Kzgdz com 10 класс алгебра

Алгебра и начало анализа ЕМН Шыныбеков 10 класс 2019

Издательство: Атамұра

Год: 2019

Алгебра Абылкасымова 10 класс 2019 Обще-гуманитарное направление

Авторы: Абылкасымова А., Жумагулова З.

Издательство: Мектеп

Год: 2019

Алгебра Абылкасымова А. 10 класс 2019 Естественно-математическое направление

Авторы: Абылкасымова А., Кучер Т., Корчевский В., Жумагулова З.

Издательство: Мектеп

Год: 2019

Алгебра Абылкасымова 10 класс Общественно-гуманитарное направление

Авторы: Абылкасымова А.Е., Жұмағұлова З.А, Шойынбеков К.Д., Есенова М.И.

Издательство: Мектеп

Год: 2014

Алгебра Абылкасымова 10 класс Естественно-математическое направление

Авторы: Абылкасымова А.Е., Жұмағұлова З.А., Шойынбеков К.Д., Корчевский В.Е.

Издательство: Мектеп

Год: 2014

Упражнения для повторения курса алгебры 7-9 классов

Повторение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Глава 1. Функция, ее свойства и график

§1. Функция и способы ее задания

Упражнение

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

§2. Простейшие преобразования графиков функции

Упражнение

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

§3. Свойства функции

Упражнение

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

§4. Обратная функция. Сложная функция

Упражнение

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Проверь себя! Глава 1

Проверь себя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Глава 2. Тригонометрические функции

§5. Тригонометрические функции, их свойства и графики

Упражнение

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

§6. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс

Упражнение

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Проверь себя! Глава 2

Проверь себя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Глава 3. Тригонометрические уравнения и неравенства

§7. Простейшие тригонометрические уравнения

Упражнение

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

§8. Решение тригонометрических уравнений

Упражнение

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

§9. Решение тригонометрических неравенств

Упражнение

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Проверь себя! Глава 3

Проверь себя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Глава 4. Ветоятность

§10. Вероятность события и ее свойства

Упражнение

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

§11. Правила сложения и умножения вероятностей

Упражнение

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Проверь себя! Глава 4

Проверь себя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Глава 5. Производная

§12. Предел функции в точке. Непрерывность функции

Упражнение

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

§13. Определение производной

Упражнение

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

§14. Правила нахождения производных

Упражнение

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

§15. Физический и геометрический смысл производной. Касательная к графику функции

Упражнение

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

§16. Производная сложной функции

Упражнение

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

§17. Производные тригонометрических функций

Упражнение

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

§18. Приближенные вычисления

Упражнение

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

Проверь себя! Глава 5

Проверь себя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Глава 6. Применение производной

§19. Признаки возрастания и убывания функции

Упражнение

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

§20. Критические точки и экстремумы функции

Упражнение

20.1

20.1

20.2

20.2

20.3

20.3

20.4

20.4

20.5

20.5

20.6

20.6

20.7

20.7

20.8

20.8

20.9

20.9

20.10

20.10

20.11

20.11

20.12

20.12

20.13

20.13

§21. Исследование функции с помощью производной и построение ее графика

Упражнение

21.1

21.1

21.2

21.2

21.3

21.3

21.4

21.4

21.5

21.5

21.6

21.6

21.7

21.7

§22. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке

Упражнение

22.1

22.1

22.2

22.2

22.3

22.3

22.4

22.4

22.5

22.5

22.6

22.6

22.7

22.7

22.8

22.8

22.9

22.9

22.10

22.10

22.11

22.11

22.12

22.12

22.13

22.13

22.14

22.14

22.15

22.15

22.16

22.16

Проверь себя! Глава 6

Проверь себя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Глава 7. Случайные велечины и их числовые характеристики

§23. Случайная величина и ее виды. Закон распределения случайной величины

Упражнение

23.1

23.1

23.2

23.2

23.3

23.3

23.4

23.4

23.5

23.5

23.6

23.6

23.7

23.7

23.8

23.8

§24. Числовые характеристики случайной величины

Упражнение

24.1

24.1

24.2

24.2

24.3

24.3

24.4

24.4

24.5

24.5

24.6

24.6

24.7

24.7

24.8

24.8

24.9

24.9

24.10

24.10

24.11

24.11

24.12

24.12

24.13

24.13

24.14

24.14

24.15

24.15

Проверь себя! Глава 7

Проверь себя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Упражнения для повторения курса алгебры и начал анализа 10 класса

Итоговое повторение

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

2-11 СЫНЫП ҮШІН ТЕГІН ГДЗ ДҮТ ДУЖ

Сайтқа қош келдіңіз, Сіз дұрыс таңдау жасадыңыз!

Мазмұнды оқу бағдарламасы көптеген пәндерді қамтиды. Әрбір жаңа сабақта терминдер, теоремалар, мысалдар ағыны болады. Сыныптағы сабақтар, үйде оқыту, қосымша сабақтар, элективтер қазіргі оқушыдан көп уақыт пен күш алады. Кейде мұғалім берген ақпаратты қабылдау қиын және қырық минут ішінде игерілмейді. Үйге келгенде оқушы «үйді» сауатты орындай алмайды, өзін ақымақ сезінеді, оқуға деген қызығушылық төмендейді. Мұндай сәттерде біздің команда сізге мұқият қалдырған мамандандырылған әдебиеттер пайдалы болады.

Мұнда ең күрделі ғылымдар бойынша барлық шешімдер мен дұрыс жауаптар жинақталған: математика, алгебра және геометрия, физика және химия.

Шешушілердің пайдалы функцияларын атап өтеміз:

өзін-өзі тексеру, өз жұмысын қателіктер тұрғысынан талдау, бастапқы кезеңде білімдегі олқылықтарды анықтау
күрделі тапсырмаларды орындауда көмек
ата-аналардың баланың оқу процесін бақылау мүмкіндігі, сонымен қатар белгілі бір терминологияға түсінік беру мүмкіндігі
өзін-өзі бағалау мен өзіне деген сенімділікті арттыру, мектеп курсына бейімделу, бәсекелестік қызығушылықтың көрінісі.
Білім-бұл күш, оған сенімді болыңыз!

«ГДЗ» — бұл ойланбастан алдау туралы емес, бұл, ең алдымен, мектептегі үлгерімді арттыру, оқу іс-әрекетінен максималды пайда мен ләззат алу құралы. Жәрдемақы де жақсы үйлеседі ата-аналарға, оқытушыларға және репетиторов.

Добро пожаловать на сайт otvetkz.com, ты сделал верный выбор!

Насыщенная программа обучения включает в себя множество дисциплин.
Каждый новый урок несёт поток терминов, теорем, примеров. Уроки в классе,
домашняя подготовка, дополнительные занятия, факультативы забирают много
сил и времени у современного школьника. Порой, информация данная учителем,
сложно воспринимается и не усваивается за сорок минут. Придя домой, ученик не
может грамотно выполнить «домашку», чувствует себя глупо, снижается интерес к учёбе.
В такие моменты пригодится специализированная литература, которую наша команда заботливо
оставила для тебя.

Тут собраны все решения и правильные ответы по самым сложным наукам: математика, алгебра
и геометрия, физика и химия.

Мы отмечаем полезные функции решебников:

 • самопроверка, анализ своей работы на предмет ошибок, выявление пробелов в знаниях на начальной стадии
 • подмога в выполнении сложный задач
 • возможность родителей курировать образовательный процесс ребёнка, а также дать объяснение той или иной терминологии
 • повышение самооценки и уверенности в себе, адаптация к школьному курсу, проявление конкурентной заинтересованности.

Знание-сила, будь в этом уверен!

«ГДЗ» — это не про бездумное списывание, это, в первую очередь,
инструмент для увеличения успеваемости в школе, получения максимальной пользы
и удовольствия из учебной деятельности. Пособие так же отлично подойдет для мам и пап,
преподавателей и репетиторов.

 • Алгебра 10-11 класс Мордкович

  Алгебра 10-11 класс
  Учебник, Задачник Базовый уровень

  Авторы:

  Издательство:

  Мнемозина 2015-2020

  Тип книги:
  Учебник

  Часть: 1, 2

 • Алгебра и начала математического анализа 10 класс Задачник Мордкович (профильный уровень)

  Алгебра 10 класс
  Учебник, Задачник Базовый и углубленный уровень

  Авторы:
  Мордкович А.Г., Семенов П. В., Денищева Л.О., Звавич Л.И.

  Издательство:

  Мнемозина 2016-2020

  Тип книги:
  Задачник

  Часть: 1, 2

 • Алгебра 10-11 класс Алимов

  Алгебра 10-11 класс
  Базовый и углубленный уровень

  Авторы:
  Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева

  Издательство:

  Просвещение 2015

  Тип книги:
  Учебник

 • Алгебра 10 класс дидактические материалы Шабунин М.И.

  Алгебра 10 класс
  дидактические материалы Базовый и углубленный уровень

  Авторы:
  Шабунин М.И., Ткачева М.И., Федорова Н.Е.

  Издательство:

  Просвещение 2017

  Тип книги:
  Дидактические материалы

 • Алгебра 10-11 класс Колмогоров

  Алгебра 10-11 класс

  Авторы:
  А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын

  Издательство:

  Просвещение 2015

  Тип книги:
  Учебник

 • Дидактические материалы по алгебре и начала анализа для 10 класса Ивлев

  Алгебра 10 класс
  Дидактические материалы

  Авторы:
  Ивлев Б.М., Саакян С.М., Шварцбурд С.И.

  Издательство:

  Просвещение 1999

  Тип книги:
  Дидактические материалы

 • Алгебра и начала математического анализа 10 класс Никольский С.М.

  Алгебра 10 класс

  Авторы:
  Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н.

  Издательство:

  Просвещение 2015

  Серия: МГУ — школе

  Тип книги:
  Учебник

 • Алгебра 10-11 классы самостоятельные и контрольные работы Ершова А.П.

  Алгебра 10-11 класс
  самостоятельные и контрольные работы

  Авторы:
  Ершова А.П., Голобородько В.В.

  Издательство:

  Илекса 2016

  Тип книги:
  Самостоятельные и контрольные работы

 • Алгебра и начала математического анализа 10 класс Колягин Ю.М. (базовый и углублённый уровни)

  Алгебра 10 класс
  Базовый и углубленный уровень

  Авторы:
  Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И.

  Издательство:

  Просвещение 2017

  Тип книги:
  Учебник

 • Алгебра 10 класс Мерзляк

  Алгебра 10 класс
  Базовый уровень

  Авторы:
  Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С.

  Издательство:

  Вентана-граф 2013-2022

  Тип книги:
  Учебник

 • Алгебра 10 класс дидактические материалы Мерзляк А.Г.

  иконка короны Премиум

  Алгебра 10 класс
  дидактические материалы Базовый уровень

  Авторы:
  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Рабинович Е.М.

  Издательство:

  Вентана-граф 2014

  Тип книги:
  Дидактические материалы

 • Алгебра и начала математического анализа 10 класс Муравин Г.К.

  иконка короны Премиум

  Алгебра 10 класс
  Базовый уровень

  Авторы:
  Муравин Г.К., Муравина О.В.

  Издательство:

  Дрофа 2013

  Серия: Вертикаль

  Тип книги:
  Учебник

 • Алгебра 10 класс контрольно-измерительные материалы Рурукин А.Н.

  Алгебра 10 класс
  контрольно-измерительные материалы

  Автор:
  Рурукин А.Н.

  Издательство:

  ВАКО 2017

  Тип книги:
  Контрольно-измерительные материалы (КИМ)

 • Алгебра 10 класс контрольные работы Глизбург В.И. (базовый и углубленный уровень)

  Алгебра 10 класс
  контрольные работы Базовый и углубленный уровень

  Автор:
  Глизбург В.И.

  Издательство:

  Мнемозина 2014

  Тип книги:
  Контрольные работы

 • Алгебра 10 класс контрольные работы Глизбург В.И.(базовый уровень)

  Алгебра 10 класс
  контрольные работы Базовый уровень

  Автор:
  Глизбург В.И.

  Издательство:

  Мнемозина 2016

  Тип книги:
  Контрольные работы

 • Алгебра 10 класс самостоятельные работы Александрова Л.А.(Базовый и углублённый уровни)

  иконка короны Премиум

  Алгебра 10 класс
  самостоятельные работы Базовый и углубленный уровень

  Автор:
  Александрова Л.А.

  Издательство:

  Мнемозина 2016

  Тип книги:
  Самостоятельные работы

 • Алгебра 10 класс тематические тесты Шепелева Ю.В.

  Алгебра 10 класс
  тематические тесты

  Автор:
  Шепелева Ю.В.

  Издательство:

  Просвещение 2018

  Серия: МГУ — школе

  Тип книги:
  Тематические тесты

 • Алгебра 10 класс самостоятельные работы Александрова Л.А. (базовый уровень)

  Алгебра 10 класс
  самостоятельные работы Базовый уровень

  Автор:
  Александрова Л.А.

  Издательство:

  Мнемозина 2017

  Тип книги:
  Самостоятельные работы

 • Алгебра и начала анализа 10 класс комплексная тетрадь для контроля знаний Скляренко О.В. (Уровень стандарта)

  Алгебра 10 класс
  комплексная тетрадь для контроля знаний Уровень стандарта

  Автор:
  Скляренко О.В.

  Издательство:

  Ранок 2016

  Тип книги:
  Комплексная тетрадь для контроля знаний

 • Алгебра и начала анализа 10 класс комплексная тетрадь для контроля знаний Скляренко О.В. (Академический уровень)

  Алгебра 10 класс
  комплексная тетрадь для контроля знаний Академический уровень

  Автор:
  Скляренко О.В.

  Издательство:

  Ранок 2016

  Тип книги:
  Комплексная тетрадь для контроля знаний

 • Алгебра и начала математического анализа 10 класс Муравин Г.К. (углублённый уровень)

  иконка короны Премиум

  Алгебра 10 класс
  Углубленный уровень

  Авторы:
  Муравин Г.К., Муравина О.В.

  Издательство:

  Дрофа 2018

  Серия: Вертикаль

  Тип книги:
  Учебник

 • Алгебра 10 класс Мерзляк А.Г. (углублённый уровень)

  Алгебра 10 класс
  Углубленный уровень

  Авторы:
  Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Поляков В.М.

  Издательство:

  Вентана-граф 2019

  Тип книги:
  Учебник

 • Алгебра и начала анализа 10 класс Шыныбеков А.Н.

  Алгебра 10 класс

  Авторы:
  Шыныбеков А.Н., Шыныбеков Д.А., Жумабаевй Р.Н.

  Издательство:

  Атамұра 2019

  Тип книги:
  Учебник

 • Алгебра 10 класс самостоятельные и контрольные работы Мерзляк

  иконка короны Премиум

  Алгебра 10 класс
  самостоятельные и контрольные работы Углубленный уровень

  Авторы:
  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир

  Издательство:

  Вентана-граф 2020

  Тип книги:
  Самостоятельные и контрольные работы

 • Алгебра и начала математического анализа 10 класс дидактические материалы Потапов М.К.

  иконка короны Премиум

  Алгебра 10 класс
  дидактические материалы Базовый и углубленный уровень

  Авторы:
  Потапов М.К., Шевкин А.В.

  Издательство:

  Просвещение 2019

  Серия: МГУ — школе

  Тип книги:
  Дидактические материалы

 • Алгебра и начала анализа 10 класс Абылкасымова А.Е.

  Алгебра 10 класс

  Авторы:
  Абылкасымова А.Е., Жумагулова 3.А.

  Издательство:

  Мектеп 2019

  Тип книги:
  Учебник

 • Алгебра 10 класс Мордкович А.Г.

  иконка короны Премиум

  Алгебра 10 класс
  Базовый уровень

  Авторы:
  Мордкович А.Г., Семенов П.В., Александрова Л.А., Мардахаева Е.Л.

  Издательство:

  Бином 2019

  Тип книги:
  Учебник

  Часть: 1, 2

 • Алгебра 10 класс методическое пособие Буцко базовый

  Алгебра 10 класс
  Математические диктанты, Контрольные работы Базовый уровень

  Авторы:
  Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.

  Издательство:

  Вентана-граф 2020

  Серия: Алгоритм успеха

  Тип книги:
  Математические диктанты, Контрольные работы (Методическое пособие)

 • Алгебра 10 класс методическое пособие Буцко Е.В.

  иконка короны Премиум

  Алгебра 10 класс
  Контрольные работы (из Методического пособия) Углубленный уровень

  Авторы:
  Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.

  Издательство:

  Вентана-граф 2020

  Серия: Алгоритм успеха

  Тип книги:
  Контрольные работы (Методическое пособие)

 • Алгебра 10 класс контрольные работы Мардахаева Е.Л.

  иконка короны Премиум

  Алгебра 10 класс
  контрольные работы Базовый уровень

  Автор:
  Мардахаева Е.Л.

  Издательство:

  Бином 2020

  Тип книги:
  Контрольные работы

 • Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 10 класс Пратусевич М.Я.

  иконка короны Премиум

  Алгебра 10 класс
  Углубленный уровень

  Авторы:
  Пратусевич М.Я., Столбов К.М., Головин А.Н.

  Издательство:

  Просвещение 2020

  Тип книги:
  Учебник

 • Алгебра и начала математического анализа 10 класс дидактические материалы Шабунин М.И.

  иконка короны Премиум

  Алгебра 10 класс
  дидактические материалы Базовый и углубленный уровень

  Авторы:
  Шабунин М.И., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Доброва О.Н.

  Издательство:

  Просвещение 2023

  Тип книги:
  Дидактические материалы

Вот и девятый класс позади. Впереди — самые сложные классы средней школы. И в 10 классе сложность алгебраических заданий возрастает многократно. Свойства функций, тригонометрические уравнения — как во всем этом не запутаться?! Очень просто! С ГДЗ!
Пользуйся готовыми решениями домашних заданий, содержащихся в пособии, и тебе будут не страшны любые задания! С готовыми результатами и подробно расписанными решениями ты справишься с любой самостоятельной или контрольной работой в классе. Дидактические материалы, содержащиеся в решебнике помогут любому школьнику отлично учиться!

 • Алгебра 10-11 класс Мордкович


  Алгебра 10 -11 класс Учебник, Задачник Базовый уровень

  Авторы: , П. В. Семенов

  Издательство:

  Мнемозина 2015-2020

  Тип:

  часть 1,2

 • Алгебра и начала математического анализа 10 класс Задачник Мордкович А.Г. (профильный уровень)


  Алгебра 10 класс Учебник, Задачник Базовый и углубленный уровень

  Авторы: Мордкович А.Г., Семенов П. В., Денищева Л.О., Звавич Л.И.

  Издательство:

  Мнемозина 2016-2020

  Тип:

  часть 1,2

 • Алгебра 10-11 класс Алимов


  Алгебра 10 -11 класс Базовый и углубленный уровень

  Авторы: Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева

  Издательство:

  Просвещение 2015

 • Алгебра 10-11 класс Колмогоров


  Алгебра 10 -11 класс

  Авторы: А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын

  Издательство:

  Просвещение 2015

 • Алгебра и начала математического анализа 10 класс Колягин Ю.М. (базовый и углублённый уровни)


  Алгебра 10 класс Базовый и углубленный уровень

  Авторы: Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И.

  Издательство:

  Просвещение 2017

 • Алгебра 10 класс Мерзляк


  Алгебра 10 класс Базовый уровень

  Авторы: Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С.

  Издательство:

  Вентана-граф 2013-2022

 • Алгебра 10 класс дидактические материалы Мерзляк А.Г.


  Алгебра 10 класс дидактические материалы Базовый уровень

  Авторы: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Рабинович Е.М.

  Издательство:

  Вентана-граф 2014

 • Алгебра и начала математического анализа 10 класс Никольский С.М.


  Алгебра 10 класс

  Авторы: Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н.

  Издательство:

  Просвещение 2015

  Тип:

  МГУ — школе

 • Алгебра и начала математического анализа 10 класс Муравин Г.К.


  Алгебра 10 класс Базовый уровень

  Авторы: Муравин Г.К., Муравина О.В.

  Издательство:

  Дрофа 2013

  Тип:

  Вертикаль

 • Дидактические материалы по алгебре и начала анализа для 10 класса Ивлев


  Алгебра 10 класс Дидактические материалы

  Авторы: Ивлев Б.М., Саакян С.М., Шварцбурд С.И.

  Издательство:

  Просвещение 1999

 • Алгебра 10 класс Кузнецова


  Алгебра 10 класс

  Авторы: Е.П. Кузнецова, Г.Л. Муравьева, Л.Б. Шнеперман, Б.Ю. Ящин

  Издательство:

  Народная асвета 2013

 • Алгебра 10 класс Нелин (академический уровень)


  Алгебра 10 класс

  Авторы: Є. П. Неліна, Е.П. Нелин

  Издательство:

  Гимназия 2015

 • Алгебра 10 класс Нелин (Профильный уровень)


  Алгебра 10 класс Профильный уровень

  Авторы: Е.П. Нелин, Є.П. Неліна

  Издательство:

  Гимназия

 • Алгебра 10 класс Шкиль


  Алгебра 10 класс

  Авторы: Шкіль М.І., Слепкань З.І., Дубинчук О.С.

  Издательство:

  Украина

 • Алгебра и начала анализа 10 класс Кравчук


  Алгебра 10 класс

  Автор: Кравчук В.Р.

  Издательство:

  Генеза 2015

 • Алгебра 10 класс дидактические материалы Шабунин М.И. (базовый и углубленный уровень)


  Алгебра 10 класс дидактические материалы Базовый и углубленный уровень

  Авторы: Шабунин М.И., Ткачева М.И., Федорова Н.Е.

  Издательство:

  Просвещение 2017

 • Алгебра 10 класс контрольно-измерительные материалы Рурукин А.Н.


  Алгебра 10 класс контрольно-измерительные материалы

  Автор: Рурукин А.Н.

  Издательство:

  ВАКО 2017

 • Алгебра 10-11 классы самостоятельные и контрольные работы Ершова А.П.


  Алгебра 10 -11 класс самостоятельные и контрольные работы

  Авторы: Ершова А.П., Голобородько В.В.

  Издательство:

  Илекса 2016

 • Алгебра 10 класс контрольные работы Глизбург В.И. (базовый и углубленный уровень)


  Алгебра 10 класс контрольные работы Базовый и углубленный уровень

  Автор: Глизбург В.И.

  Издательство:

  Мнемозина 2014

 • Алгебра 10 класс контрольные работы Глизбург В.И.(базовый уровень)


  Алгебра 10 класс контрольные работы Базовый уровень

  Автор: Глизбург В.И.

  Издательство:

  Мнемозина 2016

 • Алгебра 10 класс самостоятельные работы Александрова Л.А.(Базовый и углублённый уровни)


  Алгебра 10 класс самостоятельные работы Базовый и углубленный уровень

  Автор: Александрова Л.А.

  Издательство:

  Мнемозина 2016

 • Алгебра 10 класс тематические тесты Шепелева Ю.В.


  Алгебра 10 класс тематические тесты

  Автор: Шепелева Ю.В.

  Издательство:

  Просвещение 2018

  Тип:

  МГУ — школе

 • Алгебра 10 класс самостоятельные работы Александрова Л.А. (базовый уровень)


  Алгебра 10 класс самостоятельные работы Базовый уровень

  Автор: Александрова Л.А.

  Издательство:

  Мнемозина 2017

 • Алгебра и начала анализа 10 класс комплексная тетрадь для контроля знаний Скляренко О.В. (Уровень стандарта)


  Алгебра 10 класс комплексная тетрадь для контроля знаний Уровень стандарта

  Автор: Скляренко О.В.

  Издательство:

  Ранок 2016

 • Алгебра и начала анализа 10 класс комплексная тетрадь для контроля знаний Скляренко О.В. (Академический уровень)


  Алгебра 10 класс комплексная тетрадь для контроля знаний Академический уровень

  Автор: Скляренко О.В.

  Издательство:

  Ранок 2016

 • Алгебра и начала математического анализа 10 класс Муравин Г.К. (углублённый уровень)


  Алгебра 10 класс Углубленный уровень

  Авторы: Муравин Г.К., Муравина О.В.

  Издательство:

  Дрофа 2018

  Тип:

  Вертикаль

 • Алгебра 10 класс Мерзляк А.Г. (углублённый уровень)


  Алгебра 10 класс Углубленный уровень

  Авторы: Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Поляков В.М.

  Издательство:

  Вентана-граф 2019

 • Алгебра и начала анализа 10 класс Шыныбеков А.Н.


  Алгебра 10 класс

  Авторы: Шыныбеков А.Н., Шыныбеков Д.А., Жумабаевй Р.Н.

  Издательство:

  Атамұра 2019

 • Алгебра 10 класс самостоятельные и контрольные работы Мерзляк


  Алгебра 10 класс самостоятельные и контрольные работы Углубленный уровень

  Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир

  Издательство:

  Вентана-граф 2020

 • Алгебра 10 класс сборник задач Арефьева И.Г.


  Алгебра 10 класс сборник задач Базовый и повышенный уровни

  Авторы: Арефьева И.Г., Пирютко О.Н.

  Издательство:

  Народная асвета 2020

 • Алгебра 10 класс Арефьева И.Г.


  Алгебра 10 класс

  Авторы: Арефьева И.Г., Пирютко О.Н.

  Издательство:

  Народная асвета 2019

 • Алгебра и начала математического анализа 10 класс дидактические материалы Потапов М.К.


  Алгебра 10 класс дидактические материалы Базовый и углубленный уровень

  Авторы: Потапов М.К., Шевкин А.В.

  Издательство:

  Просвещение 2019

  Тип:

  МГУ — школе

 • Алгебра и начала анализа 10 класс Абылкасымова А.Е.


  Алгебра 10 класс

  Авторы: Абылкасымова А.Е., Жумагулова 3.А.

  Издательство:

  Мектеп 2019

 • Алгебра 10 класс Мордкович А.Г.


  Алгебра 10 класс Базовый уровень

  Авторы: Мордкович А.Г., Семенов П.В., Александрова Л.А., Мардахаева Е.Л.

  Издательство:

  Бином 2019

  Тип:

  часть 1,2

 • Алгебра 10 класс методическое пособие Буцко Е.В.


  Алгебра 10 класс Контрольные работы (из Методического пособия) Базовый уровень

  Авторы: Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.

  Издательство:

  Вентана-граф 2020

  Тип:

  Алгоритм успеха

 • Алгебра 10 класс методическое пособие Буцко Е.В.


  Алгебра 10 класс Контрольные работы (из Методического пособия) Углубленный уровень

  Авторы: Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.

  Издательство:

  Вентана-граф 2020

  Тип:

  Алгоритм успеха

 • Алгебра 10 класс контрольные работы Мардахаева Е.Л.


  Алгебра 10 класс контрольные работы Базовый уровень

  Автор: Мардахаева Е.Л.

  Издательство:

  Бином 2020

 • Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 10 класс Пратусевич М.Я.


  Алгебра 10 класс Углубленный уровень

  Авторы: Пратусевич М.Я., Столбов К.М., Головин А.Н.

  Издательство:

  Просвещение 2020

 • Алгебра и начала математического анализа 10 класс дидактические материалы Шабунин М.И.


  Алгебра 10 класс дидактические материалы Базовый и углубленный уровень

  Авторы: Шабунин М.И., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Доброва О.Н.

  Издательство:

  Просвещение 2023

Степенные, логарифмические, показательные функции вызывают трудности даже у наиболее успешных учеников. Старшеклассникам без основной базы знаний особенно трудно приходится, поскольку необходимо уметь оперировать элементарными понятиями, чтобы разобраться со сложной терминологией и задачами повышенной сложности. Решебники по алгебре для 10 класса помогут вспомнить ранее пройденный материал, а также научиться работать с тригонометрическими функциями. Наглядные графики и таблицы облегчат процесс самоподготовки, помогут с такими разделами дисциплины, как комбинаторика и статистика.

 • Учебники

Решебники к учебникам

 • Алгебра 10 класс Мерзляк, Номировский Вентана-Граф 2020

 • Алгебра 10 класс Мордкович, Семенов Мнемозина

  Алгебра 10 класс

  Авторы:Мордкович, Семенов

  Тип:учебник

 • Алгебра и начала математического анализа 10 класс Колягин, Ткачева Просвещение

  Алгебра и начала математического анализа 10 класс

  Авторы:Колягин, Ткачева

  Тип:учебник

 • Алгебра и начала математического анализа 10 класс Алимов Просвещение

  Алгебра и начала математического анализа 10 класс

 • Алгебра и начала математического анализа 10 класс Никольский, Потапов Просвещение

  Алгебра и начала математического анализа 10 класс

  Авторы:Никольский, Потапов

  Тип:учебник

Решебник — в помощь учащимся

В общеобразовательной школе программа обучения предпоследнего класса достаточно сложна. Это, естественно, касается и алгебры – одного из наиболее важных предметов. Занимаясь дома, любой ученик способен запутаться и оказаться в безвыходном тупике. Для совершенствования навыков в самостоятельной работе и были придуманы готовые домашние задания, помогающие школьнику контролировать процесс решения.

В вышеназванных пособиях все расписано абсолютно ясно и четко. Помимо того, даются ссылки на необходимые правила. Усвоив пошаговые схемы и выкладки, каждый учащийся получает возможность довести свои действия до автоматизма. В общем, применение ГДЗ предназначено для тренировки. Пользу от подобных упражнений признают многие: как из числа школьных педагогов, так и родителей школьников. Эти подсказки бывают весьма ценными, когда учащийся пропускал уроки (допустим, по причине болезни). От такого ведь не застрахован никто. Чтобы не отстать от других одноклассников и не прибегать к нежелательной помощи репетиторов, упомянутый решебник весьма удобно иметь у себя под рукой.

Бездумное списывание, конечно, будет самообманом, ибо не такая функция подразумевалась при создании пособия. Между тем, в этом издании ученик 10 класса почерпнет и ответы на различные вопросы, касающиеся теории предмета. В итоге без постороннего участия он справится с каждой проблемой в освоении данного раздела математики.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *