро забывается. Революционные события следуют своим чередом, человеческие страсти, чувства руководят поступками человека.

  С помощью второстепенных образов Блок показывает отношение разных слоев населения к историческому события. Для бабки политика не имеет значения, она не хотела перемен, боится революции, обращаясь за помощью к божьей матушке. Поп и буржуй переживают за свою судьбу.

  Образ Христа в конце поэмы выражает надежду Блока на благоразумие людей, веру в лучшие человеческие начала. Христос сопровождает людей в этот нелегкий период.

  Читайте также: Ночь исцеления – сочинения и анализ рассказа Екимова.

  В своем произведении Блок применяет символы и принципы контраста. Чтобы усилить восприятие событий, он даёт сравнительные характеристики своим героям.

  Блок верит в созидание, и не зря в последней главе появляется образ Христа. Этим автор подчёркивает святость и справедливость революции. Идут вперёд «державным шагом» двенадцать апостолов – красногвардейцев … «И в белом венчике из роз, впереди Иисус Христос».

  Поэт считает, что у русского народа хватит сил и мудрости преодолеть разрушения и возродить Россию.

  Нужна помощь эксперта в написании уникальной работы? Узнайте цену!

  Тема документа

  Предмет

  Добавлено

  • Предмет: Культурология

   Добавлено: 03.04.2022

  • Предмет: Госслужба

   Добавлено: 09.03.2022

  • Предмет: Философия

   Добавлено: 09.03.2022

  • Предмет: Социология

   Добавлено: 30.08.2021

  • Предмет: Социология

   Добавлено: 30.08.2021

  • Предмет: Социология

   Добавлено: 30.08.2021

  • Предмет: Социология

   Добавлено: 30.08.2021

  • Предмет: История

   Добавлено: 12.12.2020

  • Предмет: Гражданское право

   Добавлено: 18.05.2020

  • Предмет: Макроэкономика

   Добавлено: 08.02.2020

  • Предмет: Менеджмент

   Добавлено: 07.02.2020

  • Предмет: Конституционное право

   Добавлено: 15.11.2019

  • Предмет: Физика

   Добавлено: 16.04.2019

  • Предмет: Основы права

   Добавлено: 16.04.2018

  • Предмет: Культурология

   Добавлено: 15.06.2017

  • Предмет: Политология

   Добавлено: 20.05.2017

  • Предмет: Педагогика

   Добавлено: 13.05.2017

  • Предмет: Эктеория

   Добавлено: 10.05.2017

  • Предмет: Маркетинг

   Добавлено: 23.04.2017

  • Предмет: Основы права

   Добавлено: 13.04.2017

  • Предмет: Философия

   Добавлено: 11.04.2017

  • Предмет: Маркетинг

   Добавлено: 08.03.2017

  • Предмет: Этика, эстетика

   Добавлено: 23.02.2017

  • Предмет: Эктеория

   Добавлено: 21.02.2017

  • Предмет: Философия

   Добавлено: 21.02.2017

  • Предмет: Психология

   Добавлено: 05.02.2017

  • Предмет: Философия

   Добавлено: 25.01.2017

  • Предмет: Финансы, деньги, кредит

   Добавлено: 16.01.2017

  • Предмет: Другое

   Добавлено: 09.01.2017

  • Предмет: История

   Добавлено: 16.11.2016

  • Предмет: Основы права

   Добавлено: 07.11.2016

  • Предмет: История

   Добавлено: 07.11.2016

  • Предмет: Мировая экономика, МЭО

   Добавлено: 28.10.2016

  • Предмет: Маркетинг

   Добавлено: 22.10.2016

  • Предмет: Финансы, деньги, кредит

   Добавлено: 11.10.2016

  • Предмет: Философия

   Добавлено: 06.10.2016

  • Предмет: Философия

   Добавлено: 08.09.2016

  • Предмет: Строительство

   Добавлено: 07.09.2016

  • Предмет: Менеджмент

   Добавлено: 04.09.2016

  • Предмет: Маркетинг

   Добавлено: 21.08.2016

  • Предмет: Социология

   Добавлено: 09.08.2016

  • Предмет: Финансы, деньги, кредит

   Добавлено: 04.08.2016

  • Предмет: Эктеория

   Добавлено: 04.08.2016

  • Предмет: Литература

   Добавлено: 30.05.2016

  • Предмет: Социология

   Добавлено: 23.05.2016

  • Предмет: Банковское дело

   Добавлено: 22.05.2016

  • Предмет: Другое

   Добавлено: 15.05.2016

  • Предмет: Политология

   Добавлено: 14.05.2016

  • Предмет: Педагогика

   Добавлено: 13.05.2016

  • Предмет: Культурология

   Добавлено: 08.05.2016

  • Предмет: Философия

   Добавлено: 07.05.2016

  • Предмет: Литература

   Добавлено: 04.05.2016

  • Предмет: Психология

   Добавлено: 27.04.2016

  • Предмет: Социология

   Добавлено: 24.04.2016

  • Предмет: Менеджмент

   Добавлено: 19.04.2016

  • Предмет: Журналистика

   Добавлено: 11.04.2016

  • Предмет: Философия

   Добавлено: 10.04.2016

  • Предмет: Финансы, деньги, кредит

   Добавлено: 01.04.2016

  • Предмет: Эктеория

   Добавлено: 31.03.2016

  • Предмет: Журналистика

   Добавлено: 31.03.2016

  Эссе на тему «Человек»

  Человек – это существующее на Земле разумное и социальное животное, которое обладает множеством уник…

  Описание работы

  Эссе — это один из литературных жанров прозаического содержания изложенный в небольшом объеме. В данном жанре отражаются впечатления автора на конкретную тему. Часто эссе пишется в разговорном жанре, реже в художественно-публицистическом, научном, духовно-религиозным, либо публицистическом стиле.

  В эссе на передний план выходит оригинальность мышления автора чем предоставление фактов на заданную тему. В данном жанре нет рамок, полет фантазии, зависит только от самого автора. Здесь он может проявить свой интеллект и начитанность. Этот жанр присущ блогам и сайтам.

  Советы для начинающих авторов:

  • Не стоит копировать чужие работы, лучше выражать свой взгляд на проблему.
  • Чтобы отстоять свою позицию в работе необходимо как можно больше приводить аргументов.
  • По окончанию работу следует проверить на орографические и грамматические ошибки. Эссе должно легко читаться и быть понятным любому читателю.

  Чтобы написать эссе правильно и интересно предлагаем обратиться к нашей базе с готовыми эссе. Данные работы в бесплатном открытом доступе без регистрации на совершенно различные темы. Вы можете как ознакомиться с примера работ, а также скачать любую понравившийся вариант.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *